स्कन्द अष्टोत्तरशत नामावलि (Skanda Ashtottarams)

ओम स्कंडया नमः
ओम गुहाया नमः
ओम षणमुखाया नमः
ओम बालनेत्रसूताया नमः
ओम प्रभावे नमः
ओम पिंगलाया नमः
ओम कृत्तिकासुनावे नमः
ओम शिखिवाहनाया नमः
ओम द्वीनड़भुजाया नमः
ओम द्विनननेटराया नमः
ओम शक्तिधाराया नमः
ओम पीसिदसप्रभजानया नमः
ओम तरकसूरसंहरिने नमः
ओम रक्सोबलवीमर्डानाया नमः
ओम मटटाया नमः
ओम प्रमतटाया नमः
ओम उन्मटटाया नमः
ओम सुरसाइन्यसुरकसकाया नमः
ओम देवसेनापतए नमः
ओम प्रज्ञा नमः
ओम कृपलवे नमः
ओम भक्तवत्सालाया नमः
ओम उमासूताया नमः
ओम शक्तिधाराया नमः
ओम कुमारया नमः
ओम करऔंकधहरनाया नमः
ओम सेनन्ये नमः
ओम अगनिजनमाने नमः
ओम विस्खाया नमः
ओम शंकरातमज़ाया नमः
ओम सिवास्वामिने नमः
ओम गनस्वामिने नमः
ओम सर्वस्वामिने नमः
ओम सानातानया नमः
ओम अनंतसकताए नमः
ओम अक्सोभयाया नमः
ओम पर्वाटीप्रियनँडनाया नमः
ओम गंगसूताया नमः
ओम सरोडभुताया नमः
ओम आत्मभुवे नमः
ओम पावकतमज़ाया नमः
ओम मायाधाराया नमः
ओम प्रजरीम्भया नमः
ओम उज्जरीम्भया नमः
ओम कमलासनसंस्तुताया नमः
ओम एकवार्णाया नमः
ओम द्विवरणाया नमः
ओम त्रिवारणाया नमः
ओम सुमनोहराया नमः
ओम कातूरवार्णाया नमः
ओम पंकवार्णाया नमः
ओम प्रजपतए नमः
ओम ट्रूमबाया नमः
ओम अगनीगर्भाया नमः
ओम समीगर्भाया नमहा
ओम विस्वरेटसे नमहा
ओम सुररीघ्ने नमहा
ओम हीरन्यवार्णाया नमहा
ओम सुभकरटे नमहा
ओम वसुमते नमहा
ओम वतुवेसाभरिटे नमहा
ओम भूषने नमहा
ओम कपासतेय नमहा
ओम गहनाया नमहा
ओम चंद्रवार्णाया नमहा
ओम कालाधाराया नमहा
ओम मायाधाराया नमहा
ओम महामइने नमहा
ओम कैवलयाया नमहा
ओम साहतत्मकाया नमहा
ओम विसवयोनाय नमहा
ओम अमेयातमाने नमहा
ओम तेजोनिधाए नमहा
ओम अनामायेया नमहा
ओम परमेष्टिने नमहा
ओम परब्रह्मने नमहा
ओम वेदगर्भाया नमहा
ओम विरतसूताया नमहा
ओम पुलिंडकन्यभारट्रे नमहा
ओम महसरस्वतावरदाया नमहा
ओम असरिता किलाधत्रे नमहा
ओम चोरघनेया नमहा
ओम रोगनसानया नमहा
ओम अनंतामूर्ताए नमहा
ओम आनंदया नमहा
ओम शिखंडीकृितागेदनाया नमहा
ओम दांभया नमहा
ओम परामदंभया नमहा
ओम महादंभया नमहा
ओम वृशकपाए नमहा
ओम कारणोपातदेहाया नमहा
ओम करनतिता विग्राहाया नमहा
ओम अनीश्वरया नमहा
ओम अमृतया नमहा
ओम प्राणाया नमहा
ओम प्राणायमपरायनया नमहा
ओम वृतकंदारे नमहा
ओम वीरघनेया नमहा
ओम रक्तशयमागलाया नमहा
ओम माहते नमहा
ओम सुब्रहमनयाया नमहा
ओम परवरया नमहा
ओम ब्राहमनयाया नमहा
ओम ब्राह्मानप्रियाया नमहा
ओम लोका गुरावे नमहा
ओम गुहपरियाया नमहा
ओम आकसयाफलप्रदाया नमहा
ओम श्री सुब्रहमनयाया नमहा

tags: murugan ashtottarams, murugan ashtotharams in hindi, hindi subramanay names, hindi lyrics, hindi scripts, sri subramanya 108 names in hindi, subrahmanaya namavali in  hindi, slokas in hindi, mantras , puja slokams in hindi

Leave a Reply