Archive for the ‘अश्तोत्तारा’ Category

श्री महालक्ष्मी अश्तोथारा स्तोत्रं – Sri Lakshmi Ashtothara Stotram

Tuesday, June 7th, 2011

श्री महालक्ष्म्यष्टकस्त्रोत्रम्‌ – Sri Maha Lakshmi Ashtakam

इन्द्र उवाच,

नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते ।

शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥ १॥

नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करि ।

सर्वपापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥ २॥

सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करि ।

सर्वदुःखहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥ ३॥

सिद्धिबुद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि ।

मन्त्रपूते सदा देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥ ४॥

आद्यन्तरहिते देवि आद्यशक्तिमहेश्वरि ।

योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥ ५॥

स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्तिमहोदरे ।

महापापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥ ६॥

पद्मासनस्थिते देवि परब्रह्मस्वरूपिणि ।

परमेशि जगन्मातर्महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥ ७॥

श्वेताम्बरधरे देवि नानालङ्कारभूषिते ।

जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥ ८॥

महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं यः पठेद्भक्तिमान्नरः ।

सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा ॥ ९॥

एककाले पठेन्नित्यं महापापविनाशनम् ।

द्विकालं यः पठेन्नित्यं धनधान्यसमन्वितः ॥ १०॥

त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशत्रुविनाशनम् ।

महालक्ष्मिर्भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा ॥ ११॥

॥ इतीन्द्रकृतं महालक्ष्म्यष्टकस्त्रोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥

tags: sri lakshmi ashtakam, laxmi ashtam in hindi, hindilyrics, laksmi ashtottarams in hindi, lakshmi ashtottara stotram in hindi, devotionalonly hindi, hindi devotionalblg, lakshmi devi pujas, slokas, mantras in hindi online free

शनि अष्टोत्तरशतनामावलि

Tuesday, September 21st, 2010

शनि अष्टोत्तरशतनामावलिः – Shani Dev Ashtottarams (108 Names)

 शनि बीज मन्त्र – Shani Beej Mantra :  ॐ प्राँ प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ॥

 

ॐ शनैश्चराय नमः ॥

ॐ शान्ताय नमः ॥

ॐ सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः ॥

ॐ शरण्याय नमः ॥

ॐ वरेण्याय नमः ॥

ॐ सर्वेशाय नमः ॥

ॐ सौम्याय नमः ॥

ॐ सुरवन्द्याय नमः ॥

ॐ सुरलोकविहारिणे नमः ॥

ॐ सुखासनोपविष्टाय नमः ॥

ॐ सुन्दराय नमः ॥

ॐ घनाय नमः ॥

ॐ घनरूपाय नमः ॥

ॐ घनाभरणधारिणे नमः ॥

ॐ घनसारविलेपाय नमः ॥

ॐ खद्योताय नमः ॥

ॐ मन्दाय नमः ॥

ॐ मन्दचेष्टाय नमः ॥

ॐ महनीयगुणात्मने नमः ॥

ॐ मर्त्यपावनपदाय नमः ॥

ॐ महेशाय नमः ॥

ॐ छायापुत्राय नमः ॥

ॐ शर्वाय नमः ॥

ॐ शततूणीरधारिणे नमः ॥

ॐ चरस्थिरस्वभावाय नमः ॥

ॐ अचञ्चलाय नमः ॥

ॐ नीलवर्णाय नमः ॥

ॐ नित्याय नमः ॥

ॐ नीलाञ्जननिभाय नमः ॥

ॐ नीलाम्बरविभूशणाय नमः ॥

ॐ निश्चलाय नमः ॥

ॐ वेद्याय नमः ॥

ॐ विधिरूपाय नमः ॥

ॐ विरोधाधारभूमये नमः ॥

ॐ भेदास्पदस्वभावाय नमः ॥

ॐ वज्रदेहाय नमः ॥

ॐ वैराग्यदाय नमः ॥

ॐ वीराय नमः ॥

ॐ वीतरोगभयाय नमः ॥

ॐ विपत्परम्परेशाय नमः ॥

ॐ विश्ववन्द्याय नमः ॥

ॐ गृध्नवाहाय नमः ॥

ॐ गूढाय नमः ॥

ॐ कूर्माङ्गाय नमः ॥

ॐ कुरूपिणे नमः ॥

ॐ कुत्सिताय नमः ॥

ॐ गुणाढ्याय नमः ॥

ॐ गोचराय नमः ॥

ॐ अविद्यामूलनाशाय नमः ॥

ॐ विद्याविद्यास्वरूपिणे नमः ॥

ॐ आयुष्यकारणाय नमः ॥

ॐ आपदुद्धर्त्रे नमः ॥

ॐ विष्णुभक्ताय नमः ॥

ॐ वशिने नमः ॥

ॐ विविधागमवेदिने नमः ॥

ॐ विधिस्तुत्याय नमः ॥

ॐ वन्द्याय नमः ॥

ॐ विरूपाक्षाय नमः ॥

ॐ वरिष्ठाय नमः ॥

ॐ गरिष्ठाय नमः ॥

ॐ वज्राङ्कुशधराय नमः ॥

ॐ वरदाभयहस्ताय नमः ॥

ॐ वामनाय नमः ॥

ॐ ज्येष्ठापत्नीसमेताय नमः ॥

ॐ श्रेष्ठाय नमः ॥

ॐ मितभाषिणे नमः ॥

ॐ कष्टौघनाशकर्त्रे नमः ॥

ॐ पुष्टिदाय नमः ॥

ॐ स्तुत्याय नमः ॥

ॐ स्तोत्रगम्याय नमः ॥

ॐ भक्तिवश्याय नमः ॥

ॐ भानवे नमः ॥

ॐ भानुपुत्राय नमः ॥

ॐ भव्याय नमः ॥

ॐ पावनाय नमः ॥

ॐ धनुर्मण्डलसंस्थाय नमः ॥

ॐ धनदाय नमः ॥

ॐ धनुष्मते नमः ॥

ॐ तनुप्रकाशदेहाय नमः ॥

ॐ तामसाय नमः ॥

ॐ अशेषजनवन्द्याय नमः ॥

ॐ विशेशफलदायिने नमः ॥

ॐ वशीकृतजनेशाय नमः ॥

ॐ पशूनां पतये नमः ॥

ॐ खेचराय नमः ॥

ॐ खगेशाय नमः ॥

ॐ घननीलाम्बराय नमः ॥

ॐ काठिन्यमानसाय नमः ॥

ॐ आर्यगणस्तुत्याय नमः ॥

ॐ नीलच्छत्राय नमः ॥

ॐ नित्याय नमः ॥

ॐ निर्गुणाय नमः ॥

ॐ गुणात्मने नमः ॥

ॐ निरामयाय नमः ॥

ॐ निन्द्याय नमः ॥

ॐ वन्दनीयाय नमः ॥

ॐ धीराय नमः ॥

ॐ दिव्यदेहाय नमः ॥

ॐ दीनार्तिहरणाय नमः ॥

ॐ दैन्यनाशकराय नमः ॥

ॐ आर्यजनगण्याय नमः ॥

ॐ क्रूराय नमः ॥

ॐ क्रूरचेष्टाय नमः ॥

ॐ कामक्रोधकराय नमः ॥

ॐ कलत्रपुत्रशत्रुत्वकारणाय नमः ॥

ॐ परिपोषितभक्ताय नमः ॥

ॐ परभीतिहराय नमः ॥

ॐ भक्तसंघमनोऽभीष्टफलदाय नमः ॥

॥इति शनि अष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णम् ॥

tags: shani ashtottarams in hindi, shani dev ashotaram, shani 108 names, 108 naes of shanidev, shani ashtottarams, online

