Archive for the ‘मंत्रास’ Category

श्री काला हस्तिस्वारा सतकम

Friday, September 16th, 2011

श्री  काला  हस्तिस्वारा  सतकम – Sri Kala Hastiswara Satakam

 

श्रीविद्युत्कलिता‌உजवञ्जवमहा-जीमूतपापाम्बुधा-
रावॆगम्बुन मन्मनॊब्जसमुदी-र्णत्वम्बुं गॊल्पॊयितिन् ।
दॆवा! मी करुणाशरत्समयमिं-तॆं जालुं जिद्भावना-
सॆवं दामरतम्परै मनियेदन्- श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 1 ॥

वाणीवल्लभदुर्लभम्बगु भवद्द्वारम्बुन न्निल्चि नि
र्वाणश्रीं जेऱपट्टं जूचिन विचारद्रॊहमॊ नित्य क
ल्याणक्रीडलं बासि दुर्दशलपा लै राजलॊकाधम
श्रॆणीद्वारमु दूऱञ्जॆसि तिपुडॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 2 ॥

अन्ता मिध्य तलञ्चि चूचिन नरुं डट्लौ टेऱिङ्गिन् सदा
कान्त ल्पुत्रुलु नर्धमुन् तनुवु नि क्कम्बञ्चु मॊहार्णव
चिभ्रान्तिं जेन्दि जरिञ्चु गानि परमार्धम्बैन नीयन्दुं दां
जिन्ताकन्तयु जिन्त निल्पण्डुगदा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 3 ॥

नी ना सन्दोडम्बाटुमाट विनुमा नीचॆत जीतम्बु नॆं
गानिं बट्टक सन्ततम्बु मदि वॆड्कं गोल्तु नन्तस्सप
त्नानीकम्बुन कोप्पगिम्पकुमु नन्नापाटीयॆ चालुं दॆ
जीनोल्लं गरि नोल्ल नोल्ल सिरुलन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 4 ॥

भवकॆलीमदिरामदम्बुन महा पापात्मुण्डै वीडु न
न्नु विवॆकिम्पं डटञ्चु नॆनु नरकार्णॊराशिपालैनं ब
ट्टवु; बालुण्डोकचॊट नाटतमितॊड न्नूतं गूलङ्गं दं
ड्रि विचारिम्पक युण्डुना कटकटा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 5 ॥

स्वामिद्रॊहमुं जॆसि यॆनोकनि गोल्वम्बॊतिनॊ काक नॆ
नीमाट न्विननोल्लकुण्डितिनो निन्नॆ दिक्कुगां जूडनॊ
यॆमी इट्टिवृधापराधिनगु नन्नी दुःखवाराशिवी
ची मध्यम्बुन मुञ्चि युम्पदगुना श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 6 ॥

दिविजक्ष्मा रुह धॆनु रत्न घनभूति प्रस्फुरद्रत्नसा
नुवु नी विल्लु निधीश्वरुण्डु सखुं डर्णॊराशिकन्याविभुं
डुविशॆषार्चकुं डिङ्क नीकेन घनुण्डुं गल्गुनॆ नीवु चू
चि विचारिम्पवु लॆमि नेव्वण्डुडुपुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 7 ॥

नीतॊ युध्धमु चॆय नॊम्पं गविता निर्माणशक्ति न्निनुं
ब्रीतुञ्जॆयगलॆनु नीकोऱकु दण्ड्रिञ्जम्पगाञ्जाल ना
चॆतन् रॊकट निन्नुमोत्तवेऱतुञ्जीकाकु नाभक्ति यॆ
रीतिन्नाकिङ्क निन्नु जूडगलुगन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 8 ॥

आलुम्बिड्डलु दल्लिदण्ड्रुलु धनम्बञ्चु न्महाबन्धनं
बॆला नामेड गट्टिनाडविक निन्नॆवॆलं जिन्तिन्तु नि
र्मूलम्बैन मनम्बुलॊ नेगडु दुर्मॊहाब्धिलॊं ग्रुङ्कि यी
शीलामालपु जिन्त नेट्लुडिपेदॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 9 ॥

निप्पै पातकतूलशैल मडचुन् नीनाममुन् मानवुल्
तप्पन् दव्वुल विन्न नन्तक भुजादर्पॊद्धतक्लॆशमुल्
तप्पुन्दारुनु मुक्तु लौदु रवि शास्त्रम्बुल्महापण्डितुल्
चेप्पङ्गा दमकिङ्क शङ्क वलेना श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 10 ॥

वीडेम्बब्बिन यप्पुडुं दम नुतुल् विन्नप्पुडुम्बोट्टलॊं
गूडुन्नप्पुडु श्रीविलासमुलु पैकोन्नप्पुडुं गायकुल्
पाडङ्ग विनुनप्पुडुन् जेलङ्गु दम्भप्रायविश्राणन
क्रीडासक्तुल नॆमि चेप्पवलेनॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 11 ॥

निनु सॆविम्पग नापदल् वोडमनी नित्यॊत्सवं बब्बनी
जनमात्रुण्डननी महात्मु डननी संसारमॊहम्बु पै
कोननी ज्ञानमु गल्गनी ग्रहगनुल् गुन्दिम्पनी मॆलुव
च्चिन रानी यवि नाकु भूषणमुलॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 12 ॥

ऎ वॆदम्बु बठिञ्चे लूत भुजङ्गं बॆशास्त्रमुल्सूचे दा
नॆ विद्याभ्यसनम्बोनर्चें गरि चेञ्चॆमन्त्र मूहिञ्चे बॊ
धाविर्भावनिदानमुल् चदुवुलय्या! कावु! मीपादसं
सॆवासक्तिये काक जन्तुततिकिन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 13 ॥

कायल् गाचे वधूनखाग्रमुलचॆ गायम्बु वक्षॊजमुल्
रायन् रापडे ऱोम्मु मन्मध विहारक्लॆशविभ्रान्तिचॆ
ब्रायं बायेनु बट्टगट्टे दलचेप्पन् रॊत संसारमॆं
जॆयञ्जाल विरक्तुं जॆयङ्गदवॆ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 14 ॥

निन्नॆरूपमुगा भजिन्तु मदिलॊ नीरूपु मॊकालो स्त्री
चन्नॊ कुञ्चमु मॆकपेण्टिकयो यी सन्दॆहमुल्मान्पि ना
कन्नार न्भवदीयमूर्ति सगुणा कारम्बुगा जूपवॆ
चिन्नीरॆजविहारमत्तमधुपा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 15 ॥

निनु नावाङ्किलि गावुमण्टिनो मरुन्नीलाकाभ्रान्तिं गुं
टेन पोम्मण्टिनो येङ्गिलिच्चि तिनु तिण्टॆङ्गानि कादण्टिनॊ
निनु नेम्मिन्दग विश्वसिञ्चुसुजनानीकम्बु रक्षिम्पञ्जॆ
सिन नाविन्नपमॆल गैकोनवया श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 16 ॥

ऱालन् ऱुव्वगं जॆतुलाडवु कुमारा! रम्मु रम्म्ञ्चुनॆं
जालन् जम्पङ्ग नॆत्रमु न्दिवियङ्गाशक्तुण्डनॆं गानु ना
शीलं बॆमनि चेप्पनुन्नदिङ्क नी चित्तम्बु ना भाग्यमॊ
श्रीलक्ष्मीपतिसॆविताङ्घ्रियुगला! श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 17 ॥

राजुल् मत्तुलु वारिसॆव नरकप्रायम्बु वारिच्चुनं
भॊजाक्षीचतुरन्तयानतुरगी भूषादु लात्मव्यधा
बीजम्बुल् तदपॆक्ष चालु मरितृप्तिं बोन्दितिन् ज्ञानल
क्ष्मीजाग्रत्परिणाम मिम्मु दयतॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 18 ॥

नीरूपम्बु दलम्पङ्गां दुदमोदल् नॆगान नीवैनचॊ
रारा रम्मनि यञ्चुं जेप्पवु पृधारम्भम्बु लिङ्कॆटिकिन्!
नीर न्मुम्पुमु पाल मुम्पु मिङ्क निन्नॆ नम्मिनाण्डं जुमी
श्रीरामार्चित पादपद्मयुगला श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 19 ॥

नीकु न्मांसमु वांछयॆनि कऱवा नीचॆत लॆडुण्डङ्गां
जॊकैनट्टि कुठारमुण्ड ननल ज्यॊतुण्ड नीरुण्डङ्गा
बाकं बोप्प घटिञ्चि चॆतिपुनुकन् भक्षिम्पकाबॊयचॆं
जॆकों टेङ्गिलिमांसमिट्लु दगुना श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 20 ॥

राजै दुष्कृतिं जेन्दें जन्दुरुण्डु राराजै कुबॆरुण्डु दृ
ग्राजीवम्बुनं गाञ्चे दुःखमु कुरुक्ष्मापालुं डामाटनॆ
याजिं गूले समस्तबन्धुवुलतॊ ना राजशब्धम्बु ची
छी जन्मान्तरमन्दु नोल्लनुजुमी श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 21 ॥

राजर्धातुण्डैनचॊ नेचट धर्मम्बुण्डु नॆरीति ना
नाजातिक्रिय लॆर्पडुन् सुखमु मान्यश्रॆणि केट्लब्बु रू
पाजीवालिकि नॆदि दिक्कु धृतिनी भक्तुल् भवत्पादनी
रॆजम्बुल् भजियिन्तु रॆतेऱङ्गुनन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 22 ॥

तरङ्गल् पिप्पलपत्रमुल् मेऱङ्गु टद्दम्बुल् मरुद्दीपमुल्
करिकर्णान्तमु लेण्डमावुल ततुल् खद्यॊत्कीटप्रभल्
सुरवीधीलिखिताक्षरम्बु लसुवुल् ज्यॊत्स्नापःपिण्डमुल्
सिरुलन्दॆल मदान्धुलौदुरु जनुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 23 ॥

निन्नुन्नम्मिन रीति नम्म नोरुलन् नीकन्न नाकेन्नलॆ
रन्नल्दम्मुलु तल्लिदण्ड्रुलु गुरुन्दापत्सहायुन्दु ना
यन्ना! येन्नडु नन्नु संस्कृतिविषादाम्भॊधि दाटिञ्चि य
छ्चिन्नानन्दसुखाब्धिं दॆल्चेदो कदॆ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 24 ॥

नी पञ्चं बडियुण्डगां गलिगिनन् भिक्षान्नमॆ चालु न्
क्षॆपं बब्बिन राजकीटमुल नॆसॆविम्प्ङ्गानॊप ना
शापाशम्बुलं जुट्टि त्रिप्पकुमु संसारार्धमै बण्टुगां
जॆपट्टं दय गल्गॆनॆनि मदिलॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 25 ॥

नी पॆरुन् भवदङ्घ्रितीर्धमु भवन्निष्ठ्यूत ताम्बूलमुन्
नी पल्लेम्बु प्रसादमुं गोनिकदा नॆ बिड्डनैनाण्ड न
न्नीपाटिं गरुणिम्पु मॊम्प निङ्क नीनेव्वारिकिं बिड्डगां
जॆपट्टं दगुं बट्टि मानं दगदॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 26 ॥

अम्मा यय्य यटञ्चु नेव्वरिनि नॆनन्नन्शिवा! निन्नुनॆ
सुम्मी! नी मदिं दल्लिदण्ड्रुलनटञ्चु न्जूडङ्गाम्बॊकु ना
किम्मैं दल्लियुं दण्ड्रियुन् गुरुण्डु नीवॆ काक संसारपुं
जिम्मञ्जीकण्टि गप्पिन न्गडवु नन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 27 ॥

कोडुकुल् पुट्ट रटञ्चु नॆड्तु रविवॆकुल् जीवनभ्रान्तुलै
कोडुकुल् पुट्टरे कौरवॆन्द्रुन कनॆकुल् वारिचॆ नॆगतुल्
वडसें बुत्रुलु लॆनि या शुकुनकुन् बाटिल्लेनॆ दुर्गतुल्!
चेडुनॆ मॊक्षपदं मपुत्रकुनकुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 28 ॥

ग्रहदॊषम्बुलु दुर्निमित्तमुलु नीकल्याणनामम्बु प्र
त्यहमुं बॆर्कोनुत्तमॊत्तमुल बाधम्बेट्टगानॊपुनॆ?
दहनुं गप्पङ्गञ्जालुनॆ शलभसन्तानम्बु नी सॆवं जॆ
सि हतक्लॆसुलु गारुगाक मनुजुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 29 ॥

अडुगंमॊनिक नन्यमार्गरतुलम्ब्राणावनॊत्साहिनै
यडुगम्बॊयिन मॊदु नीदु पदपद्माराधकश्रॆणियु
न्नेडकु न्निन्नु भजिम्पङ्गाङ्गनियु नाकॆला परापॆक्ष कॊ
रेडि दिङ्कॆमि भवत्प्रसादमे तगुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 30 ॥

मदमातङ्गमु लन्दलम्बुल हरुल् माणिक्यमु ल्पल्लकुल्
मुदितल् चित्रदुकूलमु ल्परिमलम्बु ल्मॊक्षमीञ्जालुनॆ?
मदिलॊ वीनि नपॆक्षसॆसि नृपधामद्वारदॆशम्बुं गा
चि दिनम्बुल् वृधपुत्तुरज्ञुलकटा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 31 ॥

रॊसी रॊयदु कामिनीजनुल तारुण्यॊरुसौख्यम्बुलन्
पासी पायरु पुत्रमित्रजन सम्पद्भ्रान्ति वांछालतल्
कॊसी कॊयदु नामनं बकट नीकुं ब्रीतिगा सत् क्रियल्
चॆसी चॆयदु दीनि त्रुल्लणपवॆ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 32 ॥

एन्नॆल्लुन्दु नॆमि गन्दु निङ्कनॆनेव्वारि रक्षिञ्चेदन्
निन्नॆ निष्ठ भजिञ्चेद न्निरुपमॊन्निद्रप्रमॊदम्बु ना
केन्नण्डब्बेडु न्न्तकालमिङ्क नॆनिट्लुन्न नॆमय्येडिं?
जिन्नम्बुच्चक नन्नु नॆलुकोलवॆ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 33 ॥

चावं गालमु चॆरुवौ टेऱिङ्गियुं जालिम्पङ्गा लॆक न
न्नेवैद्युण्डु चिकित्सं ब्रॊवङ्गलण्डॊ यॆमन्दु रक्षिञ्चुनॊ
ऎ वॆल्पुल् कृपञ्जूतुरॊ यनुचु निन्निन्तैनं जिन्तिम्पण्डा
जीवच्छ्राध्धमुं जॆसिकोन्न यतियुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 34 ॥

दिनमुं जित्तमुलॊ सुवर्णमुखरी तीरप्रदॆशाम्रका
ननमध्यॊपल वॆदिकाग्रमुन नानन्दम्बुनं बङ्कजा
नननिष्थ न्नुनुं जूडं गन्ननदिवॊ सौख्यम्बु लक्ष्मीविला
सिनिमायानटनल् सुखम्बु लगुनॆ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 35 ॥

आलञ्चु न्मेडं गट्टि दानिकि नवत्यश्रॆणिं गल्पिञ्चि त
द्भालव्रातमु निच्चिपुच्चुटनु सम्बन्धम्बु गाविञ्चि या
मालर्मम्बुन बान्धवं बनेडि प्रॆमं गोन्दऱं द्रिप्पङ्गां
सीलन्सील यमर्चिन ट्लोसङ्गितॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 36 ॥

तनुवॆ नित्यमुगा नोनर्चु मदिलॆदा चच्चि जन्मिम्पकुं
ड नुपायम्बु घटिम्पु मागतुल रेण्ट न्नॆर्पु लॆकुन्न लॆ
दनि नाकिप्पुड चेप्पु चॆयङ्गल कार्यम्बुन्न संसॆवं जॆ
सि निनुं गाञ्चेदङ्गाक कालमुननॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 37 ॥

पदुनाल्गॆले महायुगम्बु लोक भूपालुण्डु; चेल्लिञ्चे न
य्युदयास्ताचलसन्धि नाज्ञ नोकं डायुष्मन्तुण्डै वीरिय
भ्युदयं बेव्वरु चेप्पङ्गा विनरो यल्पुल्मत्तुलै यॆल च
च्चेदरॊ राजुल मञ्चु नक्कटकटा! श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 38 ॥

राजन्नन्तने पॊवुना कृपयु धर्मम्बाभिजात्यम्बु वि
द्याजातक्षम सत्यभाषणमु विद्वन्मित्रसंरक्षयुन्
सौगन्यम्बु कृतम्बेऱुङ्गटयु विश्वासम्बु गाकुन्न दु
र्बीजश्रॆष्थुलु गां गतम्बु गलदॆ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 39 ॥

मुनु नीचॆ नपवर्गराज्यपदवी मूर्धाभिषॆकम्बु गां
चिन पुण्यात्मुलु नॆनु नोक्कसरिवॊ चिन्तिञ्चि चूडङ्ग ने
ट्लनिनं गीटफणीन्द्रपॊतमदवॆ दण्डॊग्रहिंसाविचा
रिनि गाङ्गां निनु गानङ्गाक मदिलॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 40 ॥

पवमानाशनभूषणप्रकरमुन् भद्रॆभचर्मम्बु ना-
टविकत्वम्बुं प्रियम्बुलै भुगहशुण्डालातवीचारुलन्
भवदुःखम्बुलं बापु टोप्पुं जेलन्दिम्बाटिञ्चि कैवल्यमि-
च्चि विनॊदिञ्चुट कॆमि कारणमया श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 41 ॥

अमरस्त्रील रमिञ्चिनं जेडदु मॊहं बिन्तयुन् ब्रह्मप-
ट्टमु सिध्धिञ्चिन नास दीऱदु निरूढक्रॊधमुन् सर्वलॊ-
कमुल न्म्रिङ्गिन मान दिन्दुं गल सौ-ख्यं बोल्ल नीसॆवं जॆ-
सि महापातकवारिराशिं गडतुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 42 ॥

चनुवारिं गनि यॆद्चुवारु जमुण्डा सत्यम्बुगा वत्तु मॆ
मनुमानम्बिङ्क लॆदु नम्ममनि तारावॆल नारॆवुनन्
मुनुङ्गम्बॊवुचु बास सॆयुट सुमी मुम्माटिकिं जूडगां
जेनटु ल्गानरु दीनिभावमिदिवॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 43 ॥

