श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम – Sri Ashta Laksmi Stotram

श्री अष्टलक्ष्मी  स्तोत्रम – Sri AshtaLaxmi Stotram (Hindi Version) 

अदि लक्ष्मी

सुमनसा वन्धिथा, सुन्धारी, माधवी,चन्द्र सहोधारी हेममये,
मुनिगना मंदिथा, मोक्ष प्रधयिनी,मंजुला भाषिणी, वेदा नुठे,
पंकजा वासिनी देवा सुपूजिथासद्गुना वर्षानी, संथियुठे,
जाया जाया हे मधुसूधना कामिनी अधिलक्ष्मी सदा पालय माम.

धान्य लक्ष्मी

ईओ कलि कल्मषा नासिनी, कामिनी,वैधिका रूपिणी, वेदा माये,
क्षीर समुध्भावा मंगला रूपिणी,मंत्र निवासिनी, मन्थ्रानुठे,
मंगला धयिनी, अम्बुजा वासिनी,देवा गणर्चिथा पदयुठे,
जाया जाया हे मधुसूधना कामिनी धान्यलक्ष्मी सदा पालय माम.

धैर्य लक्ष्मी

जाया वारा वर्णनी, वैष्णवी,भार्गवी, मंत्र स्वरूपिणी, मंत्र माये,
सुरगना पूजिता सीग्र पहला प्रधा,जनाना विकासिनी, सस्थ्रानुठे,
भाव भय हरिणी, पापा विमोचिनी,सदु जनार्चिथा पड़ा यूथे,
जाया जाया हे मधुसूधना कामिनी दैर्यलाक्ष्मी सदा पालय माम.

गज लक्ष्मी

जाया जाया दुर्गाठी नासिनी कामिनी,सर्व पहला प्रधा सस्त्र माये,
राठा गज ठुरागा पदाठी समवृथा,परिजन मंदिथा लोकानुठे,
हरिहर ब्रह्मा सुपूजिता सविता,थापा निवारिणी पड़ा यूथे,
जाया जाया हे मधुसूधना कामिनी गजलक्ष्मी सदा पालय माम.

संथाना लक्ष्मी

ई कघ वाहिनी, मोहिनी, चक्रिणी,राग विव्र्ध्नी, ज्नानामाये,
गुनगना वारिधि, लोक हिथैशिनी,स्वर सप्ता भूशिथा गाना नुठे,
सकला सुरासुर देवा मुनीस्वर,मन्हावा वन्धिथा पदयुठे,
जाया जाया हे मधुसूधना कामिनी संथानालाक्ष्मी सदा पालय माम.

विजय लक्ष्मी

जाया कमालासिनी, सद्गाठी दायिनी,जनाना विकासिनी गणमाये,
अनुदिना मर्चिथा कुमकुमा धूसर भूशिथा वासिता वध्यानुठे,
कनाकधरा स्थुथी वैभव वन्दिता शंकर देसिका मान्यपठे,
जाया जाया हे मधुसूधना कामिनी विजयलक्ष्मी सदा पालय माम.

विद्या लक्ष्मी

प्रनाथा सुरेस्वारी, भारथी, भार्गवी शोक विनासिनी, रथना माये,
मणि माया भूशिथा कर्म विभूशाना,संथी समवृथा हस्यामुखे,
नवा निधि धयिनी कलिमाला हरिणी,कमिथा फलाप्रधा हस्थायुठे,
जाया जाया हे मधुसूधना कामिनी विद्यालक्ष्मी सदा पालय माम.

धना लक्ष्मी

धिमिधिमी धिन्धिमी धिन्धिमी धिन्धिमी,दुन्दुभी नाडा सुपूर्नामाये,
घुमाघुमा घुमाघुमा घुमाघुमा,संख निनाधा सुवाध्यनूठे,
वेदा पुरानेथिहासा सुपूजिता,वैधिका मार्ग प्रदर्सयुठे,
जाया जाया हे मधुसूधना कामिनी दनालाक्ष्मी सदा पालय माम.

tags: ashta lakshmi stotram in hindi, astalakshmi stotram in hindi, hindi ashtalakshmi stotram, sri lakshmi stotram, lakshmidevi stotram, sri astha lakshmi sotra, lyrics in hindi, devotional hindi blog, mantras, slokas in hindi, pujas free, devotional songs, daily mantras in hindi online, hindi devotional blog, mantras in hindi lipi, अष्टलक्ष्मी,लक्ष्मी स्लोका

Leave a Reply