श्री साई अश्तोत्तरशत नामावलि – SaiBaba Ashtotharas

Saturday, September 18th, 2010

श्री शिरीदी साई अष्टोत्तरशत नामावलि (Lord Saibaba Ashottarams)

ॐ श्री सच्चितानान्दा सदगुरु साईनाथाय महाराज  की जय

1. ॐ श्री साई नाथाय नमः
2. ॐ श्री साई लक्ष्मीनारायनाय नमः
3. ॐ श्री साई कृष्णरामशिव मारुत्यादिरुपाय नमः
4. ॐ श्री साई शेषशायिने नमः
5. ॐ श्री साई गोदावरीतट शीलधीवासिने नमः
6. ॐ श्री साई भक्तहृदालयाय नमः
7. ॐ श्री साईं सर्वहन्नीललाय नमः
8. ॐ श्री साई भूतवासाय नमः
9. ॐ श्री साई भूतभविष्यदभाववार्जिताय नमः
10. ॐ श्री साई कालातीताय नमः
11. ॐ श्री साई कालाय नमः
12. ॐ श्री साई कालकालाय नमः
13. ॐ श्री साई कालदर्पदमनाय नमः
14. ॐ श्री साई मृत्युंजय नमः
15. ॐ श्री साई अमर्त्याय नमः
16. ॐ श्री साई मत्यभयप्रदाय नमः
17. ॐ श्री साई जीवाधाराय नमः
18. ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः
19. ॐ श्री साई भक्तावनसमर्थाय नमः
20. ॐ श्री साई भक्तावन प्रतिज्ञान नमः
21. ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः
22. ॐ श्री साई आरोग्यक्षेमदाय नमः
23. ॐ श्री साई धनमांगल्यप्रदाय नमः
24. ॐ श्री साई रिद्धिसिद्धिदाय नमः
25. ॐ श्री साई पुत्रमित्रकलबन्धुदाय नमः
26. ॐ श्री साई योगक्षेमवहाय नमः
27. ॐ श्री साई आपद् बान्धवाय नमः
28. ॐ श्री साई मार्गबन्धवे नमः
29. ॐ श्री साई भुक्तिमुक्ति स्वर्गापवर्गदाय नमः
30. ॐ श्री साई प्रियाय नमः
31. ॐ श्री साई प्रीति वर्धनाय नमः
32. ॐ श्री साई अंतर्यामिने नमः
33. ॐ श्री साई सच्चिदात्मने नमः
34. ॐ श्री साई नित्यानंदाय नमः
35. ॐ श्री साई परमसुखदाय नमः
36. ॐ श्री साई परमेश्वराय नमः
37. ॐ श्री साई परब्रह्मणे नमः
38. ॐ श्री साई परमात्मने नमः
39. ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपिणे नमः
40. ॐ श्री साई जगतपित्रे नमः
41. ॐ श्री साई भक्तानां मात्रुधात्रूपितामहाय नमः
42. ॐ श्री साई भक्ताभयप्रदाय नमः
43. ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः
44. ॐ श्री साई भक्तानुग्रहकातराय नमः
45. ॐ श्री साई शरणागतवत्सलाय नमः
46. ॐ श्री साई भक्तिशक्तिप्रदाय नमः
47. ॐ श्री साई ज्ञानवैराग्यदाय नमः
48. ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः
49. ॐ श्री साई संशय ह्रदय दौर्बल्य पापकर्म नमः
50. ॐ श्री साई ह्रदयग्रंथिभेदकाय नमः
51. ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः
52. ॐ श्री साई शुद्ध सत्वस्थिताय नमः
53. ॐ श्री साई गुणातीत गुणात्मने नमः
54. ॐ श्री साई अनंत कल्याणगुणाय नमः
55. ॐ श्री साई अमितपराक्रमाय नमः
56. ॐ श्री साई जयिने नमः
57. ॐ श्री साई दुर्धर्षाक्षोभ्याय नमः
58. ॐ श्री साई अपराजिताय नमः
59. ॐ श्री साई त्रिलोकेशु अविघातगतये नमः
60. ॐ श्री साईं अशक्यरहिताय नमः
61. ॐ श्री साईं सर्वशक्तिमुर्तये नमः
62. ॐ श्री साईं सुरूपसुन्दराय नमः
63. ॐ श्री साईं सुलोचनाय नमः
64. ॐ श्री साईं बहुरूपविश्वमुर्तये नमः
65. ॐ श्री साईं अरूपाव्यक्ताय नमः
66. ॐ श्री साईं अचिन्त्याय नमः
67. ॐ श्री साईं सूक्ष्माय नमः
68. ॐ श्री साईं सर्वन्तार्यामिने नमः
69. ॐ श्री साईं मनोवागतीताय नमः
70. ॐ श्री साईं प्रेममूर्तये नमः
71. ॐ श्री साईं सुलभदुर्लभाय नमः
72. ॐ श्री साईं असहायसहायाय नमः
73. ॐ श्री साईं अनाथनाथदीनबन्धवे नमः
74. ॐ श्री साईं सर्वभारभ्रुते नमः
75. ॐ श्री साईं अकर्मानेककर्मसुकर्मिने नमः
76. ॐ श्री साईं पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः
77. ॐ श्री साईं तीर्थाय नमः
78. ॐ श्री साईं वासुदेवाय नमः
79. ॐ श्री साईं सतांगतये नमः
80. ॐ श्री साईं सत्परायनाय नमः
81. ॐ श्री साईं लोकनाथाय नमः
82. ॐ श्री साईं पावनान्घाय नमः
83. ॐ श्री साईं अम्रुतांशवे नमः
84. ॐ श्री साईं भास्करप्रभाय नमः
85. ॐ श्री साईं ब्रह्मचर्य तपश्चर्यादि सुव्रताय नमः
86. ॐ श्री साईं सत्यधर्मंपरायनाय नमः
87. ॐ श्री साईं सिद्धेश्वराय नमः
88. ॐ श्री साईं सिद्धसंकल्पाय नमः
89. ॐ श्री साईं योगेश्वराय नमः
90. ॐ श्री साईं भगवते नमः
91. ॐ श्री साईं भक्तवत्सलाय नमः
92. ॐ श्री साईं सत्पुरुषाय नमः
93. ॐ श्री साईं पुरुषोत्तमाय नमः
94. ॐ श्री साईं सत्यतत्त्वबोधकाय नमः
95. ॐ श्री साईं कामदिषड्वैरिध्वंसिने नमः
96. ॐ श्री साईं अभेदानंदानुभवप्रदाय नमः
97. ॐ श्री साईं समसर्वमतसमताय नमः
98. ॐ श्री साईं दक्षिणामूर्तये नमः
99. ॐ श्री साईं वेन्कतेशरमनाय नमः
100. ॐ श्री साईं अदभुतानन्तचर्याय नमः
101. ॐ श्री साईं प्रपन्नार्तिहराय नमः
102. ॐ श्री साईं संसारसर्वदुःखक्षयकराय नमः
103. ॐ श्री साईं सर्ववित्सर्वतोमुखाय नमः
104. ॐ श्री साईं सर्वान्तर्बहि: स्थिताय नमः
105. ॐ श्री साईं सर्वमंगलकराय नमः
106. ॐ श्री साईं सर्वाभीष्टप्रदाय नमः
107. ॐ श्री साईं समरससनमार्गस्थापनाय नमः
108. ॐ श्री साईं समर्थ सदगुरु साईनाथाय नमः