भवदुःखम्बुलु राजकीटमुल नॆब्रार्धिञ्चिनं बायुनॆ
भवदङ्घ्रिस्तुतिचॆतङ्गाक विलसद्बालक्षुधाक्लॆशदु
ष्टविधुल्मानुने चूड मॆङ्कमेडचण्टन्दल्लि कारुण्यद्ब
ष्थिविशॆषम्बुन निच्चि चण्टम्बले नॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 44 ॥

पवि पुष्पम्बगु नग्नि मञ्चगु नकूपारम्बु भूमीस्थलं
बवु शत्रुं डतिमित्रुण्डौ विषमु दिव्याहारमौ नेन्नङ्गा
नवनीमण्डलिलॊपलन् शिव शिवॆ त्याभाषणॊल्लासिकिन्
शिव नी नाममु सर्ववश्यकरमौ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 45 ॥

लॆवॊ कानलं गन्धमूलफलमुल् लॆवॊ गुहल् तॊयमुल्
लॆवॊ यॆऱुलं बल्लवास्तरणमुल् लॆवॊ सदा यात्मलॊ
लॆवॊ नीवु विरक्तुल न्मनुप जालिं बोन्दि भूपालुरन्
सॆवल् सॆयङ्गं बॊदु रॆलोको जनुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 46 ॥

मुनु नॆं बुट्टिन पुट्टु लेन्नि गलवॊ मॊहम्बुचॆ नन्दुञ्जॆ
सिन कर्मम्बुल प्रॊवु लेन्नि गलवॊ चिन्तिञ्चिनन् गान नी
जननम्बॆ यनि युन्न वाड निदियॆ चालिम्पवॆ निन्नुं गो
ल्चिन पुण्यम्बुनकुं गृपारतुण्डवै श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 47 ॥

तनु वेन्दाक धरित्रि नुण्डु ननु नन्दाकन् महारॊगदी
पनदुःखादुलं बोन्दकुण्ड ननुकम्पादृष्टि वीक्षिञ्चि या
वेनुकन् नीपदपद्ममुल् दलञ्चुचुन् विश्वप्रपञ्चम्बुं बा
सिन चित्तम्बुन नुण्डञ्जॆयङ्गदवॆ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 48 ॥

मलभूयिष्ट मनॊजधाममु सुषुम्नाद्वारमॊ यारु कुं
डलियॊ पादकराक्षियुग्मम्बुलु षट्कञ्जम्बुलॊ मॊमु दा
जलजम्बॊ निटलम्बु चन्द्रकलयॊ सङ्गम्बु यॊगम्बो गा
सिलि सॆविन्तुरु कान्तलन् भुवि जनुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 49 ॥

जलकम्बुल् रसमुल् प्रसूनमुलु वाचाबन्धमुल् वाद्यमु
ल्कलशब्धध्वनु लञ्चिताम्बर मलङ्कारम्बु दीप्तु ल्मेऱुं
गुलु नैवॆद्यमु माधुरी महिमगां गोल्तुन्निनुन् भक्तिरं
जिल दिव्यार्चन गूर्चि नॆर्चिन क्रियन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 50 ॥

ऎलील न्नुतियिम्पवच्चु नुपमॊत्प्रॆक्षाध्वनिव्यङ्ग्यश
ब्धालङ्कारविशॆषभाषल कलभ्यम्बैन नीरूपमुं
जालुञ्जालुं गवित्वमुल्निलुचुनॆ सत्यम्बु वर्णिञ्चुचॊ
ची! लज्जिम्परुगाक मादृशकवुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 51 ॥

पालुं बुव्वयुं बेट्टेदं गुडुवरा पापन्न रा यन्न लॆ
लॆलेम्मन्न नरण्टिपण्ड्लुं गोनि तॆलॆकुन्न नॆनोल्लनं
टॆ लालिम्परॆ तल्लिदण्ड्रुलपु डट्लॆ तेच्चि वात्सल्य ल
क्ष्मीलीलावचनम्बुलं गुडुपरा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 52 ॥

कललञ्चुन् शकुनम्बुलञ्चु ग्रहयॊगं बञ्चु सामुद्रिकं
बु लटञ्चुं देवुलञ्चु दिष्ट्मनुचुन् भूतम्बुलञ्चु न्विषा
दुलटञ्चु न्निमिषार्ध जीवनमुलञ्चुं ब्रीतिं बुट्टिञ्चि यी
सिलुगुल् प्राणुलकेन्नि चॆसितिवया श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 53 ॥

तलमीन्दं गुसुमप्रसाद मलिकस्थानम्बुपै भूतियुन्
गलसीमम्बुन दण्ड नासिकतुदन् गन्धप्रसारम्बु लॊ
पल नैवॆद्यमुं जॆर्चु नॆ मनुज्ं डाभक्तुण्डु नीकेप्पुडुं
जेलिकाडै विहरिञ्चु रौप्यगिरिपै श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 54 ॥

आलुं बिड्डलु मित्रुलुन् हितुलु निष्टर्धम्बु लीनॆर्तुरॆ
वॆल न्वारि भजिम्पं जालिपड काविर्भूत मॊदम्बुनं
गालम्बेल्ल सुखम्बु नीकु निङ्क भक्तश्रॆणि रक्षिम्पकॆ
श्रीलेव्वारिकिं गूडम्बेट्टेदवया श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 55 ॥

सुलभुल्मूर्खु लनुत्तमॊत्तमुल राजुल्गल्गियॆवॆल न
न्नलन्तलबेट्टिन नी पदाब्धमुलं बायञ्जाल नॆमिच्चिनं
गलधौताचल मॆलु टम्बुनिधिलॊं गापुण्डु टब्जम्बु पैं
जेलुवोप्पुन् सुखियिम्पं गाञ्चुट सुमी श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 56 ॥

कलधौताद्रियु नस्थिमालिकयु गॊगन्धर्वमुन् बुन्कयुं
बुलितॊलु न्भसितम्बुं बाम्पतोदवुल् पॊकुण्डं दॊम्बुट्लकै
तोलि नॆवारलतॊडं बुट्टक कलादुल्गल्गे मॆलय्येना
सिलुवुल्दूरमुचॆसिकों टेऱिङ्गियॆ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 57 ॥

श्रुतुलभ्यासमुचॆसि शास्त्रगरिमल् शॊधिञ्चि तत्त्वम्बुलन्
मति नूहिञ्चि शरीर मस्थिरमु ब्रह्मम्बेन्न सत्यम्बु गां
चिति मञ्चुन् सभलन् वृधावचनमु ल्चेप्पङ्गनॆ कानि नि
र्जितचित्तस्थिर सौख्यमुल् देलियरॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 58 ॥

गति नीवञ्चु भजिञ्चुवार लपवर्गं बोन्दगानॆल सं
ततमुं गूटिकिनै चरिम्प विनलॆदा ’यायु रन्नं प्रय
च्छति’ यञ्चुन्मोऱवेट्टगा श्रुतुलु संसारान्धकाराभि दू
षितदुर्मार्गुल् गानं गानम्बडवॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 59 ॥

रतिरा जुद्धति मीऱ नोक्कपरि गॊराजाश्वुनि न्नोत्तं बॊ
नतं डादर्पकु वॆग नोत्त गवयं बाम्बॊतुनुं दाङ्कि यु
ग्रतं बॊराडङ्गनुन्न युन्नडिमि लॆङ्गल्वॊले शॊकानल
स्थितिपालै मोऱपेट्टुनन् मनुपवॆ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 60 ॥

अन्ता संशयमॆ शरीरघटनम्बन्ता विचारम्बे लॊ
नन्ता दुःखपरम्परानिवितमे मॆनन्ता भयभ्रान्तमॆ
यन्तानन्तशरीरशॊषणमे दुर्व्यापारमॆ दॆहिकिन्
जिन्तन् निन्नुं दलञ्चि पोन्दरु नरुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 61 ॥

सन्तॊषिञ्चितिनिं जालुञ्जालु रतिराजद्वारसौख्यम्बुलन्
शान्तिन् बोन्दितिं जालुञ्जालु बहुराजद्वारसौख्यम्बुलन्
शान्तिं बोन्देदं जूपु ब्रह्मपदराजद्वारसौख्यम्बु नि
श्चिन्तन् शान्तुण्ड नौदु नी करुणचॆ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 62 ॥

स्तॊत्रं बन्युलं जॆयनोल्लनि व्रतस्थुल्वॊले वॆसम्बुतॊं
बुत्री पुत्र कलत्र रक्षण कलाबुध्धिन् नृपाला(अ)धमन्
बात्रं बञ्चु भजिम्पम्बॊदु रितियुन् भाष्यम्बे यिव्वारिचा
रित्रं बेन्नण्डु मेच्च नेञ्च मदिलॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 63 ॥

अकलङ्कस्थिति निल्पि नाड मनु घण्टा(आ)रावमुन् बिन्दुदी
पकलाश्रॆणि विवॆकसाधनमुलोप्पन् बूनि यानन्दता
रकदुर्गाटविलॊ मनॊमृगमुगर्वस्फूर्ति वारिञ्चुवा
रिकिङ्गा वीडु भवॊग्रबन्धलतिकल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 64 ॥

ओकयर्धम्बु निन्नु नॆ नडुगङ्गा नूहिञ्चि नेट्लैनं बो
म्मु कवित्वम्बुलु नाकुं जेन्दनिवि यॆमॊ यण्टिवा नादुजि
ह्वकु नैसर्गिक कृत्य मिन्तिय सुमी प्रार्धिञ्चुटॆ कादु कॊ
रिकल न्निन्नुनुगान नाकु वशमा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 65 ॥

शुकमुल् किंशुकपुष्पमुल् गनि फलस्तॊमं बटञ्चुन्समु
त्सुकतं दॆरङ्गं बॊवु नच्चट महा दुःखम्बु सिद्धिञ्चुं; ग
र्मकलाभाषलकेल्लं ब्रापुलगु शास्त्रम्बु ल्विलॊकिञ्चुवा
रिकि नित्यत्वमनीष दूरमगुञ्जू श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 66 ॥

ओकरिं जम्पि पदस्थुलै ब्रतुकं दामोक्कोक्क रूहिन्तुरॆ
लोको तामेन्नण्डुं जावरॊ तमकुं बॊवॊ सम्पदल् पुत्रमि
त्रकलत्रादुलतॊड नित्य सुखमन्दं गन्दुरॊ युन्नवा
रिकि लॆदॊ मृति येन्नण्डुं गटकट श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 67 ॥

नी कारुण्यमुं गल्गिनट्टि नरुं डॆनीचालयम्बुल जोरं
डॆकार्पण्यपु माटलाड नरुगं डेव्वारितॊ वॆषमुल्
गैकॊडॆ मतमुल् भजिम्पं डिलनॆकष्टप्रकारम्बुलन्
जीकाकै चेडिपॊन्दु जीवनदशन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 68 ॥

ज्ञातुल् द्रॊहम्बु वाण्ड्रु सॆयुकपटॆर्यादि क्रियादॊषमुल्
मातण्ड्रान सहिम्परादु प्रतिकर्मम्बिञ्चुकॆ जॆयगां
बॊतॆ दॊसमु गान मानि यतिनै पॊङ्गॊरिनन् सर्वदा
चॆतःक्रॊधमु मान देट्लु नडुतुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 69 ॥

चदुवुल् नॆर्चिन पण्डिताधमुलु स्वॆच्छाभाषणक्रीडलन्
वदरन् संशयभीकराटवुलं द्रॊवल्दप्पि वर्तिम्पङ्गा
मदनक्रॊधकिरातुलन्दुं गनि भीमप्रौढिचॆं दाङ्किनं
जेदरुं जित्तमु चित्तगिम्पङ्गदवॆ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 70 ॥

रॊसिं दॆण्टिदि रॊन्त दॆण्टिदि मनो रॊगस्थुण्डै दॆहि तां
बूसिन्दॆण्टिदि पून्त लॆण्टिवि मदा(अ)पूतम्बु ली दॆहमुल्
मूसिन्दॆण्टिदि मून्तलॆण्टिवि सदामूढत्वमॆ कानि तां
जॆसिन्दॆण्टिदि चॆन्तलॆण्टिवि वृधा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 71 ॥

श्री शैलॆशु भजिन्तुनॊ यभवुङ्गाञ्ची नाधु सॆविन्तुनॊ
काशीवल्लभुं गोल्वम्बॊदुनो महा कालॆशुं बूजिन्तुनॊ
नाशीलं बणुवैन मॆरु वनुचुन् रक्षिम्पवॆ नी कृपा
श्री शृङ्गारविलासहासमुलचॆ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 72 ॥

अयवारै चरियिम्पवच्चुं दन पादां(अ)भॊजतीर्धम्बुलन्
दयतॊं गोम्मनवच्चु सॆवकुनि यर्धप्राणदॆहादुल
न्नियु ना सोम्मनवच्चुङ्गानि सिरुलन्निन्दिञ्चि निन्नात्मनि
ष्क्रियतं गानङ्गरादु पण्डितुलकुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 73 ॥

माया(अ) जाण्डकरण्डकॊटिं बोडिगामर्धिञ्चिरॊ विक्रमा(अ)
जॆयुं गायजुं जम्पिरॊ कपटलक्ष्मी मॊहमुं बासिरॊ
यायुर्दयभुजङ्गमृत्युवु ननायासम्बुनन् गेल्चिरॊ
श्रॆयॊदायक् लौदु रेट्टु लितरुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 74 ॥

चविगां जूड विनङ्ग मूर्कोनं दनूसङ्घर्षणास्वादमों
द विनिर्मिञ्चेद वॆल जन्तुवुल नॆतत्क्रीडलॆ पातक
व्यवहारम्बलु सॆयुनॆमिटिकि मायाविद्यचॆ ब्रोद्दुपु
च्चि विनॊदिम्पङ्ग दीन नॆमि फलमॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 75 ॥

वेनुक्ं जॆसिन घॊरदुर्दशलु भाविम्पङ्ग रॊन्तय्येडुन्
वेनुकन् मुन्दट वच्चु दुर्मरणमुल् वीक्षिम्प भीतय्येडुन्
ननु नॆञ्जूडग नाविधुल्दलञ्चियुन् नाकॆ भयं बय्येडुं
जेनकुञ्जीङ्कटियायें गालमुनकुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 76 ॥

परिशीलिञ्चिति मन्त्रतन्त्रमुलु चेप्प न्विण्टि साङ्ख्यादियॊ
ग रहस्यम्बुलु वॆद शास्त्रमुलु वक्काणिञ्चितिन् शङ्कवॊ
दरयं गुम्मडिकायलॊनि यवगिञ्जन्तैन नम्मिच्ञ्चि सु
स्थिरविज्ञानमु त्रॊवं जेप्पङ्गदवॆ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 77 ॥

मोदलं जॆसिनवारि धर्ममुलु निर्मूलम्बुगां जॆसि दु
र्मदुलै यिप्पुडु वारे धर्ममु लोनर्पं दम्मु दैवम्बु न
व्वडे रानुन्न दुरात्मुलेल्ल दमत्रॊवं बॊवरॆ ऎल चॆ
सेदरॊ मीन्दु दलञ्चिचूड कधमुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 78 ॥

कासन्तैन सुखं बोनर्चुनो मनःकामम्बु लीडॆर्चुनॊ
वीसम्बैननु वेण्टवच्चुनो जगद्विख्यातिं गाविञ्चुनॊ
दॊसम्बु ल्बेडं बोपुनॊ वलसिनन्दॊड्तॊ मिमुं जूपुनॊ
छी! संसारदुराश यॆलुदुपवॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 79 ॥

ओकपूण्टिञ्चुक कूड तक्कुवगुनॆ नॊर्वङ्गलॆं डेण्डकॊ
पक नीडन्वेदकुं जलिं जडिचि कुम्पट्लेत्तुकॊञ्जूचु वा
नकु निण्डिण्ड्लुनु दूऱु नीतनुवु दीनन्वच्चु सौख्यम्बु रॊ
सि कडासिम्परुगाक मर्त्वुलकट श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 80 ॥

कॆदारादिसमस्ततीर्धमुलु कॊर्मिञ्जूडं बॊनॆण्टिकिन्
गाडा मुङ्गिलि वारणासि! कडुपॆ कैलासशैलम्बु मी
पादध्यानमु सम्भविञ्चुनपुडॆ भाविम्प नज्ञानल
क्ष्मीदारिद्र्युलु गारे लॊकु लकटा! श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 81 ॥

तमकों बोप्पं बराङ्गनाजनपर द्रव्यम्बुलन् म्रुच्चिलं
ग महॊद्यॊगमु सॆयनेम्मनमुदोङ्गं बट्टि वैराग्यपा
शमुलं जुट्टि बिगिमञ्चि नीदुचरण स्तम्भञ्जुनं गट्टिवै
चि मुदं बेप्पुडुं गल्गञ्जॆय गडवॆ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 82 ॥

वॆधं दिट्टगरादुगानि भुविलॊ विद्वांसुलञ्जॆय नॆ
ला धीचातुरिं जॆसें जॆसिन गुलामापाटनॆ पॊक क्षु
द्बाधादुल् गलिगिम्पनॆल यदि कृत्यम्बैन दुर्मार्गुलं
जी! धात्रीशुलं जॆयनॆण्टि ककटा! श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 83 ॥

पुडमि न्निन्नोक बिल्वपत्रमुननॆं बूजिञ्चि पुण्यम्बुनुं
बडयन्नॆरक पेक्कुदैवमुलकुं बप्पुल् प्रसादम्बुलं
गुडुमुल् दॊसेलु सारेसत्तुलडुकुल् गुग्गिल्लुनुं बॆट्टुचुं
जेडि येन्दुं गोऱगाकपॊदु रकटा! श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 84 ॥

वित्तज्ञानमु पादु चित्तमु भवावॆशम्बु रक्षाम्बुवुल्
मत्तत्वम्बु तदङ्कुरम् ऐनृतमुल् माऱाकु लत्यन्तदु
द्वृत्तुल् पुव्वुलुं बण्ड्लु मन्मधमुखा विर्भूतदॊषम्बुलुं
जित्ताध्युन्नतनिम्बभूजमुनकुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 85 ॥

नीपैं गाप्यमु चेप्पुचुन्न यतण्डुन्नीपद्यमुल् व्रासियि
म्मा पाठंमोनरिन्तुनन्न यतण्डुन् मञ्जुप्रबन्धम्बु नि
ष्टापूर्तिं बठियिञ्चुचुन्न यतण्डुन् सद्बान्धवुल् गाक ची
ची! पृष्ठागतबान्धवम्बु निजमा! श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 86 ॥