ॐ श्री सच्चितानान्दा सदगुरु साईनाथाय महाराज  की जय

tags: sai baba astotharams in hindi, saibaba ashtottarams hindi, shiridi baba, siridi sainath 108 names in hindi, ashtotharams, sainath ashtotharams hindi lipi, saibaba 108 names in hindi script, hindi sai astotharams, asttothara, ashtothara, astotharam, ashtothrams, sahastra, namavali, hindi pujas, slokas, 108 names in hindi, hindi script, pujas in hindi, slokas mantras in hindi

श्री राम अश्तोत्तरशत नामावलि (Sri Rama Ashtottarams)

Thursday, May 13th, 2010

श्रीरामाष्टोत्तर शतनामावलि  -  108 Names of Sri Rama

ॐ श्रीरामाय नमः 

ॐ रामभद्राय नमः 

ॐ रामचंद्राय नमः 

ॐ शाश्वताय नमः 

ॐ राजीवलोचनाय नमः 

ॐ श्रीमते नमः 

ॐ राजेंद्राय नमः 

ॐ रघुपुङ्गवाय नमः 

ॐ जानकीवल्लभाय नमः 

ॐ जैत्राय नमः    

ॐ जितामित्राय नमः 

ॐ जनार्दनाय नमः 

ॐ विश्वामित्रप्रियाय नमः 

ॐ दांताय नमः 

ॐ शरणत्राणतत्पराय नमः 

ॐ वालिप्रमथनाय नमः 

ॐ वाग्मिने नमः 

ॐ सत्यवाचे नमः 

ॐ सत्यविक्रमाय नमः 

ॐ सत्यव्रताय नमः    

ॐ व्रतधराय नमः 

ॐ सदाहनुमदाश्रिताय नमः 

ॐ कौसलेयाय नमः 

ॐ खरध्वंसिने नमः 

ॐ विराधवधपंडिताय नमः 

ॐ विभीषणपरित्रात्रे नमः 

ॐ हरकोदण्डखण्डनाय नमः 

ॐ सप्ततालप्रभेत्रे नमः 

ॐ दशग्रीवशिरोहराय नमः 

ॐ जामदग्न्यमहादर्पदलनाय नमः   

ॐ ताटकांतकाय नमः 

ॐ वेदांतसाराय नमः 

ॐ वेदात्मने नमः 

ॐ भवरोगस्य भेषजाय नमः 

ॐ दूषणत्रिशिरोहंत्रे नमः 

ॐ त्रिमूर्तये नमः 

ॐ त्रिगुणात्मकाय नमः 

ॐ त्रिविक्रमाय नमः 

ॐ त्रिलोकात्मने नमः 

ॐ पुण्यचारित्रकीर्तनाय नमः    

ॐ त्रिलोकरक्षकाय नमः 

ॐ धन्विने नमः 

ॐ दंडकारण्यवर्तनाय नमः 

ॐ अहल्याशापविमोचनाय नमः 

ॐ पितृभक्ताय नमः 

ॐ वरप्रदाय नमः 

ॐ जितेंद्रियाय नमः 

ॐ जितक्रोधाय नमः 

ॐ जितमित्राय नमः 

ॐ जगद्गुरवे नमः    

ॐ ऋक्षवानरसङ्घातिने नमः 

ॐ चित्रकूटसमाश्रयाय नमः 

ॐ जयंतत्राणवरदाय नमः 

ॐ सुमित्रापुत्रसेविताय नमः 

ॐ सर्वदेवादिदेवाय नमः 

ॐ मृतवानरजीवनाय नमः 

ॐ मायामारीचहंत्रे नमः 

ॐ महादेवाय नमः 

ॐ महाभुजाय नमः 

ॐ सर्वदेवस्तुताय नमः   

ॐ सौम्याय नमः 

ॐ ब्रह्मण्याय नमः 

ॐ मुनिसंस्तुताय नमः 

ॐ महायोगिने नमः 

ॐ महोदराय नमः 

ॐ सुग्रीवेप्सितराज्यदाय नमः 

ॐ सर्वपुण्याधिकफलाय नमः 

ॐ स्मृतसर्वौघनाशनाय नमः 

ॐ आदिपुरुषाय नमः 

ॐ परमपुरुषाय नमः    

ॐ महापुरुषाय नमः 

ॐ पुण्योदयाय नमः 

ॐ दयासाराय नमः 

ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः 

ॐ स्मितवक्त्राय नमः 

ॐ मितभाषिणे नमः 

ॐ पूर्वभाषिणे नमः 

ॐ राघवाय नमः 

ॐ अनंतगुणगंभीराय नमः 

ॐ धीरोदात्तगुणोत्तमाय नमः     

ॐ मायामानुषचारित्राय नमः 

ॐ महादेवादिपूजिताय नमः 

ॐ सेतुकृते नमः 

ॐ जितवाराशये नमः 

ॐ सर्वतीर्थमयाय नमः 

ॐ हरये नमः 

ॐ श्यामाङ्गाय नमः 

ॐ सुंदराय नमः 

ॐ शूराय नमः 

ॐ पीतवाससे नमः     

ॐ धनुर्धराय नमः 

ॐ सर्वयज्ञाधिपाय नमः 

ॐ यज्विने नमः 

ॐ जरामरणवर्जिताय नमः 

ॐ शिवलिङ्गप्रतिष्ठात्रे नमः 

ॐ सर्वापगुणवर्जिताय नमः 

ॐ परमात्मने नमः 

ॐ परब्रह्मणे नमः 

ॐ सच्चिदानंदविग्रहाय नमः 

ॐ परंज्योतिषे नमः    

ॐ परंधाम्ने नमः 

ॐ पराकाशाय नमः 

ॐ परात्पराय नमः 

ॐ परेशाय नमः  

ॐ पारगाय नमः 

ॐ पाराय नमः 

ॐ सर्वदेवात्मकाय नमः 

ॐ परस्मै नमः    

     इति श्रीरामाष्टोत्तरशतनामावलिस्समाप्ता 

tags:sri rama ashtaottaram in hindi, hindi rama ashtotharam, ashtotarams in hindi, hindi lyrics, rama chandra ashtotharas, ashtottharas, 108 names of rama in hindi, hindi scripts,free

श्री सरस्वती अष्टोत्तर नामावलि (Sri Saraswathi Ashtottara Namavali)

Thursday, May 13th, 2010

श्री सरस्वती अष्टोत्तर नामावलि – 108 Names of Maa Saraswathi

 ॐ सरस्वत्यै नमः  

ॐ महाभद्रायै नमः  

ॐ महामायायै नमः  

ॐ वरप्रदायै नमः  

ॐ श्रीप्रदायै नमः  

ॐ पद्मनिलयायै नमः  

ॐ पद्माक्ष्यै नमः  

ॐ पद्मवक्त्रकायै नमः  

ॐ शिवानुजायै नमः  

ॐ पुस्तकभृते नमः  

 

ॐ ज्ञानमुद्रायै नमः  

ॐ रमायै नमः  

ॐ परायै नमः  

ॐ कामरूपायै नमः  

ॐ महाविद्यायै नमः  

ॐ महापातक नाशिन्यै नमः  

ॐ महाश्रयायै नमः  

ॐ मालिन्यै नमः  

ॐ महाभोगायै नमः  

ॐ महाभुजायै नमः  

 

ॐ महाभागायै नमः  

ॐ महोत्साहायै नमः  

ॐ दिव्याङ्गायै नमः  

ॐ सुरवन्दितायै नमः  

ॐ महाकाल्यै नमः  

ॐ महापाशायै नमः  

ॐ महाकारायै नमः  

ॐ महांकुशायै नमः  

ॐ पीतायै नमः  

ॐ विमलायै नमः  

 

ॐ विश्वायै नमः  

ॐ विद्युन्मालायै नमः  

ॐ वैष्णव्यै नमः  

ॐ चन्द्रिकायै नमः  

ॐ चन्द्रवदनायै नमः  

ॐ चन्द्रलेखाविभूषितायै नमः  

ॐ सावित्यै नमः  

ॐ सुरसायै नमः  

ॐ देव्यै नमः  

ॐ दिव्यालंकारभूषितायै नमः  

 

ॐ वाग्देव्यै नमः  

ॐ वसुदायै नमः  

ॐ तीव्रायै नमः  

ॐ महाभद्रायै नमः  

ॐ महाबलायै नमः  

ॐ भोगदायै नमः  

ॐ भारत्यै नमः  

ॐ भामायै नमः  

ॐ गोविन्दायै नमः  

ॐ गोमत्यै नमः  

 

ॐ शिवायै नमः  

ॐ जटिलायै नमः  

ॐ विन्ध्यावासायै नमः  

ॐ विन्ध्याचलविराजितायै नमः  

ॐ चण्डिकायै नमः  

ॐ वैष्णव्यै नमः  

ॐ ब्राह्मयै नमः  

ॐ ब्रह्मज्ञानैकसाधनायै नमः  

ॐ सौदामन्यै नमः  

ॐ सुधामूर्त्यै नमः  

 

ॐ सुभद्रायै नमः  

ॐ सुरपूजितायै नमः  

ॐ सुवासिन्यै नमः  

ॐ सुनासायै नमः  

ॐ विनिद्रायै नमः  

ॐ पद्मलोचनायै नमः  

ॐ विद्यारूपायै नमः  

ॐ विशालाक्ष्यै नमः  

ॐ ब्रह्मजायायै नमः  

ॐ महाफलायै नमः  

 

ॐ त्रयीमूर्तये नमः  

ॐ त्रिकालज्ञायै नमः  

ॐ त्रिगुणायै नमः  

ॐ शास्त्ररूपिण्यै नमः  

ॐ शंभासुरप्रमथिन्यै नमः  

ॐ शुभदायै नमः  

ॐ स्वरात्मिकायै नमः  

ॐ रक्तबीजनिहन्त्र्यै नमः  

ॐ चामुण्डायै नमः  

ॐ अम्बिकायै नमः  

 

ॐ मुण्डकायप्रहरणायै नमः  

ॐ धूम्रलोचनमदनायै नमः  

ॐ सर्वदेवस्तुतायै नमः  

ॐ सौम्यायै नमः  

ॐ सुरासुर नमस्कृतायै नमः  

ॐ कालरात्र्यै नमः  

ॐ कलाधरायै नमः  

ॐ रूपसौभाग्यदायिन्यै नमः  

ॐ वाग्देव्यै नमः  

ॐ वरारोहायै नमः  

 

ॐ वाराह्यै नमः  

ॐ वारिजासनायै नमः  

ॐ चित्रांबरायै नमः  

ॐ चित्रगन्धायै नमः  

ॐ चित्रमाल्यविभूषितायै नमः  

ॐ कान्तायै नमः  

ॐ कामप्रदायै नमः  

ॐ वन्द्यायै नमः  

ॐ विद्याधरसुपूजितायै नमः  

ॐ श्वेताननायै नमः  

 

ॐ नीलभुजायै नमः  

ॐ चतुर्वर्गफलप्रदायै नमः  

ॐ चतुरानन साम्राज्यायै नमः  

ॐ रक्तमध्यायै नमः  

ॐ निरंजनायै नमः  

ॐ हंसासनायै नमः  

ॐ नीलजङ्घायै नमः  

ॐ ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः  

           इति श्री सरस्वति अष्टोत्तरशत नामावलिः 

tags: sawaswathi ashtotttarams, saraswathi devi ashtotharams in hindi, hindi ashtottarams,  108 names of saraswathi in hindi, hindi ashtottarams, srisaraswathi devi ashotharams, devotional ashtottarams , free, hindi lyrics, scripts

श्री लक्ष्मी अश्तोत्तरशतनामावलि (Sri Lakshmi Ashottarams)