सम्पद्गर्वमुं बाऱन्द्रॊलि रिपुलन् जङ्किञ्चि याकाङ्क्षलन्
दम्पुल्वेट्टि कलङ्कमु ल्नऱकि बन्धक्लॆशदॊषम्बुलं
जिम्पुल्सॆसि वयॊविलासमुलु सङ्क्षॆपिञ्चि भूतम्बुलं
जेम्पल्वॆयक निन्नुं गाननगुना श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 87 ॥

राजश्रॆणिकि दासुलै सिरुलं गॊरं जॆरङ्गा सौख्यमॊ
यी जन्मम्बु तरिम्पञ्जॆयगल मिम्मॆ प्रोद्दु सॆविञ्चु नि
र्व्याजाचारमु सौख्यमॊ तेलियलॆरौ मानवु ल्पापरा
जीजातातिमदान्धबुद्धु लगुचुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 88 ॥

निन्नं जूडरो मोन्नं जूडरॊ जनुल् नित्यम्बु जावङ्ग ना
पन्नु ल्गन्ननिधान मय्येडि धनभ्रान्तिन् विसर्जिम्पलॆ
कुन्ना रेन्नण्डु निन्नु गण्डु रिक मर्त्वुल् गोल्वरॆमॊ निनुन्
विन्नं बॊवक यन्यदैवरतुलन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 89 ॥

नन्नॆ येनुङ्गुतॊलुदुप्पटमु बुव्वाकालकूतम्बु चॆ
गिन्नॆ ब्रह्मकपाल मुग्रमगु भॊगॆ कण्ठहारम्बु मॆल्
निन्नीलागुन नुण्टयुं देलिसियुन् नीपादपद्मम्बु चॆ
र्चेन् नारयणुं डेट्लु मानसमुं दा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 90 ॥

द्वारद्वारमुलन्दुं जञ्चुकिजनव्रातम्बु दण्डंमुलन्
दॊरन्त्स्थलि बग्गनं बोडुचुचुन् दुर्भाषलाड न्मऱिन्
वारिं ब्रार्धनचॆसि राजुलकु सॆवल्सॆयङ्गाम्बॊरुल
क्ष्मीराज्यम्बुनु गॊरि नीमरिजनुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 91 ॥

ऊरूरं जनुलेल्ल बिक्ष मिदरॊयुन्दं गुहल्गल्गवॊ
चीरानीकमु वीधुलं दोरुकरॊ शीतामृतस्वच्छवाः
पूरं बॆरुलं बाऱदॊ तपसुलम्ब्रॊवङ्ग नीवॊपवॊ
चॆरं बॊवुदुरॆल रागुल जनुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 92 ॥

दय जूडुण्डनि गोन्दऱाडुदुरु नित्यम्बुन् निनुं गोल्चुचुन्
नियमं बेन्तॊ फलम्बु नन्तियेकदा नीवीय पिण्डेन्तॊ अं
तियका निप्पटियुं दलम्पननु बुद्धिं जूड; नॆलब्बुनि
ष्क्रियतन् निन्नु भजिम्प किष्टसुखमुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 93 ॥

आरावं बुदयिञ्चें दारकमुग नात्माभ्रवीधिन्महा(अ)
कारॊकारमकारयुक्तमगु नॊङ्काराभिधानम्बु चे
न्नारुन् विश्व मनङ्गं दन्महिमचॆ नानादबिन्दुल् सुख
श्री रञ्जिल्लं गडङ्गु नीवदे सुमी श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 94 ॥

नीभक्तु ल्मदिवॆल भङ्गुल निनुन्सॆविम्बुचुन् वॆडङ्गा
लॊभम्बॆटिकि वारि कॊर्कुलु कृपलुत्वम्बुनं दीर्मरा
दा भव्यम्बुं दलञ्चि चूडु परमार्धं बिच्चि पोम्मन्न नी
श्री भाण्डरमुलॊं गोऱन्तपडुना श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 95 ॥

मोदलन्भक्तुलकिच्चिनाण्डवुगदा मॊक्षम्बु नॆं डॆमया
’मुदियङ्गा मुदियङ्गं बुट्टु घनमौ मॊहम्बु लॊभम्बु’ न
न्नदि सत्यम्बु कृपं दलम्प नोकवुण्यात्मुण्डु निन्नात्म गो
ल्चि दिनम्बुन् मोऱवेट्टङ्गां गटगटा! श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 96 ॥

कालद्वारकवाटबन्धनमु दुष्काल्प्रमाणक्रिया
लॊलाजालकचित्रगुप्तमुखव ल्मीकॊग्रजिह्वाद्भुत
व्यलव्यालविरॊधि मृत्युमुखदंष्ट्रा(अ)हार्य वज्रम्बु दि
क्चॆलालङ्कृत! नीदुनाम मरयन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 97 ॥

पदिवॆललैननु लॊककण्टकुलचॆं ब्राप्रिञ्चु सौख्यम्बु ना
मदिकिं बथ्यमु गादु सर्वमुनकुन् मध्यस्थुण्डै सत्यदा
नदयादुल् गल राजु नाकोसङ्गु मॆनव्वानि नी यट्लचू
चि दिनम्बुन् मुदमोन्दुदुन् गडपटन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 98 ॥

तातल् तल्लियुं दण्ड्रियुन् मऱियुं बेद्दल् चावगां जूडरॊ
भीतिं बोन्दङ्गनॆल चावुनकुङ्गां बेण्ड्लामुबिड्डल् हित
व्रातम्बुन् बलविम्प जन्तुवुलकुन् वालायमैयुण्डङ्गां
जॆतॊवीधि नरुण्डु निन्गोलुवण्डॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 99 ॥

जातुल् सेप्पुट सॆवसॆयुट मृषल् सन्धिञ्चु टन्यायवि
ख्यातिं बोन्दुट कोण्डेकाण्डवुट हिंसारम्भकुण्डौट मि
ध्यातात्पर्यमुलाडुटन्नियुं बरद्रव्यम्बुनाशिञ्चि यी
श्री ता नेन्नियुगम्बु लुण्डङ्गलदॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 100 ॥

चेडुगुल् कोन्दऱु कूडि चॆयङ्गम्बनुल् चीकट्लु दूऱङ्गं मा
ल्पडितिं गान ग्रहिम्परानि निनु नोल्लञ्जालं बोम्मञ्चु निल्
वेलन्द्रॊचिनं जूरुपट्टुकोनि नॆ व्रॆलाडुदुं गॊर्किं गॊ
रेडि यर्धम्बुलु नाकु नॆल यिडवॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 101 ॥

भसितॊद्धूलनधूसराङ्गुलु जटाभारॊत्तमाङ्गुल् तपॊ
व्यसनमुल् साधितपञ्चवर्णरसमुल् वैराग्यवन्तुल् नितां
तसुखस्वान्तुलु सत्यभाषणलु नुद्यद्रत्नरुद्राक्षरा
जिसमॆतुल् तुदनेव्वरैन गोलुतुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 102 ॥

जलजश्री गल मञ्चिनील्लु गलवाचत्रातिलॊ बापुरॆ!
वेलिवाड न्मऱि बाम्पनिल्लुगलदावॆसालुगा नक्कटा!
नलि ना रेण्डु गुणम्बु लेञ्चि मदिलॊ नन्नॆमि रॊयङ्ग नी
चेलुवम्बैन गुणम्बु लेञ्चुकोनवॆ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 103 ॥

गडियल् रेण्टिको मूण्टिकॊ गडियकॊ कादॆनि नॆण्डेल्लियॊ
कड नॆण्डादिको येन्नण्डॊ येऱुं ग मीकायम्बु लीभूमिपैं
बडगा नुन्नवि धर्ममार्गमोकटिं बाटिम्प री मानवुल्
चेडुगुल् नीपदभक्तियुं देलियरॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 104 ॥

क्षितिलॊ दोड्डतुरङ्गसामजमु लॆचित्रम्मु लान्दॊलिका
ततु लॆ लेक्क विलासिनीजनसुवस्रव्रात भूषाकला
पतनूजादिक मॆमिदुर्लभमु नी पादम्मु लर्चिञ्चुचॊ
जितपङ्कॆरुहपादपद्मयुगला श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 105 ॥

सलिलम्मुल् जुखुकप्रमाण मोक पुष्मम्मुन् भवन्मौलि नि
श्चलबक्तिप्रपत्तिचॆ नरुण्डु पूजल् सॆयङ्गा धन्युण्डौ
निल गङ्गाजलचन्द्रखण्डमुल दानिन्दुं दुदिं गाञ्चु नी
चेलुवं बन्तयु नी महत्त्व मिदिगा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 106 ॥

तमनॆत्रद्युतिं दामे चूड सुखमैतादात्म्यमुन् गूर्पङ्गा
विमलम्मुल् कमलाभमुल् जितलसद्विद्युल्लतालास्यमुल्
सुमनॊबाणजयप्रदम्मुलनुचुन् जूचुन् जनम्बूनिहा
रिमृगाक्षीनिवहम्मुकन्नुगवलन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 107 ॥

पटवद्रज्जुभुजङ्गवद्रजतवि भ्रान्तिस्फुरच्छुक्तिव
द्घटवच्चन्द्रशिलाजपाकुसुमरु क्साङ्गत्यवत्तञ्चुवा
क्पटिमल् नॆर्तुरु चित्सुखं बनुभविम्पन् लॆक दुर्मॆधनुल्
चिटुकन्नं दलपॊयञ्जूतु रधमुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 108 ॥

निनु निन्दिञ्चिन दक्षुपैं देगवो वाणीनाधु शासिम्पवॊ
चनुना नी पादपद्मसॆवकुलं दुच्छं बाडु दुर्मार्गुलं
बेनुपन् नीकुनु नीदुभक्तततिकिन् भॆदम्बु गानङ्ग व
च्चेनो लॆकुण्डिन नूऱकुण्डगलवा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 109 ॥

करिदैत्युन् बोरिगोन्न शूलमु क(रा)रग्र(स्थ)स्तम्बु गादॊ रती
श्वरुनिन् गाल्चिन फाललॊचनशिखा वर्गम्बु चल्लाऱेनॊ
परनिन्दापरुलन् वधिम्प विदियुन् भाष्यम्बे वारॆमि चॆ
सिरि नीकुन् बरमॊपकार मरयन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 110 ॥

दुरमुन् दुर्गमु रायबारमु मऱिन् दोङ्गर्ममुन् वैद्यमुन्
नरनाधाश्रय मॊडबॆरमुनु बेन्मन्त्रम्बु सिद्धिञ्चिनन्
अरयन् दोड्डफलम्बु गल्गुनदिगा काकार्यमॆ तप्पिनन्
सिरियुं बॊवुनु ब्राणहानियु नगुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 111 ॥

तनयुं गाञ्चि धनम्बु निञ्चि दिविजस्थानम्बु गट्टिञ्चि वि
प्रुन कुद्वाहमु जॆसि सत्कृतिकिं बात्रुण्डै तटाकम्बु नॆ
र्पुनं द्रव्विञ्चि वनम्बु वेट्टि मननी पॊलॆडु नीसॆवं जॆ
सिन पुण्यात्मुण्डु पॊवु लॊकमुनकुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 112 ॥

क्षितिनाधॊत्तम! सत्कवीश्वरुण्ड् वच्चेन् मिम्मुलं जूडङ्गा
नतण्डॆ मॆटि कवित्ववैखरिनि सद्यःकाव्यनिर्मात तत्
प्रतिभ ल्मञ्चिनि तिट्टुपद्यमुलु चेप्पुं दातण्डैनन् ममुं
ग्रितमॆ चूचेनु बोम्मटञ्चु रधमुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 113 ॥

नीकुं गानि कवित्व मेव्वरिकि नॆनीनञ्चु मीदेत्तितिन्
जॆकोण्टिन् बिरुदम्बु कङ्कणमु मुञ्जॆं गट्टितिं बट्टितिन्
लॊकुल् मेच्च व्रतम्बु नातनुवु कीलुल् नॆर्पुलुं गावु छी
छी कालम्बुलरीति दप्पेडु जुमी श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 114 ॥

निच्चल् निन्नु भजिञ्चि चिन्मयमहा निर्वाणपीठम्बु पै
रच्चल्सॆयक यार्जवम्बु कुजन व्रातम्बुचॆं ग्राङ्गि भू
भृच्चण्डालुरं गोल्चि वारु दनुं गॊपिंमन् बुधुं डार्तुण्डै
चिच्चारं जमु रेल्लं जल्लुकोनुनॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 115 ॥

दन्तम्बु ल्पडनप्पुडॆ तनुवुनन्दारूढि युन्नप्पुडॆ
कान्तासङ्घमु रॊयनप्पुडॆ जरक्रान्तम्बु गानप्पुडॆ
वितल्मॆन जरिञ्चनप्पुडे कुरुल्वेल्लेल्ल गानप्पुडॆ
चिन्तिम्पन्वले नीपदाम्बुजमुलन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 116 ॥

tags; sri kala hastiswara satakam in hindi, kalahastishwara satakam, kala hasthi ishwara satakam online, slokas in hindi kalahasthiswara satakam online, sri kalahasthiswara slokam, hindi devotional slokas, mantras in hindi , pujas in hindi

शिव कवचम

Saturday, September 10th, 2011

शिवा कवचम  – Shiva Kavacham

 

अस्य श्री शिवकवच स्तॊत्र महामन्त्रस्य ऋषभयॊगीश्वर ऋषिः ।
अनुष्टुप् छन्दः ।
श्रीसाम्बसदाशिवॊ दॆवता ।
ॐ बीजम् ।
नमः शक्तिः ।
शिवायॆति कीलकम् ।
मम साम्बसदाशिवप्रीत्यर्थॆ जपॆ विनियॊगः ॥

करन्यासः

ॐ सदाशिवाय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । नं गङ्गाधराय तर्जनीभ्यां नमः । मं मृत्युञ्जयाय मध्यमाभ्यां नमः ।

शिं शूलपाणयॆ अनामिकाभ्यां नमः । वां पिनाकपाणयॆ कनिष्ठिकाभ्यां नमः । यम् उमापतयॆ करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ।

हृदयादि अङ्गन्यासः

ॐ सदाशिवाय हृदयाय नमः । नं गङ्गाधराय शिरसॆ स्वाहा । मं मृत्युञ्जयाय शिखायै वषट् ।

शिं शूलपाणयॆ कवचाय हुम् । वां पिनाकपाणयॆ नॆत्रत्रयाय वौषट् । यम् उमापतयॆ अस्त्राय फट् । भूर्भुवस्सुवरॊमिति दिग्बन्धः ॥

ध्यानम्

वज्रदंष्ट्रं त्रिनयनं कालकण्ठ मरिन्दमम् ।
सहस्रकरमत्युग्रं वन्दॆ शम्भुम् उमापतिम् ॥
रुद्राक्षकङ्कणलसत्करदण्डयुग्मः पालान्तरालसितभस्मधृतत्रिपुण्ड्रः ।
पञ्चाक्षरं परिपठन् वरमन्त्रराजं ध्यायन् सदा पशुपतिं शरणं व्रजॆथाः ॥

अतः परं सर्वपुराणगुह्यं निःशॆषपापौघहरं पवित्रम् ।
जयप्रदं सर्वविपत्प्रमॊचनं वक्ष्यामि शैवम् कवचं हिताय तॆ ॥

पञ्चपूजा

लं पृथिव्यात्मनॆ गन्धं समर्पयामि ।
हम् आकाशात्मनॆ पुष्पैः पूजयामि ।
यं वाय्वात्मनॆ धूपम् आघ्रापयामि ।
रम् अग्न्यात्मनॆ दीपं दर्शयामि ।
वम् अमृतात्मनॆ अमृतं महानैवॆद्यं निवॆदयामि ।
सं सर्वात्मनॆ सर्वॊपचारपूजां समर्पयामि ॥

मन्त्रः

ऋषभ उवाच

नमस्कृत्य महादॆवं विश्वव्यापिनमीश्वरम् ।
वक्ष्यॆ शिवमयं वर्म सर्वरक्षाकरं नृणाम् ॥ 1 ॥

शुचौ दॆशॆ समासीनॊ यथावत्कल्पितासनः ।
जितॆन्द्रियॊ जितप्राणश्चिन्तयॆच्छिवमव्ययम् ॥ 2 ॥

हृत्पुण्डरीकान्तरसन्निविष्टं स्वतॆजसा व्याप्तनभॊ‌உवकाशम् ।
अतीन्द्रियं सूक्ष्ममनन्तमाद्यं ध्यायॆत् परानन्दमयं महॆशम् ॥

ध्यानावधूताखिलकर्मबन्ध- श्चिरं चिदानन्द निमग्नचॆताः ।
षडक्षरन्यास समाहितात्मा शैवॆन कुर्यात्कवचॆन रक्षाम् ॥

मां पातु दॆवॊ‌உखिलदॆवतात्मा संसारकूपॆ पतितं गभीरॆ ।
तन्नाम दिव्यं परमन्त्रमूलं धुनॊतु मॆ सर्वमघं हृदिस्थम् ॥

सर्वत्र मां रक्षतु विश्वमूर्ति- र्ज्यॊतिर्मयानन्दघनश्चिदात्मा ।
अणॊरणियानुरुशक्तिरॆकः स ईश्वरः पातु भयादशॆषात् ॥

यॊ भूस्वरूपॆण बिभर्ति विश्वं पायात्स भूमॆर्गिरिशॊ‌உष्टमूर्तिः ।
यॊ‌உपां स्वरूपॆण नृणां करॊति सञ्जीवनं सॊ‌உवतु मां जलॆभ्यः ॥

कल्पावसानॆ भुवनानि दग्ध्वा सर्वाणि यॊ नृत्यति भूरिलीलः ।
स कालरुद्रॊ‌உवतु मां दवाग्नॆः वात्यादिभीतॆरखिलाच्च तापात् ॥

प्रदीप्तविद्युत्कनकावभासॊ विद्यावराभीति कुठारपाणिः ।
चतुर्मुखस्तत्पुरुषस्त्रिनॆत्रः प्राच्यां स्थितॊ रक्षतु मामजस्रम् ॥

कुठारखॆटाङ्कुश शूलढक्का- कपालपाशाक्ष गुणान्दधानः ।
चतुर्मुखॊ नीलरुचिस्त्रिनॆत्रः पायादघॊरॊ दिशि दक्षिणस्याम् ॥

कुन्दॆन्दुशङ्खस्फटिकावभासॊ वॆदाक्षमाला वरदाभयाङ्कः ।
त्र्यक्षश्चतुर्वक्त्र उरुप्रभावः सद्यॊ‌உधिजातॊ‌உवतु मां प्रतीच्याम् ॥