Thursday, May 13th, 2010

श्री महालक्ष्मी अश्तौथरा शतनामावलि (Hindi Version) – SriLaxmi Ashtotharas

श्रीलक्ष्म्यष्टोत्तर शतनामावलि – (लक्ष्मी) – 108 Names of Maha Lakshmi

 

ॐ प्रकृत्यै नमः

ॐ विकृत्यै नमः

ॐ विद्यायै नमः

ॐ सर्वभूतहितप्रदायै नमः

ॐ श्रद्धायै नमः

ॐ विभूत्यै नमः

ॐ सुरभ्यै नमः

ॐ परमात्मिकायै नमः

ॐ वाचे नमः

 

ॐ पद्मालयायै नमः

ॐ पद्मायै नमः

ॐ शुचये नमः

ॐ स्वाहायै नमः

ॐ स्वधायै नमः

ॐ सुधायै नमः

ॐ धन्यायै नमः

ॐ हिरण्मय्यै नमः

ॐ लक्ष्म्यै नमः

 

ॐ नित्यपुष्टायै नमः

ॐ विभावर्यै नमः

ॐ अदित्यै नमः

ॐ दित्ये नमः

ॐ दीपायै नमः

ॐ वसुधायै नमः

ॐ वसुधारिण्यै नमः

ॐ कमलायै नमः

ॐ कान्तायै नमः

 

ॐ कामाक्ष्यै नमः

ॐ क्रोधसंभवायै नमः

ॐ अनुग्रहप्रदायै नमः

ॐ बुद्धये नमः

ॐ अनघायै नमः

ॐ हरिवल्लभायै नमः

ॐ अशोकायै नमः

ॐ अमृतायै नमः

ॐ दीप्तायै नमः

 

ॐ लोकशोकविनाशिन्यै नमः

ॐ धर्मनिलयायै नमः

ॐ करुणायै नमः

ॐ लोकमात्रे नमः

ॐ पद्मप्रियायै नमः

ॐ पद्महस्तायै नमः

ॐ पद्माक्ष्यै नमः

ॐ पद्मसुन्दर्यै नमः

ॐ पद्मोद्भवायै नमः

 

ॐ पद्ममुख्यै नमः

ॐ पद्मनाभप्रियायै नमः

ॐ रमायै नमः

ॐ पद्ममालाधरायै नमः

ॐ देव्यै नमः

ॐ पद्मिन्यै नमः

ॐ पद्मगन्धिन्यै नमः

ॐ पुण्यगन्धायै नमः

ॐ सुप्रसन्नायै नमः

 

ॐ प्रसादाभिमुख्यै नमः

ॐ प्रभायै नमः

ॐ चन्द्रवदनायै नमः

ॐ चन्द्रायै नमः

ॐ चन्द्रसहोदर्यै नमः

ॐ चतुर्भुजायै नमः

ॐ चन्द्ररूपायै नमः

ॐ इन्दिरायै नमः

ॐ इन्दुशीतलायै नमः

 

ॐ आह्लादजनन्यै नमः

ॐ पुष्टयै नमः

ॐ शिवायै नमः

ॐ शिवकर्यै नमः

ॐ सत्यै नमः

ॐ विमलायै नमः

ॐ विश्वजनन्यै नमः

ॐ तुष्टयै नमः

ॐ दारिद्र्यनाशिन्यै नमः

 

ॐ प्रीतिपुष्करिण्यै नमः

ॐ शान्तायै नमः

ॐ शुक्लमाल्यांबरायै नमः

ॐ श्रियै नमः

ॐ भास्कर्यै नमः

ॐ बिल्वनिलयायै नमः

ॐ वरारोहायै नमः

ॐ यशस्विन्यै नमः

ॐ वसुन्धरायै नमः

 

ॐ उदारांगायै नमः

ॐ हरिण्यै नमः

ॐ हेममालिन्यै नमः

ॐ धनधान्यकर्ये नमः

ॐ सिद्धये नमः

ॐ स्त्रैणसौम्यायै नमः

ॐ शुभप्रदाये नमः

ॐ नृपवेश्मगतानन्दायै नमः

ॐ वरलक्ष्म्यै नमः

 

ॐ वसुप्रदायै नमः

ॐ शुभायै नमः

ॐ हिरण्यप्राकारायै नमः

ॐ समुद्रतनयायै नमः

ॐ जयायै नमः

ॐ मंगळा देव्यै नमः

ॐ विष्णुवक्षस्स्थलस्थितायै नमः

ॐ विष्णुपत्न्यै नमः

ॐ प्रसन्नाक्ष्यै नमः

 

ॐ नारायणसमाश्रितायै नमः

ॐ दारिद्र्यध्व्ंसिन्यै नमः

ॐ देव्यै नमः

ॐ सर्वोपद्रव वारिण्यै नमः

ॐ नवदुर्गायै नमः

ॐ महाकाल्यै नमः

ॐ ब्रह्माविष्णुशिवात्मिकायै नमः

ॐ त्रिकालज्ञानसंपन्नायै नमः

ॐ भुवनेश्वर्यै नमः

                               श्री वरमहालक्ष्मि देवतायै नमः | 

                                       अष्टोत्तर पूजां समर्पयामि ||

           इति श्रीलक्ष्म्यष्टोत्तरशत नामावलिः

tags: lakshmi ashtottarams in hindi, hindi lakshmi devi ashtotharams, 108 names of lakshmi in hindi, hindi lyrics, free

श्रीदुर्गा अष्टोत्तरशत नामावलि (Durga Ashtottara Sathanamavali)

Thursday, May 13th, 2010

श्री दुर्गा अष्टोत्तर शत नामावलि – 108 Names of Maa Durga

ॐ श्रियै नमः 
ॐ उमायै नमः 
ॐ भारत्यै नमः 
ॐ भद्रायै नमः 
ॐ शर्वाण्यै नमः 
ॐ विजयायै नमः 
ॐ जयायै नमः 
ॐ वाण्यै नमः 
ॐ सर्वगतायै नमः 
ॐ गौर्यै नमः 

ॐ वाराह्यै नमः 
ॐ कमलप्रियायै नमः 
ॐ सरस्वत्यै नमः 
ॐ कमलायै नमः 
ॐ मायायै नमः 
ॐ मातंग्यै नमः 
ॐ अपरायै नमः 
ॐ अजायै नमः 
ॐ शांकभर्यै नमः 
ॐ शिवायै नमः 

ॐ चण्डयै नमः 
ॐ कुण्डल्यै नमः 
ॐ वैष्णव्यै नमः 
ॐ क्रियायै नमः 
ॐ श्रियै नमः 
ॐ ऐन्द्रयै नमः 
ॐ मधुमत्यै नमः 
ॐ गिरिजायै नमः 
ॐ सुभगायै नमः 
ॐ अंबिकायै नमः 