वराक्षमालाभयटङ्कहस्तः सरॊजकिञ्जल्कसमानवर्णः ।
त्रिलॊचनश्चारुचतुर्मुखॊ मां पायादुदीच्यां दिशि वामदॆवः ॥

वॆदाभयॆष्टाङ्कुशटङ्कपाश- कपालढक्काक्षरशूलपाणिः ।
सितद्युतिः पञ्चमुखॊ‌உवतान्माम् ईशान ऊर्ध्वं परमप्रकाशः ॥

मूर्धानमव्यान्मम चन्द्रमौलिः भालं ममाव्यादथ भालनॆत्रः ।
नॆत्रॆ ममाव्याद्भगनॆत्रहारी नासां सदा रक्षतु विश्वनाथः ॥

पायाच्छ्रुती मॆ श्रुतिगीतकीर्तिः कपॊलमव्यात्सततं कपाली ।
वक्त्रं सदा रक्षतु पञ्चवक्त्रॊ जिह्वां सदा रक्षतु वॆदजिह्वः ॥

कण्ठं गिरीशॊ‌உवतु नीलकण्ठः पाणिद्वयं पातु पिनाकपाणिः ।
दॊर्मूलमव्यान्मम धर्मबाहुः वक्षःस्थलं दक्षमखान्तकॊ‌உव्यात् ॥

ममॊदरं पातु गिरीन्द्रधन्वा मध्यं ममाव्यान्मदनान्तकारी ।
हॆरम्बतातॊ मम पातु नाभिं पायात्कटिं धूर्जटिरीश्वरॊ मॆ ॥

ऊरुद्वयं पातु कुबॆरमित्रॊ जानुद्वयं मॆ जगदीश्वरॊ‌உव्यात् ।
जङ्घायुगं पुङ्गवकॆतुरव्यात् पादौ ममाव्यात्सुरवन्द्यपादः ॥

महॆश्वरः पातु दिनादियामॆ मां मध्ययामॆ‌உवतु वामदॆवः ।
त्रिलॊचनः पातु तृतीययामॆ वृषध्वजः पातु दिनान्त्ययामॆ ॥

पायान्निशादौ शशिशॆखरॊ मां गङ्गाधरॊ रक्षतु मां निशीथॆ ।
गौरीपतिः पातु निशावसानॆ मृत्युञ्जयॊ रक्षतु सर्वकालम् ॥

अन्तःस्थितं रक्षतु शङ्करॊ मां स्थाणुः सदा पातु बहिःस्थितं माम् ।
तदन्तरॆ पातु पतिः पशूनां सदाशिवॊ रक्षतु मां समन्तात् ॥

तिष्ठन्तमव्याद् भुवनैकनाथः पायाद्व्रजन्तं प्रमथाधिनाथः ।
वॆदान्तवॆद्यॊ‌உवतु मां निषण्णं मामव्ययः पातु शिवः शयानम् ॥

मार्गॆषु मां रक्षतु नीलकण्ठः शैलादिदुर्गॆषु पुरत्रयारिः ।
अरण्यवासादि महाप्रवासॆ पायान्मृगव्याध उदारशक्तिः ॥

कल्पान्तकालॊग्रपटुप्रकॊप- स्फुटाट्टहासॊच्चलिताण्डकॊशः ।
घॊरारिसॆनार्णव दुर्निवार- महाभयाद्रक्षतु वीरभद्रः ॥

पत्त्यश्वमातङ्गरथावरूथिनी- सहस्रलक्षायुत कॊटिभीषणम् ।
अक्षौहिणीनां शतमाततायिनां छिन्द्यान्मृडॊ घॊरकुठार धारया ॥

निहन्तु दस्यून्प्रलयानलार्चिः ज्वलत्त्रिशूलं त्रिपुरान्तकस्य । शार्दूलसिंहर्क्षवृकादिहिंस्रान् सन्त्रासयत्वीशधनुः पिनाकः ॥

दुः स्वप्न दुः शकुन दुर्गति दौर्मनस्य- दुर्भिक्ष दुर्व्यसन दुःसह दुर्यशांसि । उत्पाततापविषभीतिमसद्ग्रहार्तिं व्याधींश्च नाशयतु मॆ जगतामधीशः ॥

ॐ नमॊ भगवतॆ सदाशिवाय

सकलतत्वात्मकाय सर्वमन्त्रस्वरूपाय सर्वयन्त्राधिष्ठिताय सर्वतन्त्रस्वरूपाय सर्वतत्वविदूराय ब्रह्मरुद्रावतारिणॆ नीलकण्ठाय पार्वतीमनॊहरप्रियाय सॊमसूर्याग्निलॊचनाय भस्मॊद्धूलितविग्रहाय महामणि मुकुटधारणाय माणिक्यभूषणाय सृष्टिस्थितिप्रलयकाल- रौद्रावताराय दक्षाध्वरध्वंसकाय महाकालभॆदनाय मूलधारैकनिलयाय तत्वातीताय गङ्गाधराय सर्वदॆवादिदॆवाय षडाश्रयाय वॆदान्तसाराय त्रिवर्गसाधनाय अनन्तकॊटिब्रह्माण्डनायकाय अनन्त वासुकि तक्षक- कर्कॊटक शङ्ख कुलिक- पद्म महापद्मॆति- अष्टमहानागकुलभूषणाय प्रणवस्वरूपाय चिदाकाशाय आकाश दिक् स्वरूपाय ग्रहनक्षत्रमालिनॆ सकलाय कलङ्करहिताय सकललॊकैककर्त्रॆ सकललॊकैकभर्त्रॆ सकललॊकैकसंहर्त्रॆ सकललॊकैकगुरवॆ सकललॊकैकसाक्षिणॆ सकलनिगमगुह्याय सकलवॆदान्तपारगाय सकललॊकैकवरप्रदाय सकललॊकैकशङ्कराय सकलदुरितार्तिभञ्जनाय सकलजगदभयङ्कराय शशाङ्कशॆखराय शाश्वतनिजावासाय निराकाराय निराभासाय निरामयाय निर्मलाय निर्मदाय निश्चिन्ताय निरहङ्काराय निरङ्कुशाय निष्कलङ्काय निर्गुणाय निष्कामाय निरूपप्लवाय निरुपद्रवाय निरवद्याय निरन्तराय निष्कारणाय निरातङ्काय निष्प्रपञ्चाय निस्सङ्गाय निर्द्वन्द्वाय निराधाराय नीरागाय निष्क्रॊधाय निर्लॊपाय निष्पापाय निर्भयाय निर्विकल्पाय निर्भॆदाय निष्क्रियाय निस्तुलाय निःसंशयाय निरञ्जनाय निरुपमविभवाय नित्यशुद्धबुद्धमुक्तपरिपूर्ण- सच्चिदानन्दाद्वयाय परमशान्तस्वरूपाय परमशान्तप्रकाशाय तॆजॊरूपाय तॆजॊमयाय तॆजॊ‌உधिपतयॆ जय जय रुद्र महारुद्र महारौद्र भद्रावतार महाभैरव कालभैरव कल्पान्तभैरव कपालमालाधर खट्वाङ्ग चर्मखड्गधर पाशाङ्कुश- डमरूशूल चापबाणगदाशक्तिभिन्दिपाल- तॊमर मुसल मुद्गर पाश परिघ- भुशुण्डी शतघ्नी चक्राद्यायुधभीषणाकार- सहस्रमुखदंष्ट्राकरालवदन विकटाट्टहास विस्फारित ब्रह्माण्डमण्डल नागॆन्द्रकुण्डल नागॆन्द्रहार नागॆन्द्रवलय नागॆन्द्रचर्मधर नागॆन्द्रनिकॆतन मृत्युञ्जय त्र्यम्बक त्रिपुरान्तक विश्वरूप विरूपाक्ष विश्वॆश्वर वृषभवाहन विषविभूषण विश्वतॊमुख सर्वतॊमुख मां रक्ष रक्ष ज्वलज्वल प्रज्वल प्रज्वल महामृत्युभयं शमय शमय अपमृत्युभयं नाशय नाशय रॊगभयम् उत्सादयॊत्सादय विषसर्पभयं शमय शमय चॊरान् मारय मारय मम शत्रून् उच्चाटयॊच्चाटय त्रिशूलॆन विदारय विदारय कुठारॆण भिन्धि भिन्धि खड्गॆन छिन्द्दि छिन्द्दि खट्वाङ्गॆन विपॊधय विपॊधय मुसलॆन निष्पॆषय निष्पॆषय बाणैः सन्ताडय सन्ताडय यक्ष रक्षांसि भीषय भीषय अशॆष भूतान् विद्रावय विद्रावय कूष्माण्डभूतवॆतालमारीगण- ब्रह्मराक्षसगणान् सन्त्रासय सन्त्रासय मम अभयं कुरु कुरु मम पापं शॊधय शॊधय वित्रस्तं माम् आश्वासय आश्वासय नरकमहाभयान् माम् उद्धर उद्धर अमृतकटाक्षवीक्षणॆन मां- आलॊकय आलॊकय सञ्जीवय सञ्जीवय क्षुत्तृष्णार्तं माम् आप्यायय आप्यायय दुःखातुरं माम् आनन्दय आनन्दय शिवकवचॆन माम् आच्छादय आच्छादय

हर हर मृत्युञ्जय त्र्यम्बक सदाशिव परमशिव नमस्तॆ नमस्तॆ नमः ॥

पूर्ववत् – हृदयादि न्यासः ।

पञ्चपूजा ॥

भूर्भुवस्सुवरॊमिति दिग्विमॊकः ॥

फलश्रुतिः

ऋषभ उवाच इत्यॆतत्परमं शैवं कवचं व्याहृतं मया ।
सर्व बाधा प्रशमनं रहस्यं सर्व दॆहिनाम् ॥

यः सदा धारयॆन्मर्त्यः शैवं कवचमुत्तमम् ।
न तस्य जायतॆ कापि भयं शम्भॊरनुग्रहात् ॥

क्षीणायुः प्राप्तमृत्युर्वा महारॊगहतॊ‌உपि वा ।
सद्यः सुखमवाप्नॊति दीर्घमायुश्च विन्दति ॥

सर्वदारिद्रयशमनं सौमाङ्गल्यविवर्धनम् ।
यॊ धत्तॆ कवचं शैवं स दॆवैरपि पूज्यतॆ ॥

महापातकसङ्घातैर्मुच्यतॆ चॊपपातकैः ।
दॆहान्तॆ मुक्तिमाप्नॊति शिववर्मानुभावतः ॥

त्वमपि श्रद्दया वत्स शैवं कवचमुत्तमम् ।
धारयस्व मया दत्तं सद्यः श्रॆयॊ ह्यवाप्स्यसि ॥

श्रीसूत उवाच

इत्युक्त्वा ऋषभॊ यॊगी तस्मै पार्थिव सूनवॆ ।
ददौ शङ्खं महारावं खड्गं च अरिनिषूदनम् ॥

पुनश्च भस्म संमन्त्र्य तदङ्गं परितॊ‌உस्पृशत् ।
गजानां षट्सहस्रस्य त्रिगुणस्य बलं ददौ ॥

भस्मप्रभावात् सम्प्राप्तबलैश्वर्य धृति स्मृतिः ।
स राजपुत्रः शुशुभॆ शरदर्क इव श्रिया ॥

तमाह प्राञ्जलिं भूयः स यॊगी नृपनन्दनम् ।
ऎष खड्गॊ मया दत्तस्तपॊमन्त्रानुभावतः ॥

शितधारमिमं खड्गं यस्मै दर्शयसॆ स्फुटम् ।
स सद्यॊ म्रियतॆ शत्रुः साक्षान्मृत्युरपि स्वयम् ॥

अस्य शङ्खस्य निर्ह्रादं यॆ शृण्वन्ति तवाहिताः ।
तॆ मूर्च्छिताः पतिष्यन्ति न्यस्तशस्त्रा विचॆतनाः ॥

खड्गशङ्खाविमौ दिव्यौ परसैन्यविनाशकौ ।
आत्मसैन्यस्वपक्षाणां शौर्यतॆजॊविवर्धनौ ॥

ऎतयॊश्च प्रभावॆन शैवॆन कवचॆन च ।
द्विषट्सहस्र नागानां बलॆन महतापि च ॥

भस्मधारण सामर्थ्याच्छत्रुसैन्यं विजॆष्यसॆ ।
प्राप्य सिंहासनं पित्र्यं गॊप्ता‌உसि पृथिवीमिमाम् ॥

इति भद्रायुषं सम्यगनुशास्य समातृकम् ।
ताभ्यां सम्पूजितः सॊ‌உथ यॊगी स्वैरगतिर्ययौ ॥

   ॥ इति श्रीस्कान्दमहापुराणॆ ब्रह्मॊत्तरखण्डॆ शिवकवच प्रभाव वर्णनं नाम द्वादशॊ‌உध्यायः सम्पूर्णः ॥

tags: shiva kavacham hindi, sri shiva kavcham, sivakavacham online, shivakavacham in hindi, lord shiva kavacham

श्री गणेश स्तुती

Monday, August 29th, 2011

  

श्री गणेश स्तुती  – श्री गणेश मन्त्र  – Sri Ganesha Mantra Stuti

वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ।
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॥
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजंबूफलचारुभक्षणम्‌ ।
उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्‌ ॥
सुमुखश्चैकदंतश्च कपिलो गजकर्णकः ।
लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः ।
धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ।
द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि ।
विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा ।
संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते ॥
शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम् ।
प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॥
मूषिकवाहन् मोदकहस्त चामरकर्ण विलम्बित सूत्र ।
वामनरूप महेश्वरपुत्र विघ्नविनायक पाद नमस्ते ॥

Sri Ganesha Mantra with Meaning

वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ ।

निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॥

“Oh! Lord (Ganesha), of huge body and curved elephant trunk, whose brilliance is equal to billions of suns, always remove all obstacles from my endeavors.”

गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजंबूफलचारुभक्षणम्‌ ।

उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्‌ ॥

“Salutations to Lord Ganesha who has an elephant head, who is attended by the band of his followers, who eats his favorite wood-apple and rose-apple fruits, who is the son of Goddess Uma, who is the cause of destruction of all sorrow. And I salute to his feet which are like lotus.”

सुमुखश्चैकदंतश्च कपिलो गजकर्णकः ।

लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः ।

धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ।

द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि ।

विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा ।

संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते ॥

Sumukha, Ekadanta, Kapila, Gajakarnaka, Lambodara, Vikata, Vighnanaasha, Ganaadhipa, Dhuumraketu, Ganaadhyaksha, Bhaalachandra, Gajaanana –

No obstacles will come in the way of one who reads or listens to these 12 names of Lord Ganesha at the beginning of education, at the time of marriage, while entering or exiting anything, during a battle or calamity.

शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम् ।

प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॥

“In order to remove all obstacles, one should meditate on (the Lord Ganesha) as wearing a white garment, as having the complexion like the moon, and having four arms and a pleasant countenance.”

मूषिकवाहन् मोदकहस्त चामरकर्ण विलम्बित सूत्र ।

वामनरूप महेश्वरपुत्र विघ्नविनायक पाद नमस्ते ॥

“Oh God who has the mouse as his vehicle, and the sweet modhaka (rice ball) in your hand, whose ears are wide like fans, wearing the sacred thread. Oh son of Lord Shiva who is of short stature and who removes all obstacles, Lord Vinayaka, I bow at your feet.”

tags: hindi ganesha stuti, sri ganesha mantra hindi, sri ganesh stuti in hindi, ganesha, ganeshstuthi, ganesha mantras hindi, ganesha pujas hindi,hindi ganesh stuthi online, download free,sriganesh hindi slokas in hindi, hindi blog, script

श्री शिव रुद्रं नमकम – चमकम

Saturday, August 27th, 2011

श्री शिव रुद्रं नमकम – Sri Rudram Namakam

श्री रुद्र प्रश्नः

कृष्ण यजुर्वॆदीय तैत्तिरीय संहिता
चतुर्थं वैश्वदॆवं काण्डम् पञ्चमः प्रपाठकः

ॐ नमॊ भगवतॆ॑ रुद्राय ॥
नम॑स्तॆ रुद्र म॒न्यव॑ उ॒तॊत॒ इष॑वॆ॒ नमः॑ । नम॑स्तॆ अस्तु॒ धन्व॑नॆ बा॒हुभ्या॑मु॒त तॆ॒ नमः॑ । या त॒ इषुः॑ शि॒वत॑मा शि॒वं ब॒भूव॑ तॆ॒ धनुः॑ । शि॒वा श॑र॒व्या॑ या तव॒ तया॑ नॊ रुद्र मृडय । या तॆ॑ रुद्र शि॒वा त॒नूरघॊ॒रा‌உपा॑पकाशिनी । तया॑ नस्त॒नुवा॒ शन्त॑मया॒ गिरि॑शन्ता॒भिचा॑कशीहि । यामिषुं॑ गिरिशन्त॒ हस्तॆ॒ बिभ॒र्ष्यस्त॑वॆ । शि॒वां गि॑रित्र॒ तां कु॑रु॒ मा हिग्ं॑सीः॒ पुरु॑षं॒ जग॑त्। शि॒वॆन॒ वच॑सा त्वा॒ गिरि॒शाच्छा॑वदामसि । यथा॑ नः॒ सर्व॒मिज्जग॑दय॒क्ष्मग्ं सु॒मना॒ अस॑त् । अध्य॑वॊचदधिव॒क्ता प्र॑थ॒मॊ दैव्यॊ॑ भि॒षक् । अहीग्॑‍श्च॒ सर्वां॓ज॒म्भय॒न्त्सर्वा॓श्च यातुधा॒न्यः॑ । अ॒सौ यस्ता॒म्रॊ अ॑रु॒ण उ॒त ब॒भ्रुः सु॑म॒ङ्गलः॑ । यॆ चॆ॒माग्ं रु॒द्रा अ॒भितॊ॑ दि॒क्षु श्रि॒ताः स॑हस्र॒शॊ‌உवैषा॒ग्॒ं॒ हॆड॑ ईमहॆ । अ॒सौ यॊ॑‌உवसर्प॑ति॒ नील॑ग्रीवॊ॒ विलॊ॑हितः । उ॒तैनं॑ गॊ॒पा अ॑दृश॒न्-नदृ॑शन्-नुदहा॒र्यः॑ । उ॒तैनं॒ विश्वा॑ भू॒तानि॒ स दृ॒ष्टॊ मृ॑डयाति नः । नमॊ॑ अस्तु नील॑ग्रीवाय सहस्रा॒क्षाय॒ मी॒ढुषॆ॓ । अथॊ॒ यॆ अ॑स्य॒ सत्वा॑नॊ॒‌உहं तॆभ्यॊ॑‌உकर॒न्नमः॑ । प्रमुं॑च॒ धन्व॑न॒स्-त्व॒मु॒भयॊ॒रार्त्नि॑ यॊ॒र्ज्याम् । याश्च तॆ॒ हस्त॒ इष॑वः॒ परा॒ ता भ॑गवॊ वप । अ॒व॒तत्य॒ धनु॒स्त्वग्ं सह॑स्राक्ष॒ शतॆ॑षुधॆ । नि॒शीर्य॑ श॒ल्यानां॒ मुखा॑ शि॒वॊ नः॑ सु॒मना॑ भव । विज्यं॒ धनुः॑ कप॒र्दिनॊ॒ विश॑ल्यॊ॒ बाण॑वाग्म् उ॒त । अनॆ॑श॒न्-नस्यॆष॑व आ॒भुर॑स्य निष॒ङ्गथिः॑ । या तॆ॑ हॆ॒तिर्-मी॑डुष्टम॒ हस्तॆ॑ ब॒भूव॑ तॆ॒ धनुः॑ । तया॒‌உस्मान्, वि॒श्वत॒स्-त्वम॑य॒क्ष्मया॒ परि॑ब्भुज । नम॑स्तॆ अ॒स्त्वायुधा॒याना॑तताय धृ॒ष्णवॆ॓ । उ॒भाभ्या॑मु॒त तॆ॒ नमॊ॑ बा॒हुभ्यां॒ तव॒ धन्व॑नॆ । परि॑ तॆ॒ धन्व॑नॊ हॆ॒तिर॒स्मान्-वृ॑णक्तु वि॒श्वतः॑ । अथॊ॒ य इ॑षु॒धिस्तवा॒रॆ अ॒स्मन्निधॆ॑हि॒ तम् ॥ 1 ॥

शम्भ॑वॆ॒ नमः॑ । नम॑स्तॆ अस्तु भगवन्-विश्वॆश्व॒राय॑ महादॆ॒वाय॑ त्र्यम्ब॒काय॑ त्रिपुरान्त॒काय॑ त्रिकाग्निका॒लाय॑ कालाग्निरु॒द्राय॑ नील॒कण्ठाय॑ मृत्युञ्ज॒याय॑ सर्वॆश्व॑राय॑ सदाशि॒वाय॑ श्रीमन्-महादॆ॒वाय॒ नमः॑ ॥

नमॊ॒ हिर॑ण्य बाहवॆ सॆना॒न्यॆ॑ दि॒शां च॒ पत॑यॆ॒ नमॊ॒ नमॊ॑ वृ॒क्षॆभ्यॊ॒ हरि॑कॆशॆभ्यः पशू॒नां पत॑यॆ॒ नमॊ॒ नमः॑ स॒स्पिञ्ज॑राय॒ त्विषी॑मतॆ पथी॒नां पत॑यॆ॒ नमॊ॒ नमॊ॑ बभ्लु॒शाय॑ विव्या॒धिनॆ‌உन्ना॑नां॒ पत॑यॆ॒ नमॊ॒ नमॊ॒ हरि॑कॆशायॊपवी॒तिनॆ॑ पु॒ष्टानां॒ पत॑यॆ॒ नमॊ॒ नमॊ॑ भ॒वस्य॑ हॆ॒त्यै जग॑तां॒ पत॑यॆ॒ नमॊ॒ नमॊ॑ रु॒द्राया॑तता॒विनॆ॒ क्षॆत्रा॑णां॒ पत॑यॆ॒ नमॊ॒ नमः॑ सू॒तायाहं॑त्याय॒ वना॑नां॒ पत॑यॆ॒ नमॊ॒ नमॊ॒ रॊहि॑ताय स्थ॒पत॑यॆ वृ॒क्षाणां॒ पत॑यॆ॒ नमॊ॒ नमॊ॑ म॒न्त्रिणॆ॑ वाणि॒जाय॒ कक्षा॑णां॒ पत॑यॆ॒ नमॊ॒ नमॊ॑ भुव॒न्तयॆ॑ वारिवस्कृ॒ता-यौष॑धीनां॒ पत॑यॆ॒ नमॊ॒ नम॑ उ॒च्चैर्-घॊ॑षायाक्र॒न्दय॑तॆ पत्ती॒नां पत॑यॆ॒ नमॊ॒ नमः॑ कृत्स्नवी॒ताय॒ धाव॑तॆ॒ सत्त्व॑नां॒ पत॑यॆ॒ नमः॑ ॥ 2 ॥

नमः॒ सह॑मानाय निव्या॒धिन॑ आव्या॒धिनी॑नां॒ पत॑यॆ नमॊ॒ नमः॑ ककु॒भाय॑ निष॒ङ्गिणॆ॓ स्तॆ॒नानां॒ पत॑यॆ॒ नमॊ॒ नमॊ॑ निष॒ङ्गिण॑ इषुधि॒मतॆ॑ तस्क॑राणां॒ पत॑यॆ॒ नमॊ॒ नमॊ॒ वञ्च॑तॆ परि॒वञ्च॑तॆ स्तायू॒नां पत॑यॆ॒ नमॊ॒ नमॊ॑ निचॆ॒रवॆ॑ परिच॒रायार॑ण्यानां॒ पत॑यॆ॒ नमॊ॒ नमः॑ सृका॒विभ्यॊ॒ जिघाग्ं॑सद्भ्यॊ मुष्ण॒तां पत॑यॆ॒ नमॊ॒ नमॊ॑‌உसि॒मद्भ्यॊ॒ नक्त॒ञ्चर॑द्भ्यः प्रकृ॒न्तानां॒ पत॑यॆ॒ नमॊ॒ नम॑ उष्णी॒षिनॆ॑ गिरिच॒राय॑ कुलु॒ञ्चानां॒ पत॑यॆ॒ नमॊ॒ नम॒ इषु॑मद्भ्यॊ धन्वा॒विभ्य॑श्च वॊ॒ नमॊ॒ नम॑ आतन्-वा॒नॆभ्यः॑ प्रति॒दधा॑नॆभ्यश्च वॊ॒ नमॊ॒ नम॑ आ॒यच्छ॒॑द्भ्यॊ विसृ॒जद्-भ्य॑श्च वॊ॒ नमॊ॒ नमॊ‌உस्स॑द्भ्यॊ॒ विद्य॑द्-भ्यश्च वॊ॒ नमॊ॒ नम॒ आसी॑नॆभ्यः॒ शया॑नॆभ्यश्च वॊ॒ नमॊ॒ नमः॑ स्व॒पद्भ्यॊ॒ जाग्र॑द्-भ्यश्च वॊ॒ नमॊ॒ नम॒स्तिष्ठ॑द्भ्यॊ॒ धाव॑द्-भ्यश्च वॊ॒ नमॊ॒ नमः॑ स॒भाभ्यः॑ स॒भाप॑तिभ्यश्च वॊ॒ नमॊ॒ नमॊ॒ अश्वॆ॒भ्यॊ‌உश्व॑पतिभ्यश्च वॊ॒ नमः॑ ॥ 3 ॥

नम॑ आव्या॒धिनी॓भ्यॊ वि॒विध्य॑न्तीभ्यश्च वॊ॒ नमॊ॒ नम॒ उग॑णाभ्यस्तृगं-ह॒तीभ्यश्च॑ वॊ॒ नमॊ॒ नमॊ॑ गृ॒त्सॆभ्यॊ॑ गृ॒त्सप॑तिभ्यश्च वॊ॒ नमॊ॒ नमॊ॒ व्रातॆ॓भ्यॊ॒ व्रात॑पतिभ्यश्च वॊ॒ नमॊ॒ नमॊ॑ ग॒णॆभ्यॊ॑ ग॒णप॑तिभ्यश्च वॊ॒ नमॊ॒ नमॊ॒ विरू॑पॆभ्यॊ वि॒श्वरू॑पॆभ्यश्च वॊ॒ नमॊ॒ नमॊ॑ मह॒द्भ्यः॑, क्षुल्ल॒कॆभ्य॑श्च वॊ॒ नमॊ॒ नमॊ॑ र॒थिभ्यॊ॒‌உर॒थॆभ्य॑श्च वॊ॒ नमॊ॒ नमॊ॒ रथॆ॓भ्यॊ॒ रथ॑पतिभ्यश्च वॊ॒ नमॊ॒ नमः॑ सॆना॓भ्यः सॆना॒निभ्य॑श्च वॊ॒ नमॊ॒ नमः॑, क्ष॒त्तृभ्यः॑ सङ्ग्रही॒तृभ्य॑श्च वॊ॒ नमॊ॒ नम॒स्तक्ष॑भ्यॊ रथका॒रॆभ्य॑श्च वॊ॒ नमॊ॑ नमः॒ कुला॑लॆभ्यः क॒र्मारॆ॓भ्यश्च वॊ॒ नमॊ॒ नमः॑ पु॒ञ्जिष्टॆ॓भ्यॊ निषा॒दॆभ्य॑श्च वॊ॒ नमॊ॒ नमः॑ इषु॒कृद्भ्यॊ॑ धन्व॒कृद्-भ्य॑श्च वॊ॒ नमॊ॒ नमॊ॑ मृग॒युभ्यः॑ श्व॒निभ्य॑श्च वॊ॒ नमॊ॒ नमः॒ श्वभ्यः॒ श्वप॑तिभ्यश्च वॊ॒ नमः॑ ॥ 4 ॥

नमॊ॑ भ॒वाय॑ च रु॒द्राय॑ च॒ नमः॑ श॒र्वाय॑ च पशु॒पत॑यॆ च॒ नमॊ॒ नील॑ग्रीवाय च शिति॒कण्ठा॑य च॒ नमः॑ कप॒र्धिनॆ॑ च॒ व्यु॑प्तकॆशाय च॒ नमः॑ सहस्रा॒क्षाय॑ च श॒तध॑न्वनॆ च॒ नमॊ॑ गिरि॒शाय॑ च शिपिवि॒ष्टाय॑ च॒ नमॊ॑ मी॒ढुष्ट॑माय॒ चॆषु॑मतॆ च॒ नमॊ॓ ह्र॒स्वाय॑ च वाम॒नाय॑ च॒ नमॊ॑ बृह॒तॆ च॒ वर्षी॑यसॆ च॒ नमॊ॑ वृ॒द्धाय॑ च स॒ंवृध्व॑नॆ च॒ नमॊ॒ अग्रि॑याय च प्रथ॒माय॑ च॒ नम॑ आ॒शवॆ॑ चाजि॒राय॑ च॒ नमः॒ शीघ्रि॑याय च॒ शीभ्या॑य च॒ नम॑ ऊ॒र्म्या॑य चावस्व॒न्या॑य च॒ नमः॑ स्त्रॊत॒स्या॑य च॒ द्वीप्या॑य च ॥ 5 ॥

नमॊ॓ ज्यॆ॒ष्ठाय॑ च कनि॒ष्ठाय॑ च॒ नमः॑ पूर्व॒जाय॑ चापर॒जाय॑ च॒ नमॊ॑ मध्य॒माय॑ चापग॒ल्भाय॑ च॒ नमॊ॑ जघ॒न्या॑य च॒ बुध्नि॑याय च॒ नमः॑ सॊ॒भ्या॑य च प्रतिस॒र्या॑य च॒ नमॊ॒ याम्या॑य च॒ क्षॆम्या॑य च॒ नम॑ उर्व॒र्या॑य च॒ खल्या॑य च॒ नमः॒ श्लॊक्या॑य चा‌உवसा॒न्या॑य च॒ नमॊ॒ वन्या॑य च॒ कक्ष्या॑य च॒ नमः॑ श्र॒वाय॑ च प्रतिश्र॒वाय॑ च॒ नम॑ आ॒शुषॆ॑णाय चा॒शुर॑थाय च॒ नमः॒ शूरा॑य चावभिन्द॒तॆ च॒ नमॊ॑ व॒र्मिणॆ॑ च वरू॒धिनॆ॑ च॒ नमॊ॑ बि॒ल्मिनॆ॑ च कव॒चिनॆ॑ च॒ नमः॑ श्रु॒ताय॑ च श्रुतसॆ॑नाय॒ च ॥ 6 ॥

नमॊ॑ दुन्दु॒भ्या॑य चाहन॒न्या॑य च॒ नमॊ॑ धृ॒ष्णवॆ॑ च प्रमृ॒शाय॑ च॒ नमॊ॑ दू॒ताय॑ च प्रहि॑ताय च॒ नमॊ॑ निष॒ङ्गिणॆ॑ चॆषुधि॒मतॆ॑ च॒ नम॑स्-ती॒क्ष्णॆष॑वॆ चायु॒धिनॆ॑ च॒ नमः॑ स्वायु॒धाय॑ च सु॒धन्व॑नॆ च॒ नमः॒ स्रुत्या॑य च॒ पथ्या॑य च॒ नमः॑ का॒ट्या॑य च नी॒प्या॑य च॒ नमः॒ सूद्या॑य च सर॒स्या॑य च॒ नमॊ॑ ना॒द्याय॑ च वैश॒न्ताय॑ च॒ नमः॒ कूप्या॑य चाव॒ट्या॑य च॒ नमॊ॒ वर्ष्या॑य चाव॒र्ष्याय॑ च॒ नमॊ॑ मॆ॒घ्या॑य च विद्यु॒त्या॑य च॒ नम ई॒ध्रिया॑य चात॒प्या॑य च॒ नमॊ॒ वात्या॑य च॒ रॆष्मि॑याय च॒ नमॊ॑ वास्त॒व्या॑य च वास्तु॒पाय॑ च ॥ 7 ॥

नमः॒ सॊमा॑य च रु॒द्राय॑ च॒ नम॑स्ता॒म्राय॑ चारु॒णाय॑ च॒ नमः॑ श॒ङ्गाय॑ च पशु॒पत॑यॆ च॒ नम॑ उ॒ग्राय॑ च भी॒माय॑ च॒ नमॊ॑ अग्रॆव॒धाय॑ च दूरॆव॒धाय॑ च॒ नमॊ॑ ह॒न्त्रॆ च॒ हनी॑यसॆ च॒ नमॊ॑ वृ॒क्षॆभ्यॊ॒ हरि॑कॆशॆभ्यॊ॒ नम॑स्ता॒राय॒ नम॑श्श॒म्भवॆ॑ च मयॊ॒भवॆ॑ च॒ नमः॑ शङ्क॒राय॑ च मयस्क॒राय॑ च॒ नमः॑ शि॒वाय॑ च शि॒वत॑राय च॒ नम॒स्तीर्थ्या॑य च॒ कूल्या॑य च॒ नमः॑ पा॒र्या॑य चावा॒र्या॑य च॒ नमः॑ प्र॒तर॑णाय चॊ॒त्तर॑णाय च॒ नम॑ आता॒र्या॑य चाला॒द्या॑य च॒ नमः॒ शष्प्या॑य च॒ फॆन्या॑य च॒ नमः॑ सिक॒त्या॑य च प्रवा॒ह्या॑य च ॥ 8 ॥

नम॑ इरि॒ण्या॑य च प्रप॒थ्या॑य च॒ नमः॑ किग्ंशि॒लाय॑ च॒ क्षय॑णाय च॒ नमः॑ कप॒र्दिनॆ॑ च॒ पुल॒स्तयॆ॑ च॒ नमॊ॒ गॊष्ठ्या॑य च॒ गृह्या॑य च॒ नम॒स्-तल्प्या॑य च॒ गॆह्या॑य च॒ नमः॑ का॒ट्या॑य च गह्वरॆ॒ष्ठाय॑ च॒ नमॊ॓ हृद॒य्या॑य च निवॆ॒ष्प्या॑य च॒ नमः॑ पाग्ं स॒व्या॑य च रज॒स्या॑य च॒ नमः॒ शुष्क्या॑य च हरि॒त्या॑य च॒ नमॊ॒ लॊप्या॑य चॊल॒प्या॑य च॒ नम॑ ऊ॒र्म्या॑य च सू॒र्म्या॑य च॒ नमः॑ प॒र्ण्याय च पर्णश॒द्या॑य च॒ नमॊ॑‌உपगु॒रमा॑णाय चाभिघ्न॒तॆ च॒ नम॑ आख्खिद॒तॆ च॒ प्रख्खिद॒तॆ च॒ नमॊ॑ वः किरि॒कॆभ्यॊ॑ दॆ॒वाना॒ग्ं॒ हृद॑यॆभ्यॊ॒ नमॊ॑ विक्षीण॒कॆभ्यॊ॒ नमॊ॑ विचिन्व॒त्-कॆभ्यॊ॒ नम॑ आनिर् ह॒तॆभ्यॊ॒ नम॑ आमीव॒त्-कॆभ्यः॑ ॥ 9 ॥