ॐ तारायै नमः 
ॐ पद्मावत्यै नमः 
ॐ हंसायै नमः 
ॐ पद्मनाभसहोदर्यै नमः 
ॐ अपर्णायै नमः 
ॐ ललितायै नमः 
ॐ धात्र्यै नमः 
ॐ कुमार्यै नमः 
ॐ शिखवाहिन्यै नमः 
ॐ शांभव्यै नमः 

ॐ सुमुख्यै नमः 
ॐ मैत्र्यै नमः 
ॐ त्रिनेत्रायै नमः 
ॐ विश्वरूपिण्यै नमः 
ॐ आर्यायै नमः 
ॐ मृडान्यै नमः 
ॐ हींकार्यै नमः 
ॐ क्रोधिन्यै नमः 
ॐ सुदिनायै नमः 
ॐ अचलायै नमः 

ॐ सूक्ष्मायै नमः 
ॐ परात्परायै नमः 
ॐ शोभायै नमः 
ॐ सर्ववर्णायै नमः 
ॐ हरप्रियायै नमः 
ॐ महालक्ष्म्यै नमः 
ॐ महासिद्धयै नमः 
ॐ स्वधायै नमः 
ॐ स्वाहायै नमः 
ॐ मनोन्मन्यै नमः 

ॐ त्रिलोकपालिन्यै नमः 
ॐ उद्भूतायै नमः 
ॐ त्रिसन्ध्यायै नमः 
ॐ त्रिपुरान्तक्यै नमः 
ॐ त्रिशक्त्यै नमः 
ॐ त्रिपदायै नमः 
ॐ दुर्गायै नमः 
ॐ ब्राह्मयै नमः 
ॐ त्रैलोक्यवासिन्यै नमः 
ॐ पुष्करायै नमः 

ॐ अत्रिसुतायै नमः 
ॐ गूढ़ायै नमः 
ॐ त्रिवर्णायै नमः 
ॐ त्रिस्वरायै नमः 
ॐ त्रिगुणायै नमः 
ॐ निर्गुणायै नमः 
ॐ सत्यायै नमः 
ॐ निर्विकल्पायै नमः 
ॐ निरंजिन्यै नमः 
ॐ ज्वालिन्यै नमः 

ॐ मालिन्यै नमः 
ॐ चर्चायै नमः 
ॐ क्रव्यादोप निबर्हिण्यै नमः 
ॐ कामाक्ष्यै नमः 
ॐ कामिन्यै नमः 
ॐ कान्तायै नमः 
ॐ कामदायै नमः 
ॐ कलहंसिन्यै नमः 
ॐ सलज्जायै नमः 
ॐ कुलजायै नमः 

ॐ प्राज्ञ्यै नमः 
ॐ प्रभायै नमः 
ॐ मदनसुन्दर्यै नमः 
ॐ वागीश्वर्यै नमः 
ॐ विशालाक्ष्यै नमः 
ॐ सुमंगल्यै नमः 
ॐ काल्यै नमः 
ॐ महेश्वर्यै नमः 
ॐ चण्ड्यै नमः 
ॐ भैरव्यै नमः 

ॐ भुवनेश्वर्यै नमः 
ॐ नित्यायै नमः 
ॐ सानन्दविभवायै नमः 
ॐ सत्यज्ञानायै नमः 
ॐ तमोपहायै नमः 
ॐ महेश्वरप्रियंकर्यै नमः 
ॐ महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः 
ॐ दुर्गापरमेश्वर्यै नमः 

  इति श्री दुर्गाष्टोत्तरशत नामावलिः 

tags: durga ashtottarams, durga devi ashtotharams in hindi, durga devi 108 names in hindi, hindi lyrics, hindi scripts, durga 108 namavali in hindi, durga ashtothara in hindi, hindi 108 names of gods, kali maa, durga maa slokas in hindi

हनुमानजी की अष्टोत्तरशत नामावलि (Hanumanji Ashottarams)