द्रापॆ॒ अन्ध॑सस्पतॆ॒ दरि॑द्र॒न्-नील॑लॊहित । ऎ॒षां पुरु॑षाणामॆ॒षां प॑शू॒नां मा भॆर्मा‌உरॊ॒ मॊ ऎ॑षां॒ किञ्च॒नाम॑मत् । या तॆ॑ रुद्र शि॒वा त॒नूः शि॒वा वि॒श्वाह॑भॆषजी । शि॒वा रु॒द्रस्य॑ भॆष॒जी तया॑ नॊ मृड जी॒वसॆ॓ ॥ इ॒माग्ं रु॒द्राय॑ त॒वसॆ॑ कप॒र्दिनॆ॓ क्ष॒यद्वी॑राय॒ प्रभ॑रामहॆ म॒तिम् । यथा॑ नः॒ शमस॑द् द्वि॒पदॆ॒ चतु॑ष्पदॆ॒ विश्वं॑ पु॒ष्टं ग्रामॆ॑ अ॒स्मिन्नना॑तुरम् । मृ॒डा नॊ॑ रुद्रॊ॒त नॊ॒ मय॑स्कृधि क्ष॒यद्वी॑राय॒ नम॑सा विधॆम तॆ । यच्छं च॒ यॊश्च॒ मनु॑राय॒जॆ पि॒ता तद॑श्याम॒ तव॑ रुद्र॒ प्रणी॑तौ । मा नॊ॑ म॒हान्त॑मु॒त मा नॊ॑ अर्भ॒कं मा न॒ उक्ष॑न्तमु॒त मा न॑ उक्षि॒तम् । मा नॊ॑‌உवधीः पि॒तरं॒ मॊत मा॒तरं॑ प्रि॒या मा न॑स्त॒नुवॊ॑ रुद्र रीरिषः । मा न॑स्तॊ॒कॆ तन॑यॆ॒ मा न॒ आयु॑षि॒ मा नॊ॒ गॊषु॒ मा नॊ॒ अश्वॆ॑षु रीरिषः । वी॒रान्मा नॊ॑ रुद्र भामि॒तॊ‌உव॑धीर्-ह॒विष्म॑न्तॊ॒ नम॑सा विधॆम तॆ । आ॒रात्तॆ॑ गॊ॒घ्न उ॒त पू॑रुष॒घ्नॆ क्ष॒यद्वी॑राय सु॒म्-नम॒स्मॆ तॆ॑ अस्तु । रक्षा॑ च नॊ॒ अधि॑ च दॆव ब्रू॒ह्यथा॑ च नः॒ शर्म॑ यच्छ द्वि॒बर्हा॓ः । स्तु॒हि श्रु॒तं ग॑र्त॒सदं॒ युवा॑नं मृ॒गन्न भी॒ममु॑पह॒न्तुमु॒ग्रम् । मृ॒डा ज॑रि॒त्रॆ रु॑द्र॒ स्तवा॑नॊ अ॒न्यन्तॆ॑ अ॒स्मन्निव॑पन्तु॒ सॆना॓ः । परि॑णॊ रु॒द्रस्य॑ हॆ॒तिर्-वृ॑णक्तु॒ परि॑ त्वॆ॒षस्य॑ दुर्म॒ति र॑घा॒यॊः । अव॑ स्थि॒रा म॒घव॑द्-भ्यस्-तनुष्व मीढ्-व॑स्तॊ॒काय॒ तन॑याय मृडय । मीढु॑ष्टम॒ शिव॑मत शि॒वॊ नः॑ सु॒मना॑ भव । प॒र॒मॆ वृ॒क्ष आयु॑धन्नि॒धाय॒ कृत्तिं॒ वसा॑न॒ आच॑र॒ पिना॑कं॒ बिभ्र॒दाग॑हि । विकि॑रिद॒ विलॊ॑हित॒ नम॑स्तॆ अस्तु भगवः । यास्तॆ॑ स॒हस्रग्ं॑ हॆ॒तयॊ॒न्यम॒स्मन्-निव॒पन्तु ताः । स॒हस्रा॑णि सहस्र॒धा बा॑हु॒वॊस्तव॑ हॆ॒तयः॑ । तासा॒मीशा॑नॊ भगवः परा॒चीना॒ मुखा॑ कृधि ॥ 10 ॥

स॒हस्रा॑णि सहस्र॒शॊ यॆ रु॒द्रा अधि॒ भूम्या॓म् । तॆषाग्ं॑ सहस्रयॊज॒नॆ‌உव॒धन्वा॑नि तन्मसि । अ॒स्मिन्-म॑ह॒त्-य॑र्ण॒वॆ॓‌உन्तरि॑क्षॆ भ॒वा अधि॑ । नील॑ग्रीवाः शिति॒कण्ठा॓ः श॒र्वा अ॒धः, क्ष॑माच॒राः । नील॑ग्रीवाः शिति॒कण्ठा॒ दिवग्ं॑ रु॒द्रा उप॑श्रिताः । यॆ वृ॒क्षॆषु॑ स॒स्पिञ्ज॑रा॒ नील॑ग्रीवा॒ विलॊ॑हिताः । यॆ भू॒ताना॒म्-अधि॑पतयॊ विशि॒खासः॑ कप॒र्दि॑नः । यॆ अन्नॆ॑षु वि॒विध्य॑न्ति॒ पात्रॆ॑षु॒ पिब॑तॊ॒ जनान्॑ । यॆ प॒थां प॑थि॒रक्ष॑य ऐलबृ॒दा॑ य॒व्युधः॑ । यॆ ती॒र्थानि॑ प्र॒चर॑न्ति सृ॒काव॑न्तॊ निष॒ङ्गिणः॑ । य ऎ॒ताव॑न्तश्च॒ भूयाग्ं॑सश्च॒ दिशॊ॑ रु॒द्रा वि॑तस्थि॒रॆ । तॆषाग्ं॑ सहस्रयॊज॒नॆ‌உव॒धन्वा॑नि तन्मसि । नमॊ॑ रु॒ध्रॆभ्यॊ॒ यॆ पृ॑थि॒व्यां यॆ॓‌உन्तरि॑क्षॆ यॆ दि॒वि यॆषा॒मन्नं॒ वातॊ॑ व॒र्-ष॒मिष॑व॒स्-तॆभ्यॊ॒ दश॒ प्राची॒र्दश॑ दक्षि॒णा दश॑ प्र॒तीची॒र्-दशॊ-दी॑ची॒र्-दशॊ॒र्ध्वास्-तॆभ्यॊ॒ नम॒स्तॆ नॊ॑ मृडयन्तु॒ तॆ यं द्वि॒ष्मॊ यश्च॑ नॊ॒ द्वॆष्टि॒ तं वॊ॒ जम्भॆ॑ दधामि ॥ 11 ॥

त्र्यं॑बकं यजामहॆ सुग॒न्धिं पु॑ष्टि॒वर्ध॑नम् । उ॒र्वा॒रु॒कमि॑व॒ बन्ध॑नान्-मृत्यॊ॑र्-मुक्षीय॒ मा‌உमृता॓त् । यॊ रु॒द्रॊ अ॒ग्नौ यॊ अ॒प्सु य ऒष॑धीषु॒ यॊ रु॒द्रॊ विश्वा॒ भुव॑ना वि॒वॆश॒ तस्मै॑ रु॒द्राय॒ नमॊ॑ अस्तु । तमु॑ ष्टु॒हि॒ यः स्वि॒षुः सु॒धन्वा॒ यॊ विश्व॑स्य॒ क्षय॑ति भॆष॒जस्य॑ । यक्ष्वा॓म॒हॆ सौ॓मन॒साय॑ रु॒द्रं नमॊ॓भिर्-दॆ॒वमसु॑रं दुवस्य । अ॒यं मॆ॒ हस्तॊ॒ भग॑वान॒यं मॆ॒ भग॑वत्तरः । अ॒यं मॆ॓ वि॒श्वभॆ॓षजॊ॒‌உयग्ं शि॒वाभि॑मर्शनः । यॆ तॆ॑ स॒हस्र॑म॒युतं॒ पाशा॒ मृत्यॊ॒ मर्त्या॑य॒ हन्त॑वॆ । तान् य॒ज्ञस्य॑ मा॒यया॒ सर्वा॒नव॑ यजामहॆ । मृ॒त्यवॆ॒ स्वाहा॑ मृ॒त्यवॆ॒ स्वाहा॓ । ॐ नमॊ भगवतॆ रुद्राय विष्णवॆ मृत्यु॑र्मॆ पा॒हि ॥

प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रॊ मा॑ विशा॒न्तकः । तॆनान्नॆना॓प्याय॒स्व ॥

सदाशि॒वॊम् ।

ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑

श्री शिव रुद्रं चमकम  – Sri Rudram Chamakam

ॐ अग्ना॑विष्णॊ स॒जॊष॑सॆ॒माव॑र्धन्तु वां॒ गिरः॑ । द्यु॒म्नैर्-वाजॆ॑भिराग॑तम् । वाज॑श्च मॆ प्रस॒वश्च॑ मॆ॒ प्रय॑तिश्च मॆ॒ प्रसि॑तिश्च मॆ धी॒तिश्च॑ मॆ क्रतु॑श्च मॆ॒ स्वर॑श्च मॆ॒ श्लॊक॑श्च मॆ॒ श्रा॒वश्च॑ मॆ॒ श्रुति॑श्च मॆ॒ ज्यॊति॑श्च मॆ॒ सुव॑श्च मॆ प्रा॒णश्च॑ मॆ‌உपा॒नश्च॑ मॆ व्या॒नश्च॒ मॆ‌உसु॑श्च मॆ चि॒त्तं च॑ म॒ आधी॑तं च मॆ॒ वाक्च॑ मॆ॒ मन॑श्च मॆ॒ चक्षु॑श्च मॆ॒ श्रॊत्रं॑ च मॆ॒ दक्ष॑श्च मॆ॒ बलं॑ च म॒ ऒज॑श्च मॆ॒ सह॑श्च म॒ आयु॑श्च मॆ ज॒रा च॑ म आ॒त्मा च॑ मॆ त॒नूश्च॑ मॆ॒ शर्म॑ च मॆ॒ वर्म॑ च॒ मॆ‌உङ्गा॑नि च मॆ॒‌உस्थानि॑ च मॆ॒ परूग्ं॑षि च मॆ॒ शरी॑राणि च मॆ ॥ 1 ॥

जैष्ठ्यं॑ च म॒ आधि॑पत्यं च मॆ म॒न्युश्च॑ मॆ॒ भाम॑श्च॒ मॆ‌உम॑श्च॒ मॆ‌உम्भ॑श्च मॆ जॆ॒मा च॑ मॆ महि॒मा च॑ मॆ वरि॒मा च॑ मॆ प्रथि॒मा च॑ मॆ व॒र्ष्मा च॑ मॆ द्राघु॒या च॑ मॆ वृ॒द्धं च॑ मॆ॒ वृद्धि॑श्च मॆ स॒त्यं च॑ मॆ श्र॒द्धा च॑ मॆ॒ जग॑च्च मॆ॒ धनं॑ च मॆ॒ वश॑श्च मॆ॒ त्विषि॑श्च मॆ क्री॒डा च॑ मॆ॒ मॊद॑श्च मॆ जा॒तं च॑ मॆ जनि॒ष्यमा॑णं च मॆ सू॒क्तं च॑ मॆ सुकृ॒तं च॑ मॆ वि॒त्तं च॑ मॆ॒ वॆद्यं॑ च मॆ भूतं च॑ मॆ भवि॒ष्यच्च॑ मॆ सु॒गं च॑ मॆ सु॒पथं च म ऋ॒द्धं च म ऋद्धिश्च मॆ क्लु॒प्तं च॑ मॆ॒ क्लुप्ति॑श्च मॆ म॒तिश्च॑ मॆ सुम॒तिश्च॑ मॆ ॥ 2 ॥

शं च॑ मॆ॒ मय॑श्च मॆ प्रि॒यं च॑ मॆ‌உनुका॒मश्च॑ मॆ॒ काम॑श्च मॆ सौमनस॒श्च॑ मॆ भ॒द्रं च॑ मॆ॒ श्रॆय॑श्च मॆ॒ वस्य॑श्च मॆ॒ यश॑श्च मॆ॒ भग॑श्च मॆ॒ द्रवि॑णं च मॆ य॒न्ता च॑ मॆ ध॒र्ता च॑ मॆ॒ क्षॆम॑श्च मॆ॒ धृति॑श्च मॆ॒ विश्वं॑ च मॆ॒ मह॑श्च मॆ स॒ंविच्च॑ मॆ॒ ज्ञात्रं॑ च मॆ॒ सूश्च॑ मॆ प्र॒सूश्च॑ मॆ॒ सीरं॑ च मॆ ल॒यश्च॑ म ऋ॒तं च॑ मॆ॒‌உमृतं॑ च मॆ‌உय॒क्ष्मं च॒ मॆ‌உना॑मयच्च मॆ जी॒वातु॑श्च मॆ दीर्घायु॒त्वं च॑ मॆ‌உनमि॒त्रं च॒ मॆ‌உभ॑यं च मॆ सु॒गं च॑ मॆ॒ शय॑नं च मॆ सू॒षा च॑ मॆ॒ सु॒दिनं॑ च मॆ ॥ 3 ॥

ऊर्क्च॑ मॆ सू॒नृता॑ च मॆ॒ पय॑श्च मॆ॒ रस॑श्च मॆ घृ॒तं च॑ मॆ॒ मधु॑ च मॆ॒ सग्धि॑श्च मॆ॒ सपी॑तिश्च मॆ कृ॒षिश्च॑ मॆ॒ वृष्टि॑श्च मॆ॒ जैत्रं॑ च म॒ औद्भि॑द्यं च मॆ र॒यिश्च॑ मॆ॒ राय॑श्च मॆ पु॒ष्टं च मॆ॒ पुष्टि॑श्च मॆ वि॒भु च॑ मॆ प्र॒भु च॑ मॆ ब॒हु च॑ मॆ॒ भूय॑श्च मॆ पू॒र्णं च॑ मॆ पू॒र्णत॑रं च॒ मॆ‌உक्षि॑तिश्च मॆ॒ कूय॑वाश्च॒ मॆ‌உन्नं॑ च॒ मॆ‌உक्षु॑च्च मॆ व्री॒हय॑श्च मॆ॒ यवा॓श्च मॆ॒ माषा॓श्च मॆ॒ तिला॓श्च मॆ मु॒द्गाश्च॑ मॆ ख॒ल्वा॓श्च मॆ गॊ॒धूमा॓श्च मॆ म॒सुरा॓श्च मॆ प्रि॒यङ्ग॑वश्च॒ मॆ‌உण॑वश्च मॆ श्या॒माका॓श्च मॆ नी॒वारा॓श्च मॆ ॥ 4 ॥

अश्मा च॑ मॆ॒ मृत्ति॑का च मॆ गि॒रय॑श्च मॆ॒ पर्व॑ताश्च मॆ॒ सिक॑ताश्च मॆ॒ वन॒स्-पत॑यश्च मॆ॒ हिर॑ण्यं च॒ मॆ‌உय॑श्च मॆ॒ सीसं॑ च॒ मॆ त्रपु॑श्च मॆ श्या॒मं च॑ मॆ लॊ॒हं च॑ मॆ‌உग्निश्च॑ म आप॑श्च मॆ वी॒रुध॑श्च म॒ ऒष॑धयश्च मॆ कृष्णप॒च्यं च॑ मॆ‌உकृष्णपच्यं च॑ मॆ ग्रा॒म्याश्च॑ मॆ प॒शव॑ आर॒ण्याश्च॑ य॒ज्ञॆन॑ कल्पन्तां वि॒त्तं च॑ मॆ॒ वित्ति॑श्च मॆ भू॒तं च॑ मॆ भूति॑श्च मॆ॒ वसु॑ च मॆ वस॒तिश्च॑ मॆ॒ कर्म॑ च मॆ॒ शक्ति॑श्च॒ मॆ‌உर्थ॑श्च म॒ ऎम॑श्च म इति॑श्च मॆ॒ गति॑श्च मॆ ॥ 5 ॥

अ॒ग्निश्च॑ म॒ इन्द्र॑श्च मॆ॒ सॊम॑श्च म॒ इन्द्र॑श्च मॆ सवि॒ता च॑ म॒ इन्द्र॑श्च मॆ॒ सर॑स्वती च म॒ इन्द्र॑श्च मॆ पू॒षा च॑ म॒ इन्द्र॑श्च मॆ॒ बृह॒स्पति॑श्च म॒ इन्द्र॑श्च मॆ मि॒त्रश्च॑ म॒ इन्द्र॑श्च मॆ॒ वरु॑णश्च म॒ इन्द्र॑श्च मॆ॒ त्वष्ठा॑ च म॒ इन्द्र॑श्च मॆ धा॒ता च॑ म॒ इन्द्र॑श्च मॆ॒ विष्णु॑श्च म॒ इन्द्र॑श्च मॆ‌உश्विनौ॑ च म॒ इन्द्र॑श्च मॆ म॒रुत॑श्च म॒ इन्द्र॑श्च मॆ॒ विश्वॆ॑ च मॆ दॆ॒वा इन्द्र॑श्च मॆ पृथि॒वी च॑ म॒ इन्द्र॑श्च मॆ‌உन्तरि॑क्षं च म॒ इन्द्र॑श्च मॆ द्यौश्च॑ म॒ इन्द्र॑श्च मॆ॒ दिश॑श्च म॒ इन्द्र॑श्च मॆ मू॒र्धा च॑ म॒ इन्द्र॑श्च मॆ प्र॒जाप॑तिश्च म॒ इन्द्र॑श्च मॆ ॥ 6 ॥

अ॒ग्ं॒शुश्च॑ मॆ र॒श्मिश्च॒ मॆ‌உदा॓भ्यश्च॒ मॆ‌உधि॑पतिश्च म उपा॒ग्ं॒शुश्च॑ मॆ‌உन्तर्या॒मश्च॑ म ऐन्द्रवाय॒वश्च॑ मॆ मैत्रावरु॒णश्च॑ म आश्वि॒नश्च॑ मॆ प्रतिप्र॒स्थान॑श्च मॆ शु॒क्रश्च॑ मॆ म॒न्थी च॑ म आग्रय॒णश्च॑ मॆ वैश्वदॆ॒वश्च॑ मॆ ध्रु॒वश्च॑ मॆ वैश्वान॒रश्च॑ म ऋतुग्र॒हाश्च॑ मॆ‌உतिग्रा॒ह्या॓श्च म ऐन्द्रा॒ग्नश्च॑ मॆ वैश्वदॆ॒वश्च॑ मॆ मरुत्व॒तीया॓श्च मॆ माहॆ॒न्द्रश्च॑ म आदि॒त्यश्च॑ मॆ सावि॒त्रश्च॑ मॆ सारस्व॒तश्च॑ मॆ पौ॒ष्णश्च॑ मॆ पात्नीव॒तश्च॑ मॆ हारियॊज॒नश्च॑ मॆ ॥ 7 ॥

इ॒ध्मश्च॑ मॆ ब॒र्हिश्च॑ मॆ॒ वॆदि॑श्च मॆ॒ दिष्णि॑याश्च मॆ॒ स्रुच॑श्च मॆ चम॒साश्च॑ मॆ॒ ग्रावा॑णश्च मॆ॒ स्वर॑वश्च म उपर॒वाश्च॑ मॆ‌உधि॒षव॑णॆ च मॆ द्रॊणकल॒शश्च॑ मॆ वाय॒व्या॑नि च मॆ पूत॒भृच्च॑ म आधव॒नीय॑श्च म॒ आग्नी॓ध्रं च मॆ हवि॒र्धानं॑ च मॆ गृ॒हाश्च॑ मॆ॒ सद॑श्च मॆ पुरॊ॒डाशा॓श्च मॆ पच॒ताश्च॑ मॆ‌உवभृथश्च॑ मॆ स्वगाका॒रश्च॑ मॆ ॥ 8 ॥