Thursday, May 13th, 2010

ॐ मनोजवं मारुततुल्य वेगं,जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्

वातात्मजं वानरयूध मुख्यं,श्री रामदूतं शिरसा नमामि

श्री आञ्जनेय अष्टोत्तरशत नामावलि – 108 Names of Lord Hanuman

      ॐ आञ्जनेयाय  नमः

      ॐ महावीराय  नमः

      ॐ हनूमते नमः

      ॐ मारुतात्मजाय  नमः

      ॐ तत्वज्ञानप्रदाय  नमः

      ॐ सीतादेविमुद्राप्रदायकाय  नमः

      ॐ अशोकवनकाच्छेत्रे  नमः

      ॐ सर्वमायाविभंजनाय  नमः

      ॐ सर्वबन्धविमोक्त्रे नमः

      ॐ रक्षोविध्वंसकारकाय  नमः

      ॐ परविद्या परिहाराय  नमः

      ॐ पर शौर्य विनाशकाय नमः

      ॐ परमन्त्र निराकर्त्रे नमः

      ॐ परयन्त्र प्रभेदकाय  नमः

      ॐ सर्वग्रह विनाशिने नमः

      ॐ भीमसेन सहायकृथे  नमः

      ॐ सर्वदुखः हराय  नमः

      ॐ सर्वलोकचारिणे नमः

      ॐ मनोजवाय नमः

      ॐ पारिजात द्रुमूलस्थाय  नमः

      ॐ सर्व मन्त्र स्वरूपाय नमः

      ॐ सर्व तन्त्र स्वरूपिणे  नमः

      ॐ सर्वयन्त्रात्मकाय  नमः

      ॐ कपीश्वराय नमः

      ॐ महाकायाय  नमः

      ॐ सर्वरोगहराय  नमः

      ॐ प्रभवे नमः

      ॐ बल सिद्धिकराय  नमः

      ॐ सर्वविद्या सम्पत्तिप्रदायकाय  नमः

      ॐ कपिसेनानायकाय  नमः

      ॐ भविष्यथ्चतुराननाय  नमः

      ॐ कुमार ब्रह्मचारिणे  नमः

      ॐ रत्नकुन्डलाय नमः

      ॐ दीप्तिमते  नमः

      ॐ चन्चलद्वालसन्नद्धाय  नमः

      ॐ लम्बमानशिखोज्वलाय  नमः

      ॐ गन्धर्व विद्याय नमः

      ॐ तत्वञाय  नमः

      ॐ महाबल पराक्रमाय  नमः

      ॐ काराग्रह विमोक्त्रे  नमः

      ॐ शृन्खला बन्धमोचकाय नमः

      ॐ सागरोत्तारकाय  नमः

      ॐ प्राज्ञाय  नमः

      ॐ रामदूताय  नमः

      ॐ प्रतापवते  नमः

      ॐ वानराय  नमः

      ॐ केसरीसुताय नमः

      ॐ सीताशोक निवारकाय  नमः

      ॐ अन्जनागर्भ संभूताय नमः

      ॐ बालार्कसद्रशाननाय  नमः

      ॐ विभीषण प्रियकराय नमः

      ॐ दशग्रीव कुलान्तकाय  नमः

      ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे  नमः

      ॐ वज्र कायाय  नमः

      ॐ महाद्युथये  नमः

      ॐ चिरंजीविने  नमः

      ॐ राम भक्ताय  नमः

      ॐ दैत्य कार्य विघातकाय  नमः

      ॐ अक्षहन्त्रे नमः

      ॐ काञ्चनाभाय  नमः

      ॐ पञ्चवक्त्राय  नमः

      ॐ महा तपसे  नमः

      ॐ लन्किनी भञ्जनाय  नमः

      ॐ श्रीमते  नमः

      ॐ सिंहिका प्राण भन्जनाय नमः

      ॐ गन्धमादन शैलस्थाय नमः

      ॐ लंकापुर विदायकाय  नमः

      ॐ सुग्रीव सचिवाय नमः

      ॐ धीराय  नमः

      ॐ शूराय  नमः

      ॐ दैत्यकुलान्तकाय नमः

      ॐ सुवार्चलार्चिताय  नमः

      ॐ तेजसे  नमः

      ॐ रामचूडामणिप्रदायकाय नमः

      ॐ कामरूपिणे  नमः

      ॐ पिन्गाळाक्षाय नमः

      ॐ वार्धि मैनाक पूजिताय नमः

      ॐ कबळीकृत मार्तान्ड मन्डलाय  नमः

      ॐ विजितेन्द्रियाय  नमः

      ॐ रामसुग्रीव सन्धात्रे नमः

      ॐ महिरावण मर्धनाय  नमः

      ॐ स्फटिकाभाय  नमः

      ॐ वागधीशाय नमः

      ॐ नवव्याकृतपण्डिताय  नमः

      ॐ चतुर्बाहवे  नमः

      ॐ दीनबन्धुराय  नमः

      ॐ मायात्मने  नमः

      ॐ भक्तवत्सलाय  नमः

      ॐ संजीवननगायार्था नमः

      ॐ सुचये  नमः

      ॐ वाग्मिने  नमः

      ॐ दृढव्रताय नमः

      ॐ कालनेमि प्रमथनाय  नमः

      ॐ हरिमर्कट मर्कटाय  नमः

      ॐ दान्ताय  नमः

      ॐ शान्ताय  नमः

      ॐ प्रसन्नात्मने नमः

      ॐ शतकन्टमुदापहर्त्रे  नमः

      ॐ योगिने  नमः

      ॐ रामकथा लोलाय  नमः

      ॐ सीतान्वेशण पठिताय नमः

      ॐ वज्रद्रनुष्टाय  नमः

      ॐ वज्रनखाय  नमः

      ॐ रुद्र वीर्य समुद्भवाय  नमः

      ॐ इन्द्रजित्प्रहितामोघब्रह्मास्त्र विनिवारकाय  नमः

      ॐ पार्थ ध्वजाग्रसंवासिने नमः

      ॐ शरपंजरभेधकाय  नमः

      ॐ दशबाहवे  नमः

      ॐ लोकपूज्याय नमः

      ॐ जाम्बवत्प्रीतिवर्धनाय  नमः

      ॐ सीतासमेत श्रीरामपाद सेवदुरन्धराय  नमः

  इति श्री आञ्जनेय अष्टोत्तरशत नामावलि संपूर्णम्

tags: hanuman ashtottarams in hindi, lord hanuman ashtotharams in hindi, hindi lyrics, hindi scripts, 108 names of hanuman in hindi, hanuman ashtotara in hindi, hindi pujas, slokas, human in hindi, hindi scripts,free, lord hanuman

शिवाष्टोत्तरशत नामावलि (Shiva Ashtotharams)

Thursday, May 13th, 2010

शिवाष्टोत्तरशत नामावलि – 108 Names of Lord Shiva

ॐ शिवाय नमः 
महेश्वराय नमः 
शंभवे नमः 
पिनाकिने नमः 
शशिशेखराय नमः 
वामदेवाय नमः 
विरूपाक्षाय नमः 
कपर्दिने नमः 
नीललोहिताय नमः 
शंकराय नमः 
शूलपाणये नमः 
खट्वांगिने नमः 
विष्णुवल्लभाय नमः 
शिपिविष्टाय नमः 
अंबिकानाथाय नमः 
श्रीकण्ठाय नमः 
भक्तवत्सलाय नमः 
भवाय नमः 
शर्वाय नमः 
त्रिलोकेशाय नमः 
शितिकण्ठाय नमः 
शिवा प्रियाय नमः 
उग्राय नमः 
कपालिने नमः 
कामारये नमः 
अन्धकासुरसृदनाय नमः 
गंगाधराय नमः 
ललाटाक्षाय नमः 
कालकालाय नमः 
कृपानिधये नमः 
भीमाय नमः 
परशुहस्ताय नमः 
मृगपाणये नमः 
जटाधराय नमः 
कैलाशवासिने नमः 
कवचिने नमः 
कठोराय नमः 
त्रिपुरान्तकाय नमः 
वृषांकाय नमः 
वृषभारूढाय नमः 
भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः 
सामप्रियाय नमः 
स्वरमयाय नमः 
त्रयीमूर्तये नमः 
अनीश्वराय नमः 
सर्वज्ञाय नमः 
परमात्मने नमः 
सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः 
हविषे नमः 
यज्ञमयाय नमः 
सोमाय नमः 
पंचवक्त्राय नमः 
सदाशिवाय नमः 
विश्वेश्वराय नमः 
वीरभद्राय नमः 
गणनाथाय नमः 
प्रजापतये नमः 
हिरण्यरेतसे नमः 
दुर्धर्षाय नमः 
गिरीशाय नमः 
गिरिशाय नमः 
अनघाय नमः 
भुजंगभूषणाय नमः 
भर्गाय नमः 
गिरिधन्वने नमः 
गिरिप्रियाय नमः 
कृत्तिवाससे नमः 
पुरारातये नमः 
भगवते नमः 
प्रमथाधिपाय नमः 
मृत्युंजयाय नमः 
सूक्ष्मतनवे नमः 
जगद्व्यापिने नमः 
जगद्गुरुवे नमः 
व्योमकेशाय नमः 
महासेनजनकाय नमः 
चारुविक्रमाय नमः 
रुद्राय नमः 
भूतपतये नमः 
स्थाणवे नमः 
अहयेबुध्न्याय नमः 
दिगंबराय नमः 
अष्टमूर्तये नमः 
अनेकात्मने नमः 
सात्विकाय नमः 
शुद्धविग्रहाय नमः 
शाश्वताय नमः 
खण्डपरशवे नमः 
अज्ञाय नमः 
पाशविमोचकाय नमः 
मृडाय नमः 
पशुपतये नमः 
देवाय नमः 
महादेवाय नमः 
अव्ययाय नमः 
हरये नमः 
भगनेत्रभिदे नमः 
अव्यक्ताय नमः 
दक्षाध्वरहराय नमः 
हराय नमः 
पूषदन्तभिदे नमः 
अव्यग्राय नमः 
सहस्राक्षाय नमः 
सहस्रपदे नमः 
अपवर्गप्रदाय नमः 
अनन्ताय नमः 
तारकाय नमः 
परमेश्वराय नमः 

.. इति श्रीशिवाष्टोत्तरशत नामावलिः ..

tags: lord shiva ashtottarams in hindi, shiva ashtotarams in hindi, gods ashtotharams in hindi, hindi lyrics, hindi scripts, online, namavali of siva in hindi, lord shiva slokas, mantras, pujas in hindi, shiva 108 names in hindi

विनायक अश्तोत्ताराम्स (Vinayaka Ashtottara Namam)

Thursday, May 13th, 2010

श्री सिद्धि विनायक नामावलि – 108 Names of Lord Ganesha

ॐ गजाननाय नमः
ॐ गणाध्यक्षाय नमः
ॐ विघ्नाराजाय नमः
ॐ विनायकाय नमः
ॐ द्त्वेमातुराय नमः
ॐ द्विमुखाय नमः
ॐ प्रमुखाय नमः
ॐ सुमुखाय नमः
ॐ कृतिनॆ नमः
ॐ सुप्रदीपाय नमः (10)
ॐ सुख निधयॆ नमः
ॐ सुराध्यक्षाय नमः
ॐ सुरारिघ्नाय नमः
ॐ महागणपतयॆ नमः
ॐ मान्याय नमः
ॐ महा कालाय नमः
ॐ महा बलाय नमः
ॐ हॆरम्बाय नमः
ॐ लम्ब जठराय नमः
ॐ ह्रस्व ग्रीवाय नमः (20)
ॐ महॊदराय नमः
ॐ मदॊत्कटाय नमः
ॐ महावीराय नमः
ॐ मन्त्रिणॆ नमः
ॐ मङ्गल स्वराय नमः
ॐ प्रमधाय नमः
ॐ प्रथमाय नमः
ॐ प्राज्ञाय नमः
ॐ विघ्नकर्त्रॆ नमः
ॐ विघ्नहन्त्रॆ नमः (30)
ॐ विश्व नॆत्रॆ नमः
ॐ विराट्पतयॆ नमः
ॐ श्रीपतयॆ नमः
ॐ वाक्पतयॆ नमः
ॐ शृङ्गारिणॆ नमः
ॐ अश्रित वत्सलाय नमः
ॐ शिवप्रियाय नमः
ॐ शीघ्रकारिणॆ नमः
ॐ शाश्वताय नमः
ॐ बलाय नमः (40)
ॐ बलॊत्थिताय नमः
ॐ भवात्मजाय नमः
ॐ पुराण पुरुषाय नमः
ॐ पूष्णॆ नमः
ॐ पुष्करॊत्षिप्त वारिणॆ नमः
ॐ अग्रगण्याय नमः
ॐ अग्रपूज्याय नमः
ॐ अग्रगामिनॆ नमः
ॐ मन्त्रकृतॆ नमः
ॐ चामीकर प्रभाय नमः (50)
ॐ सर्वाय नमः
ॐ सर्वॊपास्याय नमः
ॐ सर्व कर्त्रॆ नमः
ॐ सर्वनॆत्रॆ नमः
ॐ सर्वसिध्धि प्रदाय नमः
ॐ सर्व सिद्धयॆ नमः
ॐ पञ्चहस्ताय नमः
ॐ पार्वतीनन्दनाय नमः
ॐ प्रभवॆ नमः
ॐ कुमार गुरवॆ नमः (60)
ॐ अक्षॊभ्याय नमः
ॐ कुञ्जरासुर भञ्जनाय नमः
ॐ प्रमॊदाय नमः
ॐ मॊदकप्रियाय नमः
ॐ कान्तिमतॆ नमः
ॐ धृतिमतॆ नमः
ॐ कामिनॆ नमः
ॐ कपित्थवन प्रियाय नमः
ॐ ब्रह्मचारिणॆ नमः
ॐ ब्रह्मरूपिणॆ नमः (70)
ॐ ब्रह्मविद्यादि दानभुवॆ नमः
ॐ जिष्णवॆ नमः
ॐ विष्णुप्रियाय नमः
ॐ भक्त जीविताय नमः
ॐ जित मन्मथाय नमः
ॐ ऐश्वर्य कारणाय नमः
ॐ ज्यायसॆ नमः
ॐ यक्षकिन्नेर सॆविताय नमः
ॐ गङ्गा सुताय नमः
ॐ गणाधीशाय नमः (80)
ॐ गम्भीर निनदाय नमः
ॐ वटवॆ नमः
ॐ अभीष्ट वरदायिनॆ नमः
ॐ ज्यॊतिषॆ नमः
ॐ भक्त निथयॆ नमः
ॐ भाव गम्याय नमः
ॐ मङ्गल प्रदाय नमः
ॐ अव्वक्ताय नमः
ॐ अप्राकृत पराक्रमाय नमः
ॐ सत्य धर्मिणॆ नमः (90)
ॐ सखयॆ नमः
ॐ सरसाम्बु निथयॆ नमः
ॐ महॆशाय नमः
ॐ दिव्याङ्गाय नमः
ॐ मणिकिङ्किणी मॆखालाय नमः
ॐ समस्त दॆवता मूर्तयॆ नमः
ॐ सहिष्णवॆ नमः
ॐ सततॊत्थिताय नमः
ॐ विघात कारिणॆ नमः
ॐ विश्वग्दृशॆ नमः (100)
ॐ विश्वरक्षाकृतॆ नमः
ॐ कल्याण गुरवॆ नमः
ॐ उन्मत्त वॆषाय नमः
ॐ अपराजितॆ नमः
ॐ समस्त जगदाधाराय नमः
ॐ सर्त्वेश्वर्य प्रदाय नमः
ॐ आक्रान्त चिद चित्प्रभवॆ नमः
ॐ श्री विघ्नॆश्वराय नमः (108)

||इति श्रीसिद्धिविनायकाष्टोत्तरशतनामावलिः

tags: ganesha 108 names in hindi, lord ganesha ashtotaras in hindi, hindi script, pujas, slokas, hindi  lord ganesha astottarams,hindi scripts, hindi devotional pujas, online, free, vinayaka 108 names in hindi, ganesha names in hindi