अ॒ग्निश्च॑ मॆ घ॒र्मश्च॑ मॆ॒‌உर्कश्च॑ मॆ॒ सूर्य॑श्च मॆ प्रा॒णश्च॑ मॆ‌உश्वमॆ॒धश्च॑ मॆ पृथि॒वी च॒ मॆ‌உदि॑तिश्च मॆ॒ दिति॑श्च मॆ॒ द्यौश्च॑ मॆ॒ शक्व॑रीर॒ङ्गुल॑यॊ॒ दिश॑श्च मॆ य॒ज्ञॆन॑ कल्पन्ता॒मृक्च॑ मॆ॒ साम॑ च मॆ॒ स्तॊम॑श्च मॆ॒ यजु॑श्च मॆ दी॒क्षा च॑ मॆ॒ तप॑श्च म ऋ॒तुश्च॑ मॆ व्र॒तं च॑ मॆ‌உहॊरा॒त्रयॊ॓र्-दृ॒ष्ट्या बृ॑हद्रथन्त॒रॆ च॒ मॆ य॒ज्ञॆन॑ कल्पॆताम् ॥ 9 ॥

गर्भा॓श्च मॆ व॒त्साश्च॑ मॆ॒ त्र्यवि॑श्च मॆ त्र्य॒वीच॑ मॆ दित्य॒वाट् च॑ मॆ दित्यौ॒ही च॑ मॆ॒ पञ्चा॑विश्च मॆ पञ्चा॒वी च॑ मॆ त्रिव॒त्सश्च॑ मॆ त्रिव॒त्सा च॑ मॆ तुर्य॒वाट् च॑ मॆ तुर्यौ॒ही च॑ मॆ पष्ठ॒वाट् च॑ मॆ पष्ठौ॒ही च॑ म उ॒क्षा च॑ मॆ व॒शा च॑ म ऋष॒भश्च॑ मॆ वॆ॒हच्च॑ मॆ‌உन॒ड्वां च मॆ धॆ॒नुश्च॑ म॒ आयु॑र्-य॒ज्ञॆन॑ कल्पतां प्रा॒णॊ य॒ज्ञॆन॑ कल्पताम्-अपा॒नॊ य॒ज्ञॆन॑ कल्पतां॒ व्या॒नॊ य॒ज्ञॆन॑ कल्पतां॒ चक्षु॑र्-य॒ज्ञॆन॑ कल्पता॒ग्॒ श्रॊत्रं॑ य॒ज्ञॆन॑ कल्पतां॒ मनॊ॑ य॒ज्ञॆन॑ कल्पतां॒ वाग्-य॒ज्ञॆन॑ कल्पताम्-आ॒त्मा य॒ज्ञॆन॑ कल्पतां य॒ज्ञॊ य॒ज्ञॆन॑ कल्पताम् ॥ 10 ॥

ऎका॑ च मॆ ति॒स्रश्च॑ मॆ॒ पञ्च॑ च मॆ स॒प्त च॑ मॆ॒ नव॑ च म॒ ऎका॑दश च मॆ॒ त्रयॊ॒दश च मॆ॒ पञ्च॑दश च मॆ स॒प्तद॑श च मॆ॒ नव॑दश च म॒ ऎक॑विग्ंशतिश्च मॆ॒ त्रयॊ॑विग्ंशतिश्च मॆ॒ पञ्च॑विग्ंशतिश्च मॆ स॒प्त विग्ं॑शतिश्च मॆ॒ नव॑विग्ंशतिश्च म॒ ऎक॑त्रिग्ंशच्च मॆ॒ त्रय॑स्त्रिग्ंशच्च मॆ॒ चत॑स्-रश्च मॆ॒‌உष्टौ च॑ मॆ॒ द्वाद॑श च मॆ॒ षॊड॑श च मॆ विग्ंश॒तिश्च॑ मॆ॒ चतु॑र्विग्ंशतिश्च मॆ॒‌உष्टाविग्ं॑शतिश्च मॆ॒ द्वात्रिग्ं॑शच्च मॆ॒ षट्-त्रिग्ं॑शच्च मॆ चत्वारि॒ग्॒ंशच्च॑ मॆ॒ चतु॑श्-चत्वारिग्ंशच्च मॆ‌உष्टाच॑त्वारिग्ंशच्च मॆ॒ वाज॑श्च प्रस॒वश्चा॑पि॒जश्च क्रतु॑श्च॒ सुव॑श्च मू॒र्धा च॒ व्यश्नि॑यश्-चान्त्याय॒नश्-चान्त्य॑श्च भौव॒नश्च॒ भुव॑न॒श्-चाधि॑पतिश्च ॥ 11 ॥

ॐ इडा॑ दॆव॒हूर्-मनु॑र्-यज्ञ॒नीर्-बृह॒स्पति॑रुक्थाम॒दानि॑ शग्ंसिष॒द्-विश्वॆ॑-दॆ॒वाः सू॓क्त॒वाचः॒ पृथि॑विमात॒र्मा मा॑ हिग्ंसी॒र्-म॒धु॑ मनिष्यॆ॒ मधु॑ जनिष्यॆ॒ मधु॑ वक्ष्यामि॒ मधु॑ वदिष्यामि॒ मधु॑मतीं दॆ॒वॆभ्यॊ॒ वाच॒मुद्यासग्ंशुश्रूषॆ॒ण्या॓म् मनु॒ष्यॆ॓भ्य॒स्तं मा॑ दॆ॒वा अ॑वन्तु शॊ॒भायै॑ पि॒तरॊ‌உनु॑मदन्तु ॥

ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥

tags: sri rudrama namakam chamakam in hindi, namakamchamakam hindi, sri rudram in hindi, online hindi rudram, rudraksham in hindi, sri rudra mantras in hindi,rudrama namakamchamakam hindi download, free, shivmantras hindi

श्री शिव रुद्रं लाघुन्यसम

Saturday, August 27th, 2011

 

श्री शिव रुद्रं लाघुन्यसम   -  Sri Rudram Laghunyasam

 

ॐ अथात्मानग्ं शिवात्मानग् श्री रुद्ररूपं ध्यायॆत् ॥

शुद्धस्फटिक सङ्काशं त्रिनॆत्रं पञ्च वक्त्रकम् ।
गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरण भूषितम् ॥

नीलग्रीवं शशाङ्काङ्कं नाग यज्ञॊप वीतिनम् ।
व्याघ्र चर्मॊत्तरीयं च वरॆण्यमभय प्रदम् ॥

कमण्डल्-वक्ष सूत्राणां धारिणं शूलपाणिनम् ।
ज्वलन्तं पिङ्गलजटा शिखा मुद्द्यॊत धारिणम् ॥

वृष स्कन्ध समारूढम् उमा दॆहार्थ धारिणम् ।
अमृतॆनाप्लुतं शान्तं दिव्यभॊग समन्वितम् ॥

दिग्दॆवता समायुक्तं सुरासुर नमस्कृतम् ।
नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुव-मक्षर-मव्ययम् ।
सर्व व्यापिन-मीशानं रुद्रं वै विश्वरूपिणम् ।
ऎवं ध्यात्वा द्विजः सम्यक् ततॊ यजनमारभॆत् ॥

अथातॊ रुद्र स्नानार्चनाभिषॆक विधिं व्या॓क्ष्यास्यामः । आदित ऎव तीर्थॆ स्नात्वा उदॆत्य शुचिः प्रयतॊ ब्रह्मचारी शुक्लवासा दॆवाभिमुखः स्थित्वा आत्मनि दॆवताः स्थापयॆत् ॥

प्रजननॆ ब्रह्मा तिष्ठतु । पादयॊर्-विष्णुस्तिष्ठतु । हस्तयॊर्-हरस्तिष्ठतु । बाह्वॊरिन्द्रस्तिष्टतु । जठरॆ‌உअग्निस्तिष्ठतु । हृद॑यॆ शिवस्तिष्ठतु । कण्ठॆ वसवस्तिष्ठन्तु । वक्त्रॆ सरस्वती तिष्ठतु । नासिकयॊर्-वायुस्तिष्ठतु । नयनयॊश्-चन्द्रादित्यौ तिष्टॆताम् । कर्णयॊरश्विनौ तिष्टॆताम् । ललाटॆ रुद्रास्तिष्ठन्तु । मूर्थ्न्यादित्यास्तिष्ठन्तु । शिरसि महादॆवस्तिष्ठतु । शिखायां वामदॆवास्तिष्ठतु । पृष्ठॆ पिनाकी तिष्ठतु । पुरतः शूली तिष्ठतु । पार्श्ययॊः शिवाशङ्करौ तिष्ठॆताम् । सर्वतॊ वायुस्तिष्ठतु । ततॊ बहिः सर्वतॊ‌உग्निर्-ज्वालामाला-परिवृतस्तिष्ठतु । सर्वॆष्वङ्गॆषु सर्वा दॆवता यथास्थानं तिष्ठन्तु । माग्ं रक्षन्तु ।

अ॒ग्निर्मॆ॑ वा॒चि श्रि॒तः । वाग्धृद॑यॆ । हृद॑यं॒ मयि॑ । अ॒हम॒मृतॆ॓ । अ॒मृतं॒ ब्रह्म॑णि ।
वा॒युर्मॆ॓ प्रा॒णॆ श्रि॒तः । प्रा॒णॊ हृद॑यॆ । हृद॑यं॒ मयि॑ । अ॒हम॒मृतॆ॓ । अ॒मृतं॒ ब्रह्म॑णि । सूर्यॊ॑ मॆ॒ चक्षुषि श्रि॒तः । चक्षु॒र्-हृद॑यॆ । हृद॑यं॒ मयि॑ । अ॒हम॒मृतॆ॓ । अ॒मृतं॒ ब्रह्म॑णि । च॒न्द्रमा॑ मॆ॒ मन॑सि श्रि॒तः । मनॊ॒ हृद॑यॆ । हृद॑यं॒ मयि॑ । अ॒हम॒मृतॆ॓ । अ॒मृतं॒ ब्रह्म॑णि । दिशॊ॑ मॆ॒ श्रॊत्रॆ॓ श्रि॒ताः । श्रॊत्र॒ग्॒ं॒ हृद॑यॆ । हृद॑यं॒ मयि॑ । अ॒हम॒मृतॆ॓ । अ॒मृतं॒ ब्रह्म॑णि । आपॊमॆ॒ रॆतसि श्रि॒ताः । रॆतॊ हृद॑यॆ । हृद॑यं॒ मयि॑ । अ॒हम॒मृतॆ॓ । अ॒मृतं॒ ब्रह्म॑णि । पृ॒थि॒वी मॆ॒ शरी॑रॆ श्रि॒ताः । शरी॑र॒ग्॒ं॒ हृद॑यॆ । हृद॑यं॒ मयि॑ । अ॒हम॒मृतॆ॓ । अ॒मृतं॒ ब्रह्म॑णि । ऒ॒ष॒धि॒ व॒न॒स्पतयॊ॑ मॆ॒ लॊम॑सु श्रि॒ताः । लॊमा॑नि॒ हृद॑यॆ । हृद॑यं॒ मयि॑ । अ॒हम॒मृतॆ॓ । अ॒मृतं॒ ब्रह्म॑णि । इन्द्रॊ॑ मॆ॒ बलॆ॓ श्रि॒तः । बल॒ग्॒ं॒ हृद॑यॆ । हृद॑यं॒ मयि॑ । अ॒हम॒मृतॆ॓ । अ॒मृतं॒ ब्रह्म॑णि । प॒र्जन्यॊ॑ मॆ॒ मू॒र्द्नि श्रि॒तः । मू॒र्धा हृद॑यॆ । हृद॑यं॒ मयि॑ । अ॒हम॒मृतॆ॓ । अ॒मृतं॒ ब्रह्म॑णि । ईशा॑नॊ मॆ॒ म॒न्यौ श्रि॒तः । म॒न्युर्-हृद॑यॆ । हृद॑यं॒ मयि॑ । अ॒हम॒मृतॆ॓ । अ॒मृतं॒ ब्रह्म॑णि । आ॒त्मा म॑ आ॒त्मनि॑ श्रि॒तः । आ॒त्मा हृद॑यॆ । हृद॑यं॒ मयि॑ । अ॒हम॒मृतॆ॓ । अ॒मृतं॒ ब्रह्म॑णि । पुन॑र्म आ॒त्मा पुन॒रायु॒ रागा॓त् । पुनः॑ प्रा॒णः पुन॒राकू॑त॒मागा॓त् । वै॒श्वा॒न॒रॊ र॒श्मिभि॑र्-वावृधा॒नः । अ॒न्तस्ति॑ष्ठ॒त्वमृत॑स्य गॊ॒पाः ॥

अस्य श्री रुद्राध्याय प्रश्न महामन्त्रस्य, अघॊर ऋषिः, अनुष्टुप् चन्दः, सङ्कर्षण मूर्ति स्वरूपॊ यॊ‌உसावादित्यः परमपुरुषः स ऎष रुद्रॊ दॆवता । नमः शिवायॆति बीजम् । शिवतरायॆति शक्तिः । महादॆवायॆति कीलकम् । श्री साम्ब सदाशिव प्रसाद सिद्ध्यर्थॆ जपॆ विनियॊगः ॥

ॐ अग्निहॊत्रात्मनॆ अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । दर्शपूर्ण मासात्मनॆ तर्जनीभ्यां नमः । चातुर्-मास्यात्मनॆ मध्यमाभ्यां नमः । निरूढ पशुबन्धात्मनॆ अनामिकाभ्यां नमः । ज्यॊतिष्टॊमात्मनॆ कनिष्ठिकाभ्यां नमः । सर्वक्रत्वात्मनॆ करतल करपृष्ठाभ्यां नमः ॥

अग्निहॊत्रात्मनॆ हृदयाय नमः । दर्शपूर्ण मासात्मनॆ शिरसॆ स्वाहा । चातुर्-मास्यात्मनॆ शिखायै वषट् । निरूढ पशुबन्धात्मनॆ कवचाय हुम् । ज्यॊतिष्टॊमात्मनॆ नॆत्रत्रयाय वौषट् । सर्वक्रत्वात्मनॆ अस्त्रायफट् । भूर्भुवस्सुवरॊमिति दिग्बन्धः ॥

ध्यानं

आपाताल-नभःस्थलान्त-भुवन-ब्रह्माण्ड-माविस्फुरत्-
ज्यॊतिः स्फाटिक-लिङ्ग-मौलि-विलसत्-पूर्णॆन्दु-वान्तामृतैः ।
अस्तॊकाप्लुत-मॆक-मीश-मनिशं रुद्रानु-वाकाञ्जपन्
ध्यायॆ-दीप्सित-सिद्धयॆ ध्रुवपदं विप्रॊ‌உभिषिञ्चॆ-च्चिवम् ॥

ब्रह्माण्ड व्याप्तदॆहा भसित हिमरुचा भासमाना भुजङ्गैः
कण्ठॆ कालाः कपर्दाः कलित-शशिकला-श्चण्ड कॊदण्ड हस्ताः ।
त्र्यक्षा रुद्राक्षमालाः प्रकटितविभवाः शाम्भवा मूर्तिभॆदाः
रुद्राः श्रीरुद्रसूक्त-प्रकटितविभवा नः प्रयच्चन्तु सौख्यम् ॥

ॐ ग॒णाना॓म् त्वा ग॒णप॑तिग्ं हवामहॆ क॒विं क॑वी॒नामु॑प॒मश्र॑वस्तमम् । ज्यॆ॒ष्ठ॒राजं॒ ब्रह्म॑णां ब्रह्मणस्पद॒ आ नः॑ शृ॒ण्वन्नू॒तिभि॑स्सीद॒ साद॑नम् ॥ महागणपतयॆ॒ नमः ॥

शं च॑ मॆ॒ मय॑श्च मॆ प्रि॒यं च॑ मॆ‌உनुका॒मश्च॑ मॆ॒ काम॑श्च मॆ सौमनस॒श्च॑ मॆ भ॒द्रं च॑ मॆ॒ श्रॆय॑श्च मॆ॒ वस्य॑श्च मॆ॒ यश॑श्च मॆ॒ भग॑श्च मॆ॒ द्रवि॑णं च मॆ य॒न्ता च॑ मॆ ध॒र्ता च॑ मॆ॒ क्षॆम॑श्च मॆ॒ धृति॑श्च मॆ॒ विश्वं॑ च मॆ॒ मह॑श्च मॆ स॒ंविच्च॑ मॆ॒ ज्ञात्रं॑ च मॆ॒ सूश्च॑ मॆ प्र॒सूश्च॑ मॆ॒ सीरं॑ च मॆ ल॒यश्च॑ म ऋ॒तं च॑ मॆ॒‌உमृतं॑ च मॆ‌உय॒क्ष्मं च॒ मॆ‌உना॑मयच्च मॆ जी॒वातु॑श्च मॆ दीर्घायु॒त्वं च॑ मॆ‌உनमि॒त्रं च॒ मॆ‌உभ॑यं च मॆ सु॒गं च॑ मॆ॒ शय॑नं च मॆ सू॒षा च॑ मॆ॒ सु॒दिनं॑ च मॆ ॥

ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥

tags: sri rudram lagunyasam in hindi, hindi lagunyasam stotrams, rudram lagunyasam in hindi online free download

श्री गणपति अथर्व शीर्षम

Saturday, August 27th, 2011

श्री गणपति  अथर्व शीर्षम  – Sri Ganapati Atharva Sheersham

॥ गणपत्यथर्वशीर्षॊपनिषत् (श्री गणॆषाथर्वषीर्षम्) ॥

ॐ भ॒द्रं कर्णॆ॑भिः शृणु॒याम॑ दॆवाः । भ॒द्रं प॑श्यॆमा॒क्षभि॒र्यज॑त्राः । स्थि॒रैरङ्गै॓स्तुष्ठु॒वाग्‍ं स॑स्त॒नूभिः॑ ।

व्यशॆ॑म दॆ॒वहि॑तं॒ यदायुः॑ । स्व॒स्ति न॒ इन्द्रॊ॑ वृ॒द्धश्र॑वाः । स्व॒स्ति नः॑ पू॒षा वि॒श्ववॆ॑दाः ।

स्व॒स्ति न॒स्तार्क्ष्यॊ॒ अरि॑ष्टनॆमिः । स्व॒स्ति नॊ॒ बृह॒स्पति॑र्दधातु ॥

ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥

ॐ नम॑स्तॆ ग॒णप॑तयॆ । त्वमॆ॒व प्र॒त्यक्षं॒ तत्त्व॑मसि । त्वमॆ॒व कॆ॒वलं॒ कर्ता॑‌உसि ।

त्वमॆ॒व कॆ॒वलं॒ धर्ता॑‌உसि । त्वमॆ॒व कॆ॒वलं॒ हर्ता॑‌உसि । त्वमॆव सर्वं खल्विदं॑ ब्रह्मा॒सि ।

त्वं साक्षादात्मा॑‌உसि नि॒त्यम् ॥ 1 ॥

ऋ॑तं व॒च्मि । स॑त्यं व॒च्मि ॥ 2 ॥

अ॒व त्वं॒ माम् । अव॑ व॒क्तारम्॓ । अव॑ श्रॊ॒तारम्॓ । अव॑ दा॒तारम्॓ । अव॑ धा॒तारम्॓ ।

अवानूचानम॑व शि॒ष्यम् । अव॑ प॒श्चात्ता॓त् । अव॑ पु॒रस्ता॓त् । अवॊत्त॒रात्ता॓त् ।

अव॑ द॒क्षिणात्ता॓त् । अव॑ चॊ॒र्ध्वात्ता॓त् । अवाध॒रात्ता॓त् । सर्वतॊ मां पाहि पाहि॑ सम॒न्तात् ॥ 3 ॥

त्वं वाङ्मय॑स्त्वं चिन्म॒यः । त्वमानन्दमय॑स्त्वं ब्रह्म॒मयः ।

त्वं सच्चिदानन्दा‌உद्वि॑तीयॊ॒‌உसि । त्वं प्र॒त्यक्षं॒ ब्रह्मा॑सि । त्वं ज्ञानमयॊ विज्ञान॑मयॊ॒‌உसि ॥ 4 ॥

सर्वं जगदिदं त्व॑त्तॊ जा॒यतॆ । सर्वं जगदिदं त्व॑त्तस्ति॒ष्ठति । सर्वं जगदिदं त्वयि लय॑मॆष्य॒ति ।

सर्वं जगदिदं त्वयि॑ प्रत्यॆ॒ति । त्वं भूमिरापॊ‌உनलॊ‌உनि॑लॊ न॒भः । त्वं चत्वारि वा॓क्पदा॒नि ॥ 5 ॥

त्वं गु॒णत्र॑याती॒तः । त्वम् अवस्थात्र॑याती॒तः । त्वं दॆ॒हत्र॑याती॒तः । त्वं का॒लत्र॑याती॒तः ।

त्वं मूलाधारस्थितॊ॑‌உसि नि॒त्यम् । त्वं शक्तित्र॑यात्म॒कः । त्वां यॊगिनॊ ध्याय॑न्ति नि॒त्यम् ।

त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म॒ भूर्भुवः॒ स्वरॊम् ॥ 6 ॥

ग॒णादिं॓ पूर्व॑मुच्चा॒र्य॒ व॒र्णादीं॓ स्तदन॒न्तरम् । अनुस्वारः प॑रत॒रः । अर्धॆ॓न्दुल॒सितम् । तारॆ॑ण ऋ॒द्धम् ।

एतत्तव मनु॑स्वरू॒पम् । गकारः पू॓र्वरू॒पम् । अकारॊ मध्य॑मरू॒पम् । अनुस्वारश्चा॓न्त्यरू॒पम् । बिन्दुरुत्त॑ररू॒पम् ।

नादः॑ सन्धा॒नम् । सग्ंहि॑ता स॒न्धिः । सैषा गणॆ॑शवि॒द्या । गण॑क ऋ॒षिः । निचृद्गाय॑त्रीच्छ॒न्दः ।

श्री महागणपति॑र्दॆवता । ॐ गं ग॒णप॑तयॆ नमः ॥ 7 ॥

ऎकद॒न्ताय॑ वि॒द्महॆ॑ वक्रतु॒ण्डाय॑ धीमहि । तन्नॊ॑ दन्तिः प्रचॊ॒दया॓त् ॥ 8 ॥

ऎकदन्॒तं च॑तुर्ह॒स्तं॒ पा॒शमं॑कुश॒धारि॑णम् । रदं॑ च॒ वर॑दं ह॒स्तै॒र्बि॒भ्राणं॑ मूष॒कध्व॑जम् ।

रक्तं॑ ल॒म्बॊद॑रं शू॒र्प॒कर्णकं॑ रक्त॒वास॑सम् । रक्त॑ग॒न्धानु॑लिप्ता॒ङ्गं॒ र॒क्तपु॑ष्पैः सु॒पूजि॑तम् ।

भक्ता॑नु॒कम्पि॑नं दॆ॒वं॒ ज॒गत्का॑रण॒मच्यु॑तम् । आवि॑र्भू॒तं च॑ सृ॒ष्ट्या॒दौ॒ प्र॒कृतॆ॓ः पुरु॒षात्प॑रम् ।

ऎवं॑ ध्या॒यति॑ यॊ नि॒त्यं॒ स॒ यॊगी॑ यॊगि॒नां व॑रः ॥ 9 ॥

नमॊ व्रातपतयॆ नमॊ गणपतयॆ नमः प्रमथपतयॆ नमस्तॆ‌உस्तु लम्बॊदरायैकदन्ताय विघ्नविनाशिनॆ शिवसुताय श्रीवरदमूर्तयॆ॒
नमः ॥ 10 ॥

ऎतदथर्वशीर्षं यॊ‌உधी॒तॆ । स ब्रह्मभूया॑य क॒ल्पतॆ । स सर्वविघ्नै॓र्न बा॒ध्यतॆ । स सर्वतः सुख॑मॆध॒तॆ ।

स पञ्चमहापापा॓त् प्रमु॒च्यतॆ । सा॒यम॑धीया॒नॊ॒ दिवसकृतं पापं॑ नाश॒यति । प्रा॒तर॑धीया॒नॊ॒ रात्रिकृतं पापं॑ नाश॒यति ।

सायं प्रातः प्र॑युञ्जा॒नॊ॒ पापॊ‌உपा॑पॊ भ॒वति । धर्मार्थकाममॊक्षं॑ च वि॒न्दति । इदमथर्वशीर्षमशिष्याय॑ न दॆ॒यम् ।

यॊ यदि मॊ॑हाद् दा॒स्यति स पापी॑यान् भ॒वति । सहस्रावर्तनाद्यं यं काम॑मधी॒तॆ । तं तमनॆ॑न सा॒धयॆत् ॥ 11 ॥

अनॆन गणपतिम॑भिषि॒ञ्चति । स वा॑ग्मी भ॒वति । चतुर्थ्यामन॑श्नन् ज॒पति स विद्या॑वान् भ॒वति ।

इत्यथर्व॑णवा॒क्यम् । ब्रह्माद्या॒चर॑णं वि॒द्यान्न बिभॆति कदा॑चनॆ॒ति ॥ 12 ॥

यॊ दूर्वाङ्कु॑रैर्य॒जति स वैश्रवणॊप॑मॊ भ॒वति । यॊ ला॑जैर्य॒जति स यशॊ॑वान् भ॒वति ।

स मॆधा॑वान् भ॒वति । यॊ मॊदकसहस्रॆ॑ण य॒जति स वाञ्छितफलम॑वाप्नॊ॒ति । यः साज्य समि॑द्भिर्य॒जति स सर्वं लभतॆ स स॑र्वं ल॒भतॆ ॥ 13 ॥

अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग् ग्रा॑हयि॒त्वा सूर्यवर्च॑स्वी भ॒वति । सूर्यग्रहॆ म॑हान॒द्यां प्रतिमासन्निधौ वा ज॒प्त्वा सिद्धम॑न्त्रॊ भ॒वति ।

महाविघ्ना॓त् प्रमु॒च्यतॆ । महादॊषा॓त् प्रमु॒च्यतॆ । महापापा॓त् प्रमु॒च्यतॆ । महाप्रत्यवाया॓त् प्रमु॒च्यतॆ ।

स सर्व॑विद्भवति स सर्व॑विद्भ॒वति । य ऎ॑वं वॆ॒द । इत्यु॑प॒निष॑त् ॥ 14 ॥

ॐ भ॒द्रं कर्णॆ॑भिः शृणु॒याम॑ दॆवाः । भ॒द्रं प॑श्यॆमा॒क्षभि॒र्यज॑त्राः । स्थि॒रैरङ्गै॓स्तुष्ठु॒वाग्‍ं स॑स्त॒नूभिः॑ । व्यशॆ॑म दॆ॒वहि॑तं॒ यदायुः॑ ।

स्व॒स्ति न॒ इन्द्रॊ॑ वृ॒द्धश्र॑वाः । स्व॒स्ति नः॑ पू॒षा वि॒श्ववॆ॑दाः । स्व॒स्ति न॒स्तार्क्ष्यॊ॒ अरि॑ष्टनॆमिः । स्व॒स्ति नॊ॒ बृह॒स्पति॑र्दधातु ॥

ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥

tags; ganesh atharva sheersham, ganesh atharva sheesham in hindi, hindi ganesh stotram free online download

गणपति प्रार्थना गणपथं

Saturday, August 27th, 2011

गणपति  प्रार्थना गणपथं   – Ganapati Prarthana Ghanapatham

ॐ ग॒णाना॓म् त्वा ग॒णप॑तिग्ं हवामहॆ क॒विं क॑वी॒नाम् उप॒मश्र॑वस्तवम् ।

ज्यॆ॒ष्ठ॒राजं॒ ब्रह्म॑णां ब्रह्मणस्पत॒ आ नः॑ शृ॒ण्वन्नू॒तिभि॑स्सीद॒ साद॑नम् ॥

प्रणॊ॑ दॆ॒वी सर॑स्वती॒ । वाजॆ॑भिर् वा॒जिनीवती । धी॒नाम॑वि॒त्र्य॑वतु ॥

ग॒णॆ॒शाय॑ नमः । स॒रस्व॒त्यै नमः । श्री गु॒रु॒भ्यॊ॒ नमः ।

हरिः ॐ ॥

घनापाठः

ग॒णाना॓म् त्वा ग॒णाना॓म् ग॒णाना॓म् त्वा ग॒णप॑तिं ग॒णप॑तिं त्वा ग॒णानां॓ ग॒णानां॓ त्वा ग॒णप॑तिम् ॥

त्वा॒ ग॒णप॑तिं त्वात्वा ग॒णप॑तिग्ं हवामहॆ हवामहॆ ग॒णप॑तिं त्वात्वा गणप॑तिग्ं हवामहॆ ।

ग॒णप॑तिग्ं हवामहॆ हवामहॆ ग॒णप॑तिं ग॒णप॑तिग्ं हवामहॆ क॒विन्क॒विग्ं ह॑वामहॆ ग॒णप॑तिं ग॒णप॑तिग्ं हवामहॆ क॒विम् ।

ग॒णप॑ति॒मिति॑ग॒ण-प॒ति॒म् ॥

ह॒वा॒म॒हॆ॒ क॒विं क॒विग्॒ं॒ ह॑वामहॆ हवामहॆ क॒विं क॑वी॒नान्क॑वी॒नां क॒विग्ं॒ ह॑वामहॆ हवामहॆ क॒विन्क॑वी॒नाम् ॥

क॒विन्क॑वी॒नान्क॒वी॒नां क॒विन्क॒विं क॑वी॒नामु॑प॒मश्र॑वस्तम मुप॒मश्र॑वस्तम न्कवी॒नां क॒विन्क॒विं क॑वी॒नामु॑प॒मश्र॑वस्तमम् ॥

क॒वी॒नामु॑प॒मश्र॑व स्तममुप॒मश्र॑वस्तमं कवी॒ना न्क॑वी॒ना मु॑प॒मश्र॑वस्तमम् । उ॒प॒मश्र॑वस्तम॒ मित्यु॑प॒मश्र॑वः-त॒म॒म् ॥

ज्यॆ॒ष्ट॒राजं॒ ब्रह्म॑णां ब्रह्म॑णां ज्यॆष्ठ॒राजं॑ ज्यॆष्ठ॒राजं॑ ज्यॆष्ठ॒राजं॒ ब्रह्म॑णां ब्रह्मणॊ ब्रह्मणॊ॒ ब्रह्म॑णां ज्यॆष्ठ॒राजं॑ ज्यॆष्ठ॒राजं॑ ज्यॆष्ठ॒राजं॒ ब्रह्म॑णां ब्रह्मणः । ज्यॆ॒ष्ठ॒राज॒मिति॑ज्यॆष्ठ राजम्॓ ॥

ब्रह्म॑णां ब्रह्मणॊ ब्रह्मणॊ॒ ब्रह्म॑णां॒ ब्रह्म॑णां॒ ब्रह्मणस्पतॆ पतॆब्रह्मणॊ॒ ब्रह्म॑णां॒ ब्रह्म॑णां ब्रह्मणस्पतॆ ॥

ब्र॒ह्म॒ण॒स्प॒तॆ॒ प॒तॆ॒ ब्र॒ह्म॒णॊ॒ ब्र॒ह्म॒ण॒स्प॒त॒ आप॑तॆ ब्रह्मणॊ ब्रह्मणस्पत॒ आ ।

प॒त॒ आ प॑तॆपत॒ आनॊ॑न॒ आप॑तॆ पत॒ आनः॑ ॥

आनॊ॑न॒ आन॑श्शृ॒ण्वन् छृण्वन्न॒ आन॑श्शृण्वन् ।

न॒ श्शृण्वन् छृ॒ण्वन्नॊ॑न श्शृ॒ण्वन्नूतिभि॑ रू॒तिभि॒श्शृण्वन्नॊ॑न श्शृ॒ण्वन्नू॒तिभिः॑ ॥

श्शृ॒ण्वन्नू॒तिभि॑ रू॒तिभि॒श्शृ॒ण्वन् छृ॒ण्वन्नू॒तिभि॑स्सीद सीदॊ॒तिभि॑श्शृ॒ण्वन् छृ॒ण्वन्नू॒तिभि॑स्सीद ॥

ऊ॒तिभि॑स्सीद सीदॊ॒तिभि॑ रू॒तिभि॑स्सीद॒ साद॑न॒ग्ं॒ साद॑नग्ं॒ सीदॊ॒तिभि॑रू॒तिभि॑स्सीद॒ साद॑नम् । ऊ॒तिभि॒ रित्यू॒ति-भिः॒ ॥

सी॒द॒साद॑न॒ग्ं॒ साद॑नग्ं॒ सीद सीद॒ साद॑नम् । साद॑न॒मिति॒ साद॑नम् ॥

प्रणॊ॑ नः॒ प्रप्रणॊ॑ दॆ॒वी दॆ॒वी नः॒ प्रप्रणॊ॑ दॆ॒वी ।

नॊ॑ दॆ॒वी दॆ॒वी नॊ॑नॊ दॆ॒वी सर॑स्वती॒ सर॑स्वती दॆ॒वी नॊ॑ नॊ दॆ॒वी सर॑स्वती ॥

दॆ॒वी सर॑स्वती॒ सर॑स्वती दॆ॒वी दॆ॒वी सर॑स्वती॒ वाजॆ॒भि॒र्वाजॆ॑भि॒ स्सर॑स्वती दॆ॒वी दॆ॒वी सर॑स्वती दॆ॒वी सर॒स्वती॒ वाजॆ॑भिः ॥

सर॑स्वती॒ वाजॆ॑भि॒ र्वाजॆ॑भि॒ स्सर॑स्वती॒ सर॑स्वती॒ वाजॆ॑भि र्वा॒जिनी॑वती वा॒हिनी॑वती॒ वाजॆ॑भि॒ स्सर॑स्वती॒ सर॑स्वती॒ वाजॆ॑भि र्वा॒जिनी॑वती ॥

वाजॆ॑भिर्वा॒जिनी॑वती वा॒जिनी॑वती वाजॆ॑भि॒र्वाजॆ॑भिर्वा॒जिनी॑वती ।

वा॒जिनी॑व॒तीति॑ वा॒जिनी॑वती वाजॆ॑भि॒र्वाजॆ॑भिर्वा॒जिनी॑वती ।

वा॒जिनी॑व॒तीति॑ वा॒जिनी॑-व॒ती॒ ॥

धी॒ना म॑वि॒त्र्य॑वि॒त्री धी॒नां धी॒नाम॑वि॒त्र्य॑ वत्व वत्ववि॒त्री धी॒नां धी॒नाम॑वि॒त्र्य॑वतु ।

अ॒वि॒त्र्य॑वत्वव त्ववि॒त्र्य॑वि॒ त्र्य॑वतु । अ॒व॒त्वित्य॑वतु ॥

tags; sri ganapathim pradhanam in hindi, ganapathi pradhana inhindi, gananapathi pradhana hindi lipi, free online

नवग्रह मंत्रास (Navagraha Mantras)

Wednesday, May 12th, 2010

नवग्रह स्लोकम
 
 
आदित्य सोमाय मंगलाय भुदय च
 
गुरु शुक्र शनिब्यास्चा रहावे केतवे नमः

 
सूर्य मंत्रम

जपा  कुसुम  संकासम कास्यपेयम  महाथ्युथिम

तमोरिम  सर्व पापग्नम प्रनाथोस्मी धिवाकरम

 
चन्द्र मंत्रम

धधिशंख  तुषाराभम क्शिरार्नावा समुधभवं

नमामि  शशिनं  सोमं शम्भोर मकुटा  भूषणं

 
कुजा मंत्रम

धरनी गर्भा  सम्भूथं विद्युतकांथी समप्रब्हम

कुमारं शक्ती हस्थं थम मंगलम प्रनामाम्यहम

बुध मंत्रम

प्रियंगु कलि कास्यामम  रूपेना  प्रथिमम बुदम

सौम्यं सौम्य गुनोपेथं  थम बुधं प्रनामाम्यहम

 
गुरु (भृहस्पती) मंत्रम

देवानांचा रूशीनानचा गुरुम कंचना संनिबम

भुद्धिमठं थ्रिलोकेसम तम नमामि भृहस्पतीं

शुक्र मंत्रम

हिमाकुंधा मृणालाबम धायत्यानाँ परमां गुरुम

सर्वा सास्त्र प्रवृत्ताराम भार्गावाँ प्रनामाम्यहम

शनि मंत्रम

नीलाम्जना समाबासं राविपुत्राँ यमाग्रजम

छाया मारतांडा संभूताम तम नमा सनैचारम

राहू मंत्रम

अर्धकायम  महावीरं  चंध्राधिथ्य  विमर्धनाम

सिम्हिकागारबा  सम्भूथं तम राहुम प्रनामाम्यहम

केतु मंत्रम

पलासा पुष्प संकासम थाराकग्रह मस्थाकम

रौद्रम रौद्रात्मकं घोरं तम केतुम प्रनामाम्यहम

 

tags: surya mantra in hindi, mantras, navagraha mantras ketu mantra, navagraha mantra chanting, navagraha mantras, navagraha stotram, navagraha stuthi, rahu mantra, shani mantra, surya mantra, vedic mantras, navagraha mantras in hindi, hindi mantras, mantras in hindi, navagraha pujas in hindi, hindi mantras